หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระหว่าง วันที่8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 8 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 8 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 เก็บตัวห้อง 131 แข่งขัน 2 บท โดยให้เลือกท่องบทเลือกที่ถนัดก่อน 1 บท ตามด้วยการจับสลากท่องบทหลัก
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 8 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 เก็บตัวห้อง 131 แข่งขัน 2 บท โดยให้เลือกท่องบทเลือกที่ถนัดก่อน 1 บท ตามด้วยการจับสลากท่องบทหลัก
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 เก็บตัวห้อง 138 ประเด็นการพูด คือ สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 8 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 เก็บตัวห้อง 138 ประเด็นการพูด คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย...ในเวทีโลก
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 137 8 ก.ย. 2557 11.00-12.00 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 น. แจ้งหัวข้อในวันแข่งขัน กำหนดคำบังคับให้ 8 คำ ใช้สำหรับแต่งบทร้อยกรองบทละ 1 คำ
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 ก.ย. 2557 11.00-12.00 กรรมการรายงานตัวเพื่อรับเอกสารและประชุมย่อย เวลา 07.30-07.45 น. นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เวลา 08.20-08.45 น. แจ้งหัวข้อในวันแข่งขัน กำหนดคำบังคับให้ 8 คำ ใช้สำหรับแต่งบทร้อยกรองบทละ 1 คำ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]