สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 115 7 2 1 124
2 หนองฉางวิทยา 95 10 3 0 108
3 บ้านไร่วิทยา 70 19 8 11 97
4 การุ้งวิทยาคม 57 18 6 14 81
5 ทัพทันอนุสรณ์ 53 10 6 7 69
6 ตลุกดู่วิทยาคม 42 18 10 12 70
7 ลานสักวิทยา 39 14 8 10 61
8 สว่างอารมณ์วิทยาคม 35 6 9 11 50
9 ทุ่งโพวิทยา 32 9 1 8 42
10 บ้านทุ่งนาวิทยา 30 18 7 7 55
11 ห้วยคตพิทยาคม 30 11 8 14 49
12 ร่องตาทีวิทยา 30 11 8 5 49
13 หนองขาหย่างวิทยา 29 11 4 11 44
14 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 29 4 0 4 33
15 ทองหลางวิทยาคม 27 10 7 13 44
16 วังหินวิทยาคม 22 6 3 7 31
17 บ่อยางวิทยา 20 4 5 11 29
18 พุทธมงคลวิทยา 18 4 3 4 25
19 หนองจอกประชานุสรณ์ 16 5 6 3 27
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 14 19 7 5 40
21 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 12 6 8 7 26
22 หนองเต่าวิทยา 9 5 4 11 18
23 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 9 4 0 2 13
รวม 833 229 123 178 1,363