สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=75 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=42 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อุทัยวิทยาคม 78 30 13 121 115 7 2 1 124
2 หนองฉางวิทยา 64 18 15 97 95 10 3 0 108
3 บ้านไร่วิทยา 30 31 12 73 70 19 8 11 97
4 ทัพทันอนุสรณ์ 26 26 14 66 53 10 6 7 69
5 การุ้งวิทยาคม 21 12 20 53 57 18 6 14 81
6 ตลุกดู่วิทยาคม 16 17 26 59 42 18 10 12 70
7 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 14 10 4 28 29 4 0 4 33
8 สว่างอารมณ์วิทยาคม 14 6 14 34 35 6 9 11 50
9 ลานสักวิทยา 11 24 13 48 39 14 8 10 61
10 ร่องตาทีวิทยา 10 6 16 32 30 11 8 5 49
11 ทุ่งโพวิทยา 10 6 7 23 32 9 1 8 42
12 พุทธมงคลวิทยา 10 6 1 17 18 4 3 4 25
13 หนองขาหย่างวิทยา 9 14 3 26 29 11 4 11 44
14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 7 8 23 14 19 7 5 40
15 ห้วยคตพิทยาคม 7 16 7 30 30 11 8 14 49
16 วังหินวิทยาคม 6 8 5 19 22 6 3 7 31
17 บ้านทุ่งนาวิทยา 4 13 9 26 30 18 7 7 55
18 บ่อยางวิทยา 4 9 3 16 20 4 5 11 29
19 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 5 1 10 9 4 0 2 13
20 ทองหลางวิทยาคม 4 4 5 13 27 10 7 13 44
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 3 6 7 16 16 5 6 3 27
22 หนองเต่าวิทยา 3 4 4 11 9 5 4 11 18
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 2 2 3 7 12 6 8 7 26
รวม 358 280 210 848 833 229 123 178 1,185