รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ลดาวัลย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร  ดีรัศมี
 
1. นายจงกลชัย  ใจปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  วังสิงห์
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายหม่อซาชิ  มั่นคง
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายดลสันต์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายนิธิ  อิ่มอ้น
3. เด็กหญิงพรรณวรินภรณ์  โท่นเป้า
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
2. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศิริญทิพย์  พรมเสน
2. นางสาวอมรกานต์  มณีศิลาวงศ์
3. นางสาวอริณศรารัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
2. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สายสิน
2. เด็กหญิงอาทิติยา  รองจำนงค์
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  จันทร์ทอง
2. นางสาวปิยพรรณ  คำหอม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   ไพบูลย์ผล
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มลิวรรณ์
2. เด็กชายธนพิพัฒน์  กลั่นสุข
3. เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
 
1. นายนิรัญ  สุขหล่อ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  แซ่ว้าง
2. นางสาวทัศนีย์  ศิริพร
3. นายภูวเดช  ชัยอนันต์ธรรม
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  -
2. เด็กหญิงสุนันทินีย์  กมลปราณี
3. เด็กชายอำนาจ  -
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีใสเพชร
2. นางสาวชวิศา  ฝ่ายตาคำ
3. นายฟาอิส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางวิไลพร  ศรีนิล
2. นายวินัย  แขวนโพธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หทัยแสนสุขสม
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  น้อยทะนะ
2. นางสาวสาลินี  ทาตระกูล
 
1. นายโกฎ์ธิวิชญ์   สุเมธนัศวีกุล
2. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอยแก้วขาว
 
1. นางทิพยา  สิริสุวัณณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวสุวณี  ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวสุภัคนา  นามวงศ์ศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพร   ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายธนชาติ  หาญสารีกิจ
3. เด็กชายธนศร  ศรีจันทร์
 
1. นางประดับ  เดือนจันทร์ฉาย
2. นายวิทยา  วินาโร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สมบูรณ์พาณิชกิจ
2. นายภาณุวิชย์  ประกายพรรณ
3. นายรัฐสิทธิ์  เล่าไทวนันท์
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นางสาวจินตนา  อิ่มประเกียรธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุชารัมย์
2. เด็กหญิงธิติมา  ศรีมะหัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงกระจ่าง
 
1. นางชลธิชา  นุชารัมย์
2. นางสาวภัทฐิกรณ์  พรมเมือง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนพดล  หล้าป๋า
2. นางสาวบุษกร  พีระพงษ์
3. นางสาวพัทราวดี  แตงทอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นางสาวตรีทิพย์  สุขโข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนหาญชัย
2. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายธีรกานต์  เพ็ชรโนรา
2. นายเฉลิม  ระบอบ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่ทอง
2. นายธีรเมธ  จังก๋า
3. นายพงศกร  วงษ์กิจ
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษา  กมลกวีภัสสร
2. เด็กหญิงสุรีพร  กล่ำใจ
3. เด็กหญิงอริสา  ปัญญา
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวนิตยา  นภากาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกุลญาณี  นมแก้ว
2. นายพุฒิเมธ  พลับผล
3. นางสาวเกศินี  ตะโคตร
 
1. นางสาวตรีทิพย์  สุขโข
2. นางสาวจารุพร  จะนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เก่งกาล
2. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ์
2. นางนงนุช  ฤทธิ์จีน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายนพวิชญ์  โสดา
2. นางสาวนัฐกานต์  เมินกระโทก
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
2. นายวีระพงษ์  พรมวิหาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่เชอ
2. เด็กชายอัสดานันท์  เบ็ญร่าหีม
 
1. นางณัฐกฤตา  มามี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายกันตพงษ์  สุริเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  จันทร์ประไพ
2. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์ประไพ
3. เด็กหญิงปองขวัญ  นันทะใจ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรากฏวงศ์
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจเหล็ก
 
1. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาหลง  ยอดคีรีสุวรรณ
2. นางสาวจันทร์พร  วนาไพศาลสุข
3. นางสาววรัญญา  วนานฤมิต
4. นางสาววิภา  วนาสิริเจริญ
5. นางสาวศิริวรรณ   วนารังสี
 
1. นายภูรินท์  ชนิลกุล
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขันเดช
2. เด็กหญิงณัฐนิช  ชุ่มน้อย
3. เด็กหญิงพิชญา  กอบฝั้น
4. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
5. เด็กหญิงศุวิมล  สุรวิทย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายอชิร  ปัญญาเทเพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  นันทะใจ
2. นายนวศิลป์  เป็งงา
3. นางสาวปาลิตา  ใชยลังกา
4. นายพลพิทักษ์  หม่อนปัน
5. นายอนุรักษ์  สุภาษี
 
1. นายวินัย  หาญพรม
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่ระบุนามสกุล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจงาม
3. เด็กชายภูริณัฐ  คำน่าน
4. เด็กชายมารวย  สิริวาโย
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  มั่งอะนะ
2. นายจิรวัฒน์  กะณะศิริ
3. นางสาวหทัยภัทร  แสงใจ
4. นางสาวอัชฌาวดี  สุขเทพ
5. นางสาวอโณทัย  อินต๊ะสงค์
 
1. นายวิชัย  ใจปันทา
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกล้า  แสงสว่าง
2. นางสาวกัลยา  แซ่ท้าว
3. นายคงเกียรติ  ประคำ
4. นางสาวจันจิรา  แก้วสกุลไชย
5. นางสาวจิราภา  แซ่ลี
6. นายชาติชาย  แซ่มี
7. นางสาวดาวิกา  แซ่เฮ่อ
8. นายพงศธร  เมืองง้า
9. นางสาวรวิวรรณ  แซ่กือ
10. นางสาวลักษิกา  พาณิชย์เจิรญรุ่ง
11. นางสาววนิดา  แซ่ท้าว
12. นางสาววิไลวรรณ  โพธิ์แสงสุวรรณ
13. นางสาวศศิภา  ลีทรัพย์เจริญ
14. นางสาวสกุลทิพย์  กกฝ้าย
15. นางสาวอรทัย  มาเยอะกู่
16. นางสาวอรไท  แซ่ว้าน
17. นางสาวอุไรวรรณ  แซ่เฮ่อ
18. นายเอกพจน์  ตะวันแสงธรรม
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
3. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
4. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
5. นายปกรณ์  พูนใจสม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยสาร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางแสงเดือน  แก้วสุริยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พรสุวรรณ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เที่ยงตรง
2. นายวศิน  อินภา
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายทนุสรณ์  กุลแกล้วเกษม
2. นางสาวนภาพร  ไพรบุญธรรม
3. นายประพันธ์  บริหารพานิช
4. นายพาณิชย์  ปิติกังวาน
5. นางสาววิมมลิน  จัวทิ
6. นางสาวสุทีน  ชลรสสายนที
7. นางสาวสุธิดา  กุลสัมพันธ์ชัย
8. นายสุวัฒน์  พานเครือวัลย์
9. นายสุวิทย์  ขวัญชัยสิงขร
10. นางสาวอังคณา  บำเพ็ญขุนเขา
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า
3. นายอภิชัย  เรือนคำ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ย้าง
2. นางสาวขนิษฐา  แซ่หมี
3. นางสาวจิตรานุช  แซ่ย่าง
4. นางสาวชุติมา  สินไพูลย์เลิศ
5. นางสาวธัญย์ชนก  สินไพบูลย์เลิศ
6. นางสาวนิกษา  แซ่ย้าง
7. นางสาวปวีณา  แซ่ย้าง
8. นางสาววารี  แซ่ย้าง
9. นางสาววิยะดา  แซ่ย้าง
10. นางสาวศศินิภา  อย่างมณีกาญจ์
11. นางสาวศุจินธรา  แซ่ย่าง
12. นางสาวอรณิช  แซ่ม้า
13. นางสาวอรณิชา  แซ่ย่าง
14. นางสาวอัณศยา  แซ่ท้าว
15. นางสาวเยาวภา  แซ่ย้าง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกลวัลเนรมิตกุล
2. นายสัมพันธ์   ถาวรอ้าย
3. นายเอกมล  บุญกัน
4. นางสาวสาธนี  พรมวงศ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ก๋องโน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใหม่โม่ง
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  อินจุ้มสาย
2. นางสาวรัชดาพร  ชมสวนสวรรค์
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบพงษ์ธวัชชัย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวมึโหย่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวติกา  วงศ์อนุชา
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายลิขิต  รณวิชาญ
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  คำจันทร์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายวันชัย  แสงม้า
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  มาลัยพารา
2. เด็กหญิงโมโมอ่อง  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายสุพจน์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายยงยุทธ  ท้องฟ้ากำเนิด
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  สายเผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถวิลจินดารัตน์
3. เด็กชายยุทธพงศ์  เจริญพรลาภเขต
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  ชโลธร
2. นายเอกชัย  คำลำปาง
3. นายโอภาส  วงศกมลวัทน์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นายสุพจน์  เนียมพา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตต์  คำใส
 
1. นางเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายยศยง  แก้วจัด
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สาทไทย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจุฬารักษ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
 
1. นางสาววิภาดา  สัณฐิติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายศรศิลป์  ตะวันอาชา
 
1. นางสาวจิราธร  สิงห์ก๋า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
2. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แต้มคม
4. เด็กหญิงนันทกานต์  รักชาวไร่
5. นางสาววสุนันท์  นาต๊ะ
6. นายวิปัศย์  ชาวไร่
7. นางสาวศิริยา  ธนวัฒน์จิรกุล
8. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
9. เด็กชายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาลัญญา  วงศ์แพทย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  คำตาว
3. เด็กชายซาดัฐ  จิตต์จำนงค์
4. เด็กชายวราเทพ  แก่นจำรูญ
5. เด็กชายศักรินทร์  ต๊ะแปงปัน
6. เด็กหญิงสพัสสินี  ขุนแสวง
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ตันคำแลง
2. นายฉัตรชัย  เขื่อนแก้ว
3. นายวริศ  อิสแมน
4. นางสาวสุปรียา  รัตนสามัคคี
5. นายสุรพล  ศรีใบหนา
6. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  บูลย์ประมุข
2. นางสาวกรวรรณ  ติต๊ะ
3. นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี
4. นางสาวการเกด  จีนประชา
5. นายคเณศ  โกอินต๊ะ
6. นางสาวจันทร์จิรา  ตาเสนา
7. เด็กหญิงจิรพร  ปามูน
8. นายจีระพงศ์  ปาทิพย์
9. นายฉัตรชัย  เถื่อนแก้ว
10. เด็กหญิงชุดาภา  ไม่มีนามสกุล
11. นางสาวฐิติวรดา  จุมปู่โสด
12. นายณัฐดนัย  พินทุสร
13. นายณัฐพงศ์  มาเพิ่ม
14. นายณัฐพล  เกิดแก้วเมืองมูล
15. นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา
16. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
17. นายทวิภพ  ใจมา
18. นางสาวนภารัตน์  ขัตติวงค์
19. นางสาวบุญรอด  ศรีสมุทร
20. นายปฎิภาณ  ศรีทองเจิม
21. นางสาวพรรณธิตา  แตะต้อง
22. นายมนัสวี  โสพรม
23. เด็กหญิงยลลดา  แย้มศรวล
24. นายยศพล  บุญมาก
25. นายรักษ์ขิต  อินนั่งแท่น
26. นายวริศ  อิสแมน
27. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์น้อย
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยริน
29. นายสิทธิโชค  จันละ
30. นายสุทธิศักดิ์  แช่มชื่น
31. นางสาวสุพิชชา  ก๋าคำต๊ะ
32. นายสุรพล  ศรีใบหนา
33. นางสาวอนุธิดา  เมืองใจ
34. นางสาวอรนุช  พุทธิวงศ์
35. นายอัครเดช  พุทธิวงศ์
36. เด็กหญิงอารียา  แสนคำ
37. นางสาวอารีย์  ชุปทอง
38. นายเจษฎา  วงษ์เรือน
39. นางสาวเดือนเพ็ญ  สืบศักดิ์วงศ์
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยวัง
3. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
4. นายสมาน  โตสิงห์
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
7. นางพัฒนา  ธรรมจักร
8. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันนิดา  พาณิชย์เจริญรุ่ง
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงกิตติวรา  มั่นคงเจริญกุล
4. นางสาวจิตตรา  พยุงวนา
5. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
6. นายณัฐพล  แซ่ลี
7. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
8. นายธนกฤต  สุรินทร์
9. นางสาวธิดารัตน์  ปูชิดากุล
10. นางสาวประนอม  นิธิกุล
11. นายประภวิษณุ์  คามกะสบ
12. นางสาวปราณี  นิธิกุล
13. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
14. นางสาวพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
15. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
16. นางสาวมาลี  สกลฬาชินธร
17. นายยศดนัย  วิริขิตกุล
18. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
19. นางสาวลภัสรดา  รุ่งเจริญกุล
20. นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่ม้า
21. นางสาวลินดา  รุ่งเจริญกุล
22. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
23. นางสาววาสนา  แซ่เฮ่อ
24. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
25. นางสาววิลัยลักษญ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
26. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
27. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
28. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
29. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
30. นายสัภยา  วิญญูสกุล
31. นายสิทธิรักษ์  ศัทธราธรรม
32. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ม้า
33. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
34. นางสาวอนุภา  แซ่กือ
35. นางสาวอรณี  แซ่กือ
36. นางสาวอรณี  แซ่ว้าน
37. นางสาวอริยะ  สินวิริยะนนท์
38. นางสาวอัญชิสา  สรีสุขวิริยะ
39. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ
3. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
4. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
5. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
6. นายเหมันต์  ยะอุทัย
7. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
8. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  สุภาราช
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายพิทยา  ไชยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวเกตน์สิรี  ปุ๊ดปวน
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  จันคำแส่ง
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายศิลา  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวประนอม  นิธิกุล
 
