หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-uti42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร เหมะสถลโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึกโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางเมตตา ควัธน์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดาโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลีวัลย์ พงศ์เสาวภาคย์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒจนาธรรม จีนจรรยาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชคโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสำลี เหลาทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุุภาภรณ์ เกิดศรีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ภักดีรอดโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา วงษ์พานิชโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ จินตกสิกรรมโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี คุณสินโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมกิจ บุญมีโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นายปิยะ อ่ำสุพรรณโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพากร สิทธิวีรธรรมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สุวิมลโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประนัดดา สงครามศรีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวสุกาญจน์ เยาวเรศโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางสุวรรณา เครือษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
7. นางปวีณา ประสพสินโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ มุสิกะมาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวิไล สุวาทโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ช้อนครามโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางชลธิชา ชลฤทธิ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสร์สร ทองศรีโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสุทิศา พะวา โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตรโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ทะนะแสงโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางระวีวรรณ พิลาใหม่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสุชาดา เดชอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวชมภูนุช กิจแก้วโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวัลลภ มาลัยพันธุ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางสาวเวธนี พัฒโนทัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ โชคอุทัยกุลโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กุมภาพันธ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางวิชิรตา หมวกเหล็กโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางภคมน วรรณครองโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวแชมพู เพ็งอุ่นโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กรานโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นางสาวงามตา ยิ้มยังโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุตจิตร อุทานโรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยนุช วิราวรรณ์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นายคมกฤช พุ่มบุญนากโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางผานิต ประชุมชัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอาภา พัฒนาภรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบังอร แป้นน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา มาลีโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ทองวิชิตโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา นนท์นิรัตศัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ลิ้มสุวรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร อำภาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางดาววิกา ยี่สาครโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางฐานิศร์ สาทนรัมภ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นางน้ำอ้อย อิสภาโรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางศรัญญา บุญวรรณ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
9. นางสาวณัฐภรณ์ หัสแดงโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหคโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม สะอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา อนุเพชรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนพดล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ทัศนบุตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะ ไผ่เทศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุกัญญา เศรษฐเสถียรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวพนารัตน์ รอดภัยโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นางสุนีย์ เผ่าชวดโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุขโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นายภาคิน ประสิทธิ์โชคโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ เรียนมงคลโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ร้อยแก้วโรงเรียนตลุกดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จุลมุสิกโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยากรรมการ
4. นางสายธาร จีรดิษฐโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษ แกมเงินโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ ฤทธิฤาชัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์โรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
8. นางประกายดาว แก้วถิ่นดงโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
9. นางสาวธมกร ธรรมศิริโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นางทิพวัลย์ วงษ์อำมาตย์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์ตะโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนวลแก้ว เกตุทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
6. นายบุญรวม เหลี่ยมสุทธิพันธ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญาณัฐ ภู่ทรัพย์โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางสมบัวคำ กองสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
10. นางรพีพรรณ ท้วมทองดีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยากรรมการ
11. นายธรรมสรณ์ สุศิริโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ เรียนมงคลโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ร้อยแก้วโรงเรียนตลุกดู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จุลมุสิกโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยากรรมการ
4. นางสายธาร จีรดิษฐโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษ แกมเงินโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ ฤทธิฤาชัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์โรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
8. นางประกายดาว แก้วถิ่นดงโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
9. นางสาวธมกร ธรรมศิริโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นางทิพวัลย์ วงษ์อำมาตย์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์ตะโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายบุญรวม เหลี่ยมสุทธิพันธ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมบัวคำ กองสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นางรพีพรรณ ท้วมทองดีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ ภู่ทรัพย์โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
10. นางนวลแก้ว เกตุทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
11. นายธรรมสรณ์ สุศิริโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์โรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณินี สอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางวรรณา พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวราณี ศรีบัวบาลโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนิเวศน์ ทิมปรางค์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธมกร ธรรมศิริโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิชาดา กรรพฤกษ์โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา คฤหปานโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางญาณี แก้วจังโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ ศรีจันทร์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ อนันตะปุระโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นายสมเกียรติ ฤทธิ์ศิริโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญา มูลจันทร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ นพรัตน์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพร ทองบุญโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
7. นายกรกช แจงเขตต์การโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวจันทิมา กุลศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
9. นางพัณณ์ชิตา เชยชมโรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
10. นางสมลักษณ์ รักอู่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
11. นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
12. นางวันเพ็ญ อร่ามวงศ์ไพบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
13. นายมนตรี ณรงค์มีโรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัณณิศา วิชัยคำโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
15. นายศิรพัฒ สงวนหมู่โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคพร จันทร์วงษ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติมา สงวนเผ่าโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล วงษ์ธัญการโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
5. นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษาโรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมสุข โชติพิเชฐโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิชาต เจนสาริกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
9. นายวีรชล บัวศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวอารีวรรณ สุขยืนโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุภัทรา โชติกะคามโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหคโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวชลปวีร์ เทพเภาโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
14. นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
15. นายกฤษฎา นาวิกโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
16. นางสาวจุฑารัตน์ พิลึกโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภิศ ปิยะมลคลโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิตริยา กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาณัติ ขันทจันทร์โรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมคิด แป้นห้วยโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ แสงรัศมีโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
6. นางนัยนา ธูปบูชาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ จำปาโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ นพคุณโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประจุพร จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองกาญจน์ ขวัญไกรศิริโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ปาละกันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุษกร หอมกระแจะโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางโกสุมภ์ มุนีเวชโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คันศรโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา แสงแก้วโรงเรียนห้วยคตวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ เงินเเนตร์โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ พูนวัฒนากูลโรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนชม บูโกกโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี ขันทะสอนโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายร่ม อินสว่างโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็กโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอดโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภรรณี ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญยธรณ์ โชติอภิวสุรัตน์โรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
5. นางสาววรัญธร สุวรรณมุสิทธิ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ พัสสาริกรณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา ม่วงมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธัญยาภรณ์ พรหมสูงยางโรงเรียนการรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นางรัชดา พรมชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ขันทะสอนโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล คำยิ่งโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภา ธุมาโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
5. นางพัชรา จิตรเพ็ชรโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ สาเขตรการณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุลโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา แสนคำโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาณี เพ็ชรฟูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
5. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร นาเมืองรักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรอารีย์ นาคศรีสุขโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา บัวเทศโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
4. นายสิรวิชญ์ เทพอินทร์โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
5. นายสมพร หมั่นเจียกโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วงษ์พานิชโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษีโรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจริญรัตน์ หัสแดงดำรงค์กุลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัยโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงศกร บัวเทศโรงเรียนร่องตาทีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิ์พันธ์ พรมชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวแสงระวี ตรีวิเชียรโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธานี อ่อนบางโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อรุณโรจน์โรงเรียนบ่อยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ประเสริฐสังโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชูวงษ์วัฒนะโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
5. นายยุระนันท์ คณฑาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุหงา สัมพันธ์อภัยโรงเรียนทัพทันอนสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชิวากร ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รุ่งแสงโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอิสยาภรณ์ โพธิ์พ่วงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ หมายแพทย์จิตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายมาโนช โตล่ำโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุหงา สัมพันธ์อภัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชิวากร ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รุ่งแสงโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอิสยาภรณ์ โพธิ์พ่วงโรงเรียนการุ้งวทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ หมายแพทย์จิตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายมาโนช โตล่ำโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ชื่นพยอมโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรุณี อินทร์เทียมโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ศักดิฺทัศนาโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ชื่นพยอมโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรุณี อินทร์เทียมโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนาโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร เตชะนาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นายนพพล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร เตชะนาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นายนพพล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุธัญญา วรนัยพินิจโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เทพสุทธิโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบัญชาศักดิ์ โพธินโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดงโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายละเมียด คำรื่นโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางอำมลา กมลมาลย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสายวรุณ ทองวิทยาโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ศิริโสภณโรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมบุญ สว่างศรีโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทนา อินทร์นาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ศิริเขตกรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุคนธากรณ์โรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมิสสรี วิทยารัตน์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณี เฮงหิรัญญวงศ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางกุศลิน วัชรสรณ์โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
6. นางสาวน้องวิทู ทับทิมทองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ศิริเขตกรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุคนธากรณ์โรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมิสสรี วิทยารัตน์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณี เฮงหิรัญญวศ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางกุศลิน วัชรสรณ์โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
6. นางสาวน้องวิทู ทับทิมทองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทับไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ แก้ววานิชโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกำไรทิพย์ สิทธิธัญกรรมโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรษิดา คชเดชโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทับไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ แก้ววานิชโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกำไรทิพย์ สิทธิธัญกรรมโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรษิดา คชเดชโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ เกษศิลป์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรา เอี่ยมเอื้อยุทธโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ คำยวงโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิไล ระงับภัยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายประสพโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวชญาฐณีย์ วิจิตรธรรมกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายประสพโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวชญาฐณีย์ วิจิตรธรรมกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายประสพโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวชญาฐณีย์ วิจิตรธรรมกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายประสพโชค กองแก้วโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวมัณฑรี เกตุแก้วโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวชญาฐณีย์ วิจิตรธรรมกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยวรรณ มั่นต่ายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายภาคย์ ทองคำขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายสำรวย หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ มีทองโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายเอกชัย ไชยประยาโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางนวรัตน์ พันธุ์เขียนโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ธนิน โพธิ์ม่วงโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองขันโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพรชัย ไผ่ปานโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
9. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอาภาธิติ จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ยะไข่โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไล สาแชโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
7. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
8. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
10. นายธนาคิม ดีเทียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
11. นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวมัลลิกา สุภบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ำโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสรียาวรรจฒ์ คลองยศโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ จำรัสโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ อรรคโชติโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษรโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. Mr.John Kerrโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางธนพร สงกรุงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรวดี สงฆ์กราณโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา บัวแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วันจันทร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ รังษีวงศ์โรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ อรรคโชติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. Mr.John Kerrโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์จิรา บุญมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
7. นางทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช ทองบุญโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทวี เพ็ชรัตน์โรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดา กมลมาลย์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.John Anthony Lannimgโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางเนตรนภา มีแสงพราวโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสรายุทธ ภูสำเภาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นางอุไร ปิ่นทองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา เฉลียวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวนารียา ศรีพันธ์ุโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวทิตยา อุ่นศรีโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ สีแดงโรงเรียนร่องตาทีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ryan G. Siosonโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวพร ศรีนิลโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. นายสุกิจ ศรีสนองโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรสุวรรณโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนิสา พุ่มวิวัฒนาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวทิตยา อุ่นศรีโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางมาลัย แป้นห้วยโรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเลขา บุญเพ็ชร์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
5. นางอุไร ธรรมายนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. MissSharon Rose Dotillosโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางใกล้รุ่ง จัมปะโสมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ รัตนะประหาตโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวชิสา โตเรืองโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภุมรินทร์ สุขสุดโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.S-Q Patang Dupaleโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ รัตนะประหาตโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นายภานุภาพ ฉัตรอุทัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางจารึก แสนพรมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายวชิร ภุมมาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมพร ทิพทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทวี ขยันการนาวีโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Njongue Clovis Njongueโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชัย เชาว์โชติโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา นาควิจิตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี เตียนธนาโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. MissKaren Hidalgo Aguilaโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายวัชระ ทาสะโกโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ปานหลุมข้าวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธีรา อารีกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรตฤน โพธิ์ทองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา สินเธาว์โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
6. MissIris Mae Avilesโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. Mr.Jeriel Hidalgo Baldonadoโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นางมาลัย เดชด่านโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสันติ ยศสมบัติโรงเรียนทุ่งโพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทักษพร พันธ์เขตรการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร ศรีนิลโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. Mr.Christopher C. Cabidogโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. MissJoana Capuyanโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
7. นายภานุพันธ์ ภักดีโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา สินเธาว์โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางรมย์ธีรา ภู่กิ่งเงินโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกตุกนก สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววะรา จิตชอบค้าโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. Mr.Fredimer De Lunaโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายภานุพันธ์ ภักดีโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฎฐนันท์ จุติมาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. MissMichell Simon Panganโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนุตชา อุบลจรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวคนึงนิจ แก้วเกษโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิส จันทร์เตชะโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissDu Xingxingโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. MissZhao Lipingโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. MissYijiang Pengโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. MissLiu Yeโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
7. MissLiu Jiaojiaoโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเทียนทอง อนันต์โตโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิราวรรณ อภิธนวรรณโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวอนุสรา บัวเทศโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
11. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี สีเหนี่ยงโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissChen Jingโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. MissYe Li yiโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. MissChang Yanbinโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. MissXie Rongpingโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
7. MissLiu Yeโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุดแสงเดือน พิมประสานโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวไอลดา ชาญตะบะโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวอนุสรา บัวเทศโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
11. นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทองโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายปิยะมิตร สุริยกานต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอานันทิตา กระต่ายทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยศ ชูศักดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เดชวิสุทธิ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย วิทยารัตน์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. MissJoana M. Derayโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางสง่า นิลคนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางเกษมาภรณ์ เฮงทับทิมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางรัตนา คำโฉมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา วาณิชกมลนันทน์โรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์นริน อนุคำโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชนิดา ยศพลโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Toche George Tambongโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติคุณ สัทธานนท์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีชา บุญญาโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ขำศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมข้าว มิตรภาพที่ 117กรรมการ
7. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
8. นายใหม่ ภู่จำรูญโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
9. นายจักรกฤษณ์ แกมเงินโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
10. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
12. นายไพโรจน์ วาอุทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
13. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
14. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ขำศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมข้าว มิตรภาพที่ 117กรรมการ
7. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ เถาวัลย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลักษณะโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ วรนัยพินิจโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสุนทรีย์ ปลื้มอารมณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์ ปานหลุุุมข้าวโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิริ คนึงคิดโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
4. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายธราธร ชูศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางวิรัลพัชร ปรัชญานวัตศิริโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
9. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิริ คนึงคิดโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
4. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายธราธร ชูศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นายวิวัฒน์ชัย กิตติ์ธนาตระกูลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางวิรัลพัชร ปรัชญานวัตศิริโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
9. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา โลหะการกโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิกา ธรรมสละโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริตโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวลาวรรณ ทัยคุปต์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา โลหะการกโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิกา ธรรมสละโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริตโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวลาวรรณ ทัยคุปต์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน สุขสถานโรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิติ พรมสูตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ์ ธุระสุขโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้งโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง วรรณสูตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทนา มณีรัตน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย นาคทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
3. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางจิตติพร เพ็ญศรีโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นายมงคล หู้โลหะโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุดสะอาดโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ แก้วทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ประพันธ์พัฒน์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย เกษกิจโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรางคณา กำไรโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ์ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ทองทักษิณโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ชูเรืองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชเดช สายแววโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลนารี แย้มสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูศิลป์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายกฤษณะ ทองเชื้อโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง เพียรพานิชโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววริษา ทรัพย์สำราญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงดี คำแสนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายภูตะวัน สงห์สมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวัฒ กองสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพมาศ กลทิพย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางบุรณี สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวชโลธร ศรีสดโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาลี วงษ์รักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรหาญ เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจงรัก เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร บูรพาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายชงคา เมืองจันทร์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจงรัก เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร บูรพาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายชงคา เมืองจันทร์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร จุลบุตร์โรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย เหล่าเขตรกรณ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวดิศราพา ศรีนุชโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา จัมปะโสมโรงเรียนบ่อย่างวิทยากรรมการ
5. นายรังสรรค์ พูลศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรจง สีแดงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนภดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา จัมปะโสมโรงเรียนบ่อย่างวิทยากรรมการ
5. นายรังสรรค์ พูลศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรจง สีแดงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุระ งามขำโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระพันธ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายอำนาจ ปัจฉิมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุระ งามขำโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรพันธ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายอำนาจ ปัจฉิมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ กาฬภักดีโรงเรียนทุงโพวิทยากรรมการ
4. นางกมลวรรณ วิสิษฎ์รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ กาฬภักดีโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นางกมลวรรณ วิสิษฎ์รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอมลมณี อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอมลมณี อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร รื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ ดีเต่าโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด เปรมจิตร์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบูญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด เปรมจิตร์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบูญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หิรัญสูตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางละมัย ศีลอาภรณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หิรัญสูตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางละมัย ศีลอาภรณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนัตดา ปรีดิพันธ์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนัตดา ปรีดิพันธ์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิรัลพัชร ปรัชญานวัตศิริครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุชาดา ดีเต่าครูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัณณพ เสมียนหร่ายครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวิรัลพัชร ปรัชญานวัตศิริครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัณณพ เสมียนหร่ายครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภัค พันธ์พุทธครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวิรัลพัชร ปรัชญานวัตศิริครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรชล บัวศรีครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสมบัวคำ กองสิงห์ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวงครูโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโรจนัสถ์ สุจริตครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละออ ตรีสัตย์ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายสำรวย หนูเถื่อนครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพจนี ทองไกรแสนครูโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายภาคย์ ทองขาวครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยะ เสยาธนศักดิ์ครูโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา มาลัยครูโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาครูโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูลครูโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายชลาวัฒน์ ชลมากครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ นพกาศครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลนารี แย้มสุขครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรางคณา กำไรครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]