หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระหว่าง วันที่8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องฟิสิกส์ 8 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องเคมี 8 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 8 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องพฤกษศาสตร์ 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 2 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ลานปูนหน้าเสาธง ห้อง ลานปูนหน้าเสาธงและเต้นท์บริเวณลานปูนหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน (เต้นท์บริเวณลานปูนหน้าเสาธง)
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ลานปูนหน้าเสาธง ห้อง ลานปูนหน้าเสาธงและเต้นท์บริเวณลานปูนหน้าเสาธง 8 ก.ย. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ จุดแข่งขัน (เต้นท์บริเวณลานปูนหน้าเสาธง)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]