1. นายเหมันต์   ยะอุทัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัทร์  สุภาราช
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วลืมไพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังขือินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพพา  รักษ์รังสีกุล
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวภัทรกันย์  อย่างคุณธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  นุตตะโยธิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิราภา  แซ่ว้าน
2. นายชัย  กาวา
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
4. นายธนิตว์  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวประนอม  นิธิกุล
6. นางสาวปวีณา  แซ่ม้า
7. นางสาวป่า  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
9. นางสาวพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
10. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ม้า
11. นายวรพล  แซ่ว้าน
12. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
13. นางสาววริษา  สริตะ
14. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
15. นางสาววิลัยลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
16. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
17. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
18. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
19. เด็กหญิงศศิภา  กิตติยังกุล
20. นางสาวสมิตา  ทรงบุญธรรม
21. นายสัภยา  วิญญูสกุล
22. นายอจลวิชญ์  แซ่ลี
23. นางสาวอภิสรา  แซ่ย่าง
24. นายอัครวินท์  กิจจรูญสกุล
25. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางจารุณี   พฤกษ์เจริญ
3. นางสาวจันทรา   เวียงจันทร์
4. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายฑิฆัมพร  มาปา
2. เด็กชายณัฐกร  บัวมาก
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ทัพภูตา
4. เด็กชายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
5. เด็กชายวรชิต  เจริญพลพัชร
6. เด็กชายสิทธิภาคย์  ตาเรือนสอน
7. เด็กหญิงสุภนิดา  ส่างโน
8. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
9. เด็กหญิงอรณิชา  ต๊ะสุ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ถมทอง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
3. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
2. นายธนวัฒน์  ทับหิรัญ
3. นางสาวธนารักษ์  ปันตัน
4. นายธวัชชัย  แก้วอินปรวน
5. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
6. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
7. นางสาวศรัญญา  นายอง
8. นายอนุพงษ์  วงษ์พานิช
9. นางสาวอภิญญา  หล้ามะโน
10. นายเทพรัตน์  ตาสะหรี
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  เจริญผลิตผล
2. นางสาวกัญญาพัชร  ฟองน้อย
3. นางสาวชญานี  พูนคำ
4. นางสาวชมพูนุช  ทรงสกุลทอง
