หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระหว่าง วันที่8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศุนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
3 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขั้นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครู โรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานกรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นางพัชนี ภักดี ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นายเพทาย วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นายสุกิจ ศรีสนอง ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางมาลัย เดชด่าน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางสาววรสิกา วงษ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางสุมาลี เดชวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการรจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางรมย์ธีรา ภู่กิ่งเงิน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการรจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นายเพทาย วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางสาวโรสรินทร์ สายแวว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นางสาวจิราพร เพ็งพะยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นายสุกิจ ศรีสนอง ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกวด/แข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางพัชนี ภักดี ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางมาลัย เดชด่าน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางสาวอานันทิตา กระต่ายทอง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาวโรสรินทร์ สายแวว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวจิราพร เพ็งพะยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางศิริพร ภักดีรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางกฤตชญา สุขเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางสุจิตรา กุมภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางวัชรินทร เหมะสถล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางสาวธนวรรณ พรหมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางระวีวรรณ พิลาใหม่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางวราภรณ์ สุวิมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางปิยนุช วิราวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางอุไรวรรณ มุสิกะมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางสาวกชกร ช้อนคราม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางรุ่งนภา บัวพลับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางเมตตา ควัธน์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นายรุ่ง รอดจาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสุพัฒจนาธรรม จีนจรรยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นางจิตรลดา วงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางสำลี เหลาทอง ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวกชกร ช้อนคราม ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางรุ่งนภา บัวพลับ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางปวีณา ประสพสิน ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางภคมน วรรณครอง ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางผานิต ประชุมชัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางสาวเสาวนี ปานแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางรุ่งนภา บัวพลับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานกรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวชมภูนุช กิจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางสาวเกศศิริ คะนึงคิด ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่การแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดา ครูโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นายปิยะ อ่ำสุพรรณ ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางปวีณา ประสพสิน ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางผานิต ประชุมชัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
91 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92 นางสุมาลี เดชทวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.หนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
93 นางทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.อุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นายสมชาย ปานหลุมข้าว หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางสมหมาย วิทยารัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางธนพร สงกรุง หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.บ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.สว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวชิสา โตเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ลานสักวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษร หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
101 นายสรายุทธ ภูสำเภา หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ร่องตาทีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
102 นางสุนิสา พุ่มวิวัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
103 นางทวี เพ็ชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.หนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นางมาลัย แป้นห้วย หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
105 นางจารึก แสนพรม หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.หนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
106 นางภุมรินทร์ สุขสุด หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.การุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
107 นางจันทร์จิรา บุญมี หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
108 นางสาวนารียา ศรีพันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.วังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
109 นางนวพร ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.รพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
110 นายสันติ ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.ทุ่งโพวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.บ่อยางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหค หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.สมอทองปทีปฯ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางสาวณัฐธีรา อารีกุล หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นางสาวรุ่งนภา สินเธาว์ หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ร.ร.อุทัยธรรมนุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๔๒ ที่ปรึกษาการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
118 นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
119 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
120 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
121 นางสาวบุษรา ทองไทย ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
122 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
123 นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
124 นางสาวอธิมาส นะวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
125 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
126 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
127 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
128 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
129 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
130 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
131 นางสาวเทียนทอง อนันต์โต ครูอัตราจ้างโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
132 นางสาวสาวิตรี สุวัฒน์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
133 นางสาวบุษรา ทองไทย ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันศุูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
134 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
136 นางสายร่ม อินสว่าง ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
137 นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
138 นายบุญส่ง เหล่าเปีย ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
139 นายนิคม ศรีพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
140 นางสาววนิภาดา ฉลาดแย้ม ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นางนิฏฏิญากรณ์ ศรีพยัคฆ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นางสาวอาทิตตา ศรีพล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นายนิสิต หิรัญยากาศ ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นายอภิรัตน์ สุจริต ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
145 นายศิวพิชญ์ เวฬุ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
146 นายศัลย์ สุขเสือ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
147 นายเรวัต เมณฑ์กูล ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
148 นายชะอ้อน อำพคุณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นางศรีสุดา อนันตเพ็ชร ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
150 นางเฉลิมศรี กายไธสง ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
151 นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
152 นางสายร่ม อินสว่าง ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
153 นายสมชาย สุวิมล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
154 นางศศิธร เลาหพรรค ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
155 นายประหยัด เพ็ชรกลับ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
156 นางสาวพัชรา ชาญสตพัชร เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล กรรมการเลขานุการการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
157 นางรัตนา สุกรณ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
158 นายวีระเสม กมลมาลย์ ครูโรงเรียนสมอทองปทีปฯ กรรมการเลขานุการการจัดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
159 นางสาวชลธร ดามะพันธ์ ครูโรงเรียนทองหลางวิทยา กรรมการเลขานุการการดำเนินการจัดการแข่งขันแอโรบิค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
160 นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
161 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
162 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
163 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
164 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
165 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
166 นางสาวลักขณา กุดแยง ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
167 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูล และรายงานผลการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
168 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูล และรายงานผลการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
169 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูล และรายงานผลการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
170 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
171 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
172 นางสาวพัชรี คุณสิน ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
173 นางสาวพัชรี คุณสิน ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูล และรายงานผลการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
174 นางสาวลักขณา กุดแยง ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูล และรายงานผลการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
175 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
178 นายทศพล ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
181 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
182 นายชุน สุรรณ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
183 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นางสาวจิระนันท์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางสาวจิราพร แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
190 นางสาวรษิดา คชเดช ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นางสาววิไล ระงับภัย ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นางสาวน้องวิทู ทับทิมทอง ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นางสาวรัตนา จันทะศูณ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
194 นางสาวศรินรัตน์ ศิริจิตรวานิช ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นางอโนชา สวรรคโลก ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายนรินทร์ กสิวิทย์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
199 นางนภาลัย สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสณณ์ ประธานกรรมการ
200 นายตระศักดิ์ แสงภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ
201 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ
202 นายธนวัฒน์ จำปา ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางสาวบุษกร หอมกระแจะ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นายสมพร หมั่นเจียก ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นายชาลี เลินไธสง ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นายปุณรัตน์ จันแรง ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
208 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
209 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นายนิคม สะอาด ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
211 นางสาวสุกัญญา เศรษฐเสถียร ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
212 นายลือชัย ทิพรังศรี ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
213 นายณัฐกฤษ จันทร์ตะ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
214 นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
215 นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
216 นางสาวญาณินี สะอาด ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
217 นางสุภัทรา เหมพิจิตร ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
218 นางสุภัทรา โชติกะคาม ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
219 นายศิรพัฒ สงวนหมู่ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
220 นางสายธาร จีรดิษฐ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
221 นางสาวลัดดา คฤหปาน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
222 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
223 นายเอกลักษณ์ อนันตะปุระ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
224 นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
225 นายกฤษฎา นาวิก ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
226 นางสาวณัฐภรณ์ หัสแดง ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
227 นางสาวพัณณิศา วิชัยคำ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
228 นางศิริพร หิรัญสูตร์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
229 นางรุ่งนภา กสิวิทย์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
230 นางวราภรณ์ กล้าวิกย์กรณ์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
231 นางสาวปิยนันท์ เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
232 นางสาวเบญญาภา วงษ์อารี ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
233 นางสาววไลลักษณ์ ปานกล่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการรับรายงานตัวการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นางถาวร ลักษณะ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางสมบัติ ภู่นารถ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]