สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 115 7 2 1 124
2 หนองฉางวิทยา 94 10 3 0 107
3 บ้านไร่วิทยา 67 18 7 11 92
4 การุ้งวิทยาคม 56 18 6 13 80
5 ทัพทันอนุสรณ์ 52 10 6 7 68
6 ตลุกดู่วิทยาคม 41 18 10 12 69
7 ลานสักวิทยา 39 14 8 10 61
8 สว่างอารมณ์วิทยาคม 34 6 9 11 49
9 ทุ่งโพวิทยา 32 9 1 8 42
10 ร่องตาทีวิทยา 30 11 8 5 49
11 หนองขาหย่างวิทยา 28 11 4 11 43
12 บ้านทุ่งนาวิทยา 26 17 5 7 48
13 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 26 4 0 4 30
14 ห้วยคตพิทยาคม 24 11 8 14 43
15 ทองหลางวิทยาคม 24 10 7 12 41
16 วังหินวิทยาคม 22 6 3 7 31
17 บ่อยางวิทยา 20 4 5 11 29
18 พุทธมงคลวิทยา 18 4 3 4 25
19 หนองจอกประชานุสรณ์ 16 5 6 3 27
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 14 19 7 5 40
21 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 12 6 8 7 26
22 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 9 4 0 2 13
23 หนองเต่าวิทยา 8 5 4 11 17
รวม 807 227 120 176 1,330