5. นางสาวชุติมา  อัครรุ่งโรจน์
6. นางสาวณัฐนันท์  เพ็งวงษ์
7. นางสาวตะวัน  แซ่หมี
8. นางสาวนารีรัตน์  คีรีถิรกุล
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ
3. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงจิรนุช  อินถา
3. เด็กหญิงทิพาพร  แสนอินต๊ะ
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
5. เด็กหญิงนลินธร  จันทร์ฟู
6. เด็กหญิงรัฐพร  อุตเต
7. เด็กชายศุภกิตติ์  คำลำปาง
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  กรชกายภัชสร
10. เด็กหญิงแคทลียา  มิฟองฟู
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นายสุพจน์  เนียมพา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  จ่อมจีน
2. นางสาวนฤมล  นาสมวาส
3. นางสาวนิปัทม์  สุจินดา
4. นางสาวน้ำพุ  สมมิตร
5. นางสาวปานทิพย์  จันทวี
6. นางสาวรวี  แซ่กือ
7. นางสาววิมลพร  สุริเมือง
8. นางสาวอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
4. นายสมาน  โตสิงห์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจินตนา  กิจจากิดาการ
2. นายจิระอนันต์  -
3. นางสาวช่อผกา  ก้อนนคร
4. เด็กหญิงณัฐชยา  พชรจรัสแสง
5. นางสาวธนิตา  แซ่ว่าง
6. นางสาวบุษบา  รักษาชลธาร
7. เด็กหญิงปริณดา  พลอยสถิตพง
8. นายพิชชากร  ใจลังกา
9. เด็กหญิงพุทธพร  นิทัศน์ประเสริฐ
10. นางสาวมาลัย  ชลนทีเกิดคุณ
11. เด็กหญิงศศิวิมล  วนาจารุ
12. นางสาวสมฤดี  พานสมเกียรติ
13. เด็กหญิงสร้อยทอง  โอบอุ้มบรรพต
14. นางสาวสุทธิพร  ตุ้ยทัง
15. เด็กหญิงอาภัสรา  กาญจนาพงศา
16. นายเจษฎา  วงศ์อำนาจ
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวศิรินทิพย์  อรุณเมือง
3. นางสาวณิชารีย์  ประลองผล
4. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
5. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  วงษ์สวัสดิ์
2. นายธนวัติ  แสนเสริฐ
3. นายธิติ  อุ่นใจ
4. นายปัฐพี  อินก๋า
5. นายเกรียงไกร  มงคลคีรีศรี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายเอนก  เป็งมูล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงอมลมณี  คำเปี้ย
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วัชรโภคิน
 
1. นายวุฒิชัย  ปราศรัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ยะเขียว
 
1. นางลำดวน  สงวนไว้
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  กมลกิตติกานนท์
 
1. นางสิริพันธู์  วุฒินนทนันท์ชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวรวีวรรณ  คีรีไพบูลย์
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ช้างนาม
 
1. นางจินตนา  ขันแก้ว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัก  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  ชัยรัตนกุลเดช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กำธรเดชะ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ณรงค์มี
5. เด็กหญิงแคทรียา  วระกูล
 
