สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 78 30 13 121 115 7 2 1 124
2 หนองฉางวิทยา 63 18 15 96 94 10 3 0 107
3 บ้านไร่วิทยา 30 29 9 68 67 18 7 11 92
4 ทัพทันอนุสรณ์ 25 26 14 65 52 10 6 7 68
5 การุ้งวิทยาคม 21 11 20 52 56 18 6 13 80
6 ตลุกดู่วิทยาคม 16 16 26 58 41 18 10 12 69
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 13 6 14 33 34 6 9 11 49
8 ลานสักวิทยา 11 24 13 48 39 14 8 10 61
9 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 11 10 4 25 26 4 0 4 30
10 ร่องตาทีวิทยา 10 6 16 32 30 11 8 5 49
11 ทุ่งโพวิทยา 10 6 7 23 32 9 1 8 42
12 พุทธมงคลวิทยา 10 6 1 17 18 4 3 4 25
13 หนองขาหย่างวิทยา 8 14 3 25 28 11 4 11 43
14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 7 8 23 14 19 7 5 40
15 วังหินวิทยาคม 6 8 5 19 22 6 3 7 31
16 บ่อยางวิทยา 4 9 3 16 20 4 5 11 29
17 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 5 1 10 9 4 0 2 13
18 หนองจอกประชานุสรณ์ 3 6 7 16 16 5 6 3 27
19 ห้วยคตพิทยาคม 2 15 7 24 24 11 8 14 43
20 หนองเต่าวิทยา 2 4 4 10 8 5 4 11 17
21 ทองหลางวิทยาคม 2 3 5 10 24 10 7 12 41
22 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 2 2 3 7 12 6 8 7 26
23 บ้านทุ่งนาวิทยา 1 12 7 20 26 17 5 7 48
รวม 340 273 205 818 807 227 120 176 1,154