1. นายณัฏฐ์กร  สวยเกษร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐิฏา  ปัญญาวงษ์
2. นายทัตพงศ์  มณีวรรณ์
3. นางสาวสโรชา  อาจารย์ยากุล
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  ดนัยนารีกุล
5. นางสาวโรซี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค
2. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศันสนี  ใจอินทร์
 
1. นายซิงโจว  แซ่หวัง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นางสาวพรสวรรค์  อินต๊ะยา
 
1. นายซุ่ซิน  หวัง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติยา  โกศลวิทยานันต์
2. เด็กหญิงนีรดี  มีเงิน
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
2. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  วงษ์อำนาจ
2. นางสาวพิมพรรณ  กันทะวงษ์
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
2. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายคมสันต์  ขจรเชิดศักดิื
2. นายซอโด้มู  -
3. นายประวิทย์  คำนวณพนม
4. นายพนัส  ดำรงพนาเกียรติ
5. นายสุธิท  ทะเลงดงาม
6. นายเอกพันธ์  ตะวันหลวง
 
1. นายสัมพันธ์  คนประสพ
2. นายธีรวิทย์  กวดขัน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทวิภพ  ใจมา
2. นายธนวัฒน์  จันน้อย
3. นายนิติพงษ์  จันธิดา
4. นายนิพัทธ์  เอมอิ่ม
5. นางสาวปานวณี  ทุ่งเจ็ด
6. นางสาวศิริลกษณ์  เลื่อมโฉม
7. นายศิลา  เครือเดช
8. นางสาวสุทธิชา  สีจ๊ะแปง
9. นางสาวอรณิช  อาวาส
10. นายเรืองศักดิ์  เพาะกลาง
 
1. นายศราวุธ  ปิจนันท์
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
3. นายอชิร  ปัญญาเทพ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนีสริน  รุ่งจำรัสรัศมี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วุฒินันท์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เจนใจ
4. เด็กหญิงเพ็ญวรีย์  หัสดีบุญ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นายฉัตรชัย  วิเทศน์
2. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ใจแก้วทิ
2. นายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. นางสาวพรรณภัทร  อุปคำ
4. นางสาวรุธิรา  ปู่ลมดี
5. นางสาวอรภาณี  สิทธิโสภณ
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนริศรา  ดาวเรือง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรมน  สุริโน
2. เด็กหญิงศิรประภา  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำวันนะ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวปริชาติ  หมูธิ
2. นายศรัญภัทธิ์  คำระมาด
3. นางสาวสุกัลยา  แก้วเก๊าะ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฏติกานต์  กันทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรชาติ
3. เด็กหญิงโชติกา  ยอดคำ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวอัญชลี  คุยดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวนุสรา  นิธิหวังสมจิตร
2. นางสาวสุพรรษา  ชื่นสุขเลิศเกษม
3. นางสาวอมรรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสาวนิทตา  สุรินรังษี
2. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงน้อยหน่อย  -
2. นางสาววรวรรณ  พิทักษ์พิบูลศรี
 
1. นางสาวสุดา  กิตติรวี
2. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายปุดา  มโนทิพย์เจริญ
 
1. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กชายวรวัฒน์  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายกันตวัฒน์  คำอ่อน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายสุพัตร  รัตนารัศมี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มั่นพัฒนาการ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  ฤาชัย
2. เด็กหญิงพัชรียา  รัตนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
2. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชูชาติ  อาชานำรัก
 
1. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  วงษ์คำลือ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวบุญญาพร  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัสสุชา  ช่างคำ
2. เด็กหญิงชาลีรัตน์  สิงหราช
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภควัต  ศิริกิตติวัฒน์
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  เวชสุวรรณ
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นายจิรายุทธ์  อินหลวง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายจักรภัทร  จันวิเศษ
2. นายปวิตร  มณีไพลิน
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นายจิรายุทธ์  อินหลวง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
2. เด็กหญิงอชิรญา  จำปาวัน
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวายุภัค  แซ่ว่าง
2. นายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไวจำปา
2. เด็กหญิงเกศชนก  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. นายฌัฐนนท์  เย็นสุข
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เรือนเงิน
2. นางสาวอรไท  สันตวะกูล
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
2. นายวรรณชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายตันติกร  สุภาพกุล
2. นางสาวอังคณา  ทองคงอยู่
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ซั่น
 
1. นายสาธิต  พรมทับ
2. นางสาวศรีนภา  ขานไข
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. เด็กชายสุรัตน์  ขวัญสกุลวิเศษ
3. นายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ธรรมเอี่ยม
2. นายขจรศักดิ์  ลีเลียง
3. นายพงศกร  ทิพมาศ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ทิยะจง
2. เด็กชายธีรคม  หมอนเมือง
3. เด็กชายนพรัตน์  เกิดมณีนารา
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายนิวัฒน์  พรรณนาสกุล
2. นายสุวิทย์  สัจจะวนาพจน์
3. นายเป๊ะที  -
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วนาโชคชัย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชำนาญคีรี
3. เด็กหญิงอชิรญาน์  เปรมสมบัติ
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายธนภัทร  อัครพะกา
2. นางสาวอารียา  ฤทธิ์กริชชัย
3. นายเจตพล  สูติพันธุ์สกุล
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สำลี
3. เด็กหญิงพริมรดา  สุภาโท้
4. เด็กหญิงมุตธิตา  สาธุพันธ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุริณา
6. เด็กชายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
3. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวซุ่ยจ่า  สดใสหนองเขียว
2. นางสาวธิดาพร  เอกกำแหง
3. นายบุญมา  ตรีประดับกุล
4. นางสาวมื่อแจแจ  วงศ์เกริก
5. นายวิชาญ  อุษาระยับไพร
6. นางสาวสุชาดา  รักบรรพตคีรี
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
3. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  คงเฟื่อง
2. เด็กหญิงนวลตา  ศุภนิมิตกุล
3. เด็กชายอัครเดช  กองแสงสี
 
1. นายสุชาติ  เขียวน้อย
2. นายไพโรจน์  ไวว่อง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวจารุณี  ศรีค้ำชนะกุล
2. นางสาวจิราภรณ์  พนาศรมสันต์
3. นางสาวลินดา  พนาวิภัยพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางสาวสุนา  องค์การ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  สายไพรสงค์
2. เด็กหญิงธิดา  -
3. เด็กชายอภิปรัชญา  คงดี
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวณัฐนชาญ  สุวนารักรวมใจ
2. นางสาวสุรีพร  สว่างแจ้งมโนไพร
3. นางสาวเซ่พอ  วรสินศักดิ์
 
1. นางสาวนภัทร  ลังกาวงค์
2. นายสมพร  เทศาราช
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกานติมา  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงนุสรัตน์  เพชรประดับ
3. เด็กหญิงอัสมา  แสนพรม
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  -
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา   สินธรสวัสดิ์
2. นางสาวอักษราภัค   เป็งอิน
3. นางสาวอิศราภรณ์   ปัญญา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
2. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงบุษบา  คีรีปรีชา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตะวันเรืองแสง
3. เด็กหญิงอาภาพร  ภูผาขวัญแก้ว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวน่อมึ  วนาเจือทอง
2. นางสาวรัชนี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสายทิพย์  เอกบรรเลง
2. นางสาวสุภาดา  อัศวินภูเขา
3. นายเริงชัย  พันธ์คำ
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลือม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายก๊อด  -
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. นางสาววัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จันมา
2. นางสาวจิราวรรณ  คำพีระ
3. นางสาวศิรินทิพย์  ทะนันใจ
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวเปมิกา  สมฟั่น
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา