รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระหว่าง วันที่8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  หรบรรพ์
 
1. นางปิยนุช  วิราวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสหัสยา   ลาภเวช
 
1. นางวัชรินทร  เหมะสถล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาววันเพ็ญ  พรมจันทร์
 
1. นายรุ่ง  รอดจาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวเกศราภรณ์  จันทร์จินดา
 
1. นางสาวลาวรรณ  ทัยคุปต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิริ  สำราญ
 
1. นางสำลี  เหลาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ส่วนบุญ
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สะอาด
 
1. นางปวีณา  ประสพสิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววงศ์ศิยา  เพียรธัญกรณ์
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  น้อมนิล
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รงค์ทอง
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวรติมา  สุขอยู่
 
1. นางสาวนิภา  เจนกสิสาท
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวอรนภา  แก้ววงศ์มา
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมานมิตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอลิสา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  วรโพธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เฮงสิ
3. เด็กหญิงอรจิรา  สิงหพันธุ์
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
2. นางสุทิศา  พะวา
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปัญสกานต์  อนิวรรตน์
2. นางสาวสุธิมา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสุนันทา  หมู่มาก
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวธนัชญา  บุญประครอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  มีล้อม
3. นางสาวเจนจิรา  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทกา  ฐานโพธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  นนทศรี
2. นางสาวพัชรี  รุกขชาติ
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
2. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวชนิดา  โพโต
2. นางสาวช่อผกา  โพโต
 
1. นางสาวสุจิรา  สงสุวรรณ
2. นางศิริเพ็ญ  เลี้ยงบุตร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  แพทย์จตุรัส
2. นางสาวสิริวิมล  พิมพ์ศรี
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  มหาชัยวงษ์
 
1. นางวิราศรี  ศรีสด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญาพร  รติพพงศ์ธร
 
1. นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษ์สุขสันต์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายวรุต  ปรากริม
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายปัณณฑัต  ธำรงคณานนท์
 
1. นายอนันท์  ศรีจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริธร  รงค์ทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  พูลเขตรกิจ
3. เด็กหญิงโสรยา  เขม้นเขตรกรณ์
 
1. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
2. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวาส
2. เด็กชายณัฐวัตร  พรรคพวก
3. เด็กหญิงนฤทัย  บุญช่วย
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวทักษิณา  กันเขตวิทย์
2. นายรัฐพล  ไตรยงค์
3. นางสาวศศิวรรณ  แจ้งใจดี
 
1. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
2. นางรพีพรรณ  ท้วมทองดี
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัณฐมณี  รุ่งเรือง
2. นายชยางกูร  นันตา
3. นายพีรดล  ชาวป่า
 
1. นางสมบัวคำ  กองสิงห์
2. นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดนิตา   ยศสมบัติ
2. เด็กหญิงปพิชญา  สงวนเผ่า
3. เด็กหญิงอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
2. นางอัญชัญ  เรียนมงคล
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  สินเธาว์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จีนตะกัน
3. เด็กชายปภังกร  สุขเพ็ญ
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางสายธาร  จิรดิษฐ
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  บุญวัฒน์
2. นางสาวพุทธชาด  มหาสุชลน์
3. นางสาวสวรินทร์  วงษ์โต
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  จูไหล
2. นายจุฑาวัฒน์  พิมพ์สีทา
3. นางสาวเกษกานดา  สุรรัตน์
 
1. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
2. นางถาวร  ลักษณะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิติพัฒน์  สารปรัง
2. เด็กชายพันพล  เจียรนันทนา
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  พฤทธิ์ลักษมี
2. เด็กชายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา   หลากสุขถม
2. นายอนพัทย์  ศิริอุดมวรรตน์
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนภัทร  เรืองศิลป์
2. นายธนาคม  หัสแดง
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  แก้วมะไฟ
 
1. นางสาวนฤมล  จุลมุสิก
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  โสภณรัตนกุล
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายประสิทธิ์  มุทุตา
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสาวินี  จินตกสิกรรม
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภรัณยา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กชายวรพงษ์  นาคเมือง
3. เด็กชายศรัณยพงศ์  พัวพัฒนกุล
 
1. นางผานิต  เทศนา
2. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายลภัส  อาสะโภ
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  จำปา
3. เด็กหญิงอรนิชษา  ศรีสนอง
 
1. นางโสภิศ  ปิยะมงคล
2. นางพัชรา  ณัฐวงค์ศิริ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกวิน  บุญนิล
2. นายณรงค์  จรัสศรี
3. นายธเนศพล  กิจพานิชวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  ภูวนาถ
2. นางนภาพันธ์  พลหาร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ไพบูลย์วีวัฒนา
2. นางสาวธัญญา  วงษ์สาธุภาพ
3. นายอัครเดช  ชมภูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สระทองหน
2. นางรัชดา  พรมชาติ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงญาตาวี  จำวงษ์ลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทวนเงิน
3. เด็กหญิงปภัสสร  ทองประศรี
 
1. นางพัชรา  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดอนเจดีย์
3. เด็กหญิงณัฐญา  โสตถิพันธ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์
2. นางสาวศิริพร  บุญเต็ม
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ดิษเจริญ
2. นายศรายุทธ  แก้วบุญมา
3. นางสาวสุริยา  จันตรานุช
 
1. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น
2. นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์ทร
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวน้อย
3. นางสาวเพาวิธู  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสายร่ม  อินสว่าง
2. นางฉันทนาพร  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ปินใจยศ
2. เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นเพียรธรรม
3. เด็กชายประภาวิชญ์  สงวนเผ่า
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พิมพ์มั่น
2. เด็กชายพงษ์พร  จ่ายยัง
3. เด็กหญิงอนัญญา  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายปัญญาพล  สัตระ
3. นายวีรภัทร  ณ พันธ์กรณ์
 
1. นายนัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี
2. นางภัทราภรณ์  พูนวัฒนานุกูล
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายณัฐพล  เพ็งอุ่น
2. นายอลงกรณ์  ศรีสุขสาย
3. นางสาวอุษา  อร่ามศรี
 
1. นายปุณรัตน์  จันแรง
2. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งเกตุ
2. เด็กชายพลอยสยาม  กรวยทอง
3. เด็กหญิงศิริธนพร  เพชรโรจน์
 
1. นางสาววาสนา  นิ่มพะยา
2. นางสาวสิริณัฐ  อธิวาท
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทรงรัตน์
2. เด็กชายณัฐธชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายพงศ์รพี  นิลวัชราภรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์
2. นางสาวศยามล  เอี่ยมบัวหลวง
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไม้แดง
2. นางสาวนงค์ฤดี  แพงมี
3. นางสาวสุวรรณา  พันธุ์ดี
 
1. นายสิรวิชญ์  เทพอินทร์
2. นางสาวแสงระวี  ตรีวิเชียร
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฏฐลักษณ์  พรมสอน
2. นางสาวปดิวรดา  แป้นสุข
3. นายอภิวัฒน์  อังกาบ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ติยะศรี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทัศจันทร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อนันตศิลป์
2. เด็กชายอนุชา  ชูอินทร์
 
1. นางพิศมัย  กุลเกตุ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  นาคศิริ
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายจิรายุส  อะทิยศ
2. นายชนะกิจ  หะชะยัง
 
1. นายธนวัฒน์  พันธ์วิชัย
2. นางสุดารัตน์  จันทร
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายกฤษฎาธร  จันทร์หอม
2. นายทวีศักดิ์  พูลเขตกรณ์
 
1. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
2. นางชนิดาภา  ม่วงมี
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายนวพล  เพ็งสร้อย
2. เด็กชายรัตภูมิ  โพธิ์ทอง
 
1. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  จันทรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  พึ่งพวก
 
1. นายนวัตกรณ์  พลหาร
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายรณกร  พรานรอด
2. เด็กชายสดาวุฒิ  ลายศรีเงิน
 
1. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ภูมิวาลย์
2. เด็กชายภัควรรษ  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางเพชรา  บัวเทศ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ประสิทธิ์ธัญกิจ
2. เด็กชายภูรินทร์  บุญน้อม
3. เด็กชายวัชรากร  เทศนา
4. เด็กชายศรัณญ์  เขม้นการนา
5. เด็กชายเวสารัช  เปาจีน
 
1. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  กอเปี่ยม
2. เด็กหญิงนัทฐกาล  สุพิทย์
3. เด็กหญิงบุษกร  ไพรเพ็ชรศักดิ์
4. เด็กหญิงบุษบง  จันทร์จินดา
5. เด็กหญิงศรสวรรค์   ฉลาดธัญกิจ
 
1. นางธนวรรณ  สอนธิราช
2. นางศรีสมบัติ  คำมะวงค์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกฤษกร  นะวะมวัฒน์
2. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
3. นายณัฐดนัย  มงคลไทย
4. นายเตชสิทธิ์  คณหาร
5. นายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตพร
 
1. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
2. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลทิมา  นามพระหัตถ์
2. นางสาวกาญจนี  ผุดผ่อง
3. นางสาวชนิภรณ์  ประสาทเขตการณ์
4. นายนนทวัฒน์  แก้วเกษ
5. นางสาวสุภาภรณ์  พรมแจ่ม
 
1. นางสุนทรี  ปลื้มอารมย์
2. นางอาภากร  นาวีระ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันทร์โสม
2. นายประภาน  ยมโคตร์
3. นางสาวพัชรวภา  หมั่นแก้ว
4. นางสาววรพรรณ  ต่อพล
5. นางสาววรัญญา  คุณแก้ว
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  เพิกสุข
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ไวสาริกรรม
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เทียนเงิน
4. เด็กหญิงสุุชานาถ  แพน้อย
5. เด็กหญิงสุุพิชฌาย์  ศิริรัตนาชุติวัติ
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
2. นางสาวดาวเรือง  ศิริรักษ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ยงเกตุการณ์
2. นายดนุสรณ์  เก่งเขตรกรณ์
3. นางสาวประกายดาว  สิงหานุวัฒน์
4. นางสาวมลฑาทิพย์  จัดเขตรกรรม
5. นางสาวสุทิตา  จัดเขตรกรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
2. นายละเมียด  คำรื่น
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวกิจติยา  แร่เพชร
2. นางสาวณิชานาฏ  โพธิสูง
3. นางสาวพัชราภรณ์  จงกศิริ
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เวียงแก
5. นางสาวเบญจมาศ  ป้องสนาม
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิลัยศรี
2. เด็กหญิงนาตยา  คำอินทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พรมอยู่
4. เด็กหญิงสุภาพร  บัวมิ่ง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ธรรมศักดิ์
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางสาวณัฐฑิกา  อินดี
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธวินวิกา   เพิ่มเขตการ
2. เด็กชายพิชิตชัย   สุราภา
3. เด็กหญิงวิกานดา   กาละภักดี
4. เด็กหญิงสุภัสสร    สีทอง
5. เด็กหญิงเกษวดี   สะมะถะเขตรการณ์
 
1. นายประจักร์    เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวรัชนี  โชติประเสริฐ
2. นายวิโรจน์  ศรีรัตน์
3. นายสิงห์โต  กีตา
4. นางสาวสุดารัตน์  ประโยชน์ยิ่ง
5. นางสาวเบญจณี  ยอดสง่า
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวณัฐรียา  บุญอาจ
2. นางสาวนรารัตน์  บัวสาย
3. นางสาวพิชญาพร  หัสแดง
4. นายสถาพร  ไวสาริกิจ
5. นายสิทธิชัย  พรมพรสวรรค์
 
1. นายนพพล  สุขภิรมย์
2. นางพัชริน  หมายแพทย์จิตร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลออ
2. นางสาวกัณฐมณี  พุ่มจำปา
3. นางสาวจีราพร  แห้วเพ็ชร
4. นางสาวชนกนันท์  สุวรรณศิริ
5. นางสาวชนัษฎา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวดาราวดี  แห้วเพ็ชร
7. นางสาวธาราลักษณ์  โพธ์พรม
8. นางสาวนัฐริกา  มหาชัย
9. นางสาวนิตยา  ไสยรส
10. นางสาวประภาศิริ  บุญช่วย
11. นายพงศ์ณัฐไชย  ปานพิมพ์
12. นายพรเทพ  แก้วตา
13. นายพีรพัฒน์  สุขแจ่ม
14. นายพีระพล  ขุนทอง
15. นายยุทธพิชัย  เจริญลาภ
16. นางสาววรงค์กรช์  ชูตระกูล
17. นางสาวสมิตรา  แห้วเพ็ชร
18. นางสาวสุชาดา  สุขตระกูล
19. นายอนุชา  บุบไชยา
20. นางสาวเบญจมาศ  ปรากิม
 
1. นายภานุพันธ์  ภักดี
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
3. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. นางสุมณฑา  คงเอียง
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกวีณา  รักซ้อน
2. นายกิตติ  เข็มทอง
3. นายกิตติชัย  พ่วงเข็ม
4. นางสาวชนนิกานต์  ศรีเถื่อน
5. นายชัยวัฒน์  น้อยแสง
6. นายชำนาญ  สุวรรณชัยรบ
7. นางสาวณัฐกานต์  ผลเอก
8. นายณัฐวุฒิ  บัวกุล
9. นางสาวดวงพร  หอมสาง
10. นางสาวดวงเนตร  บุญรอด
11. นายนัฐพงศ์  แก้วจันทร์
12. นายนิคม  ไพรี
13. นายศักดิ์ดา  กลิ่นบุญ
14. นายศุภกิตติ์  นาเกตุ
15. นายสุรชัย  ผดุงผล
16. นายสุรศักดิ์  ป้อมคำ
17. นางสาวอรนิชา  ปานศิริ
18. นายอลงกรณ์  ภูมมา
19. นางสาวอุไรวรรณ  คนตรง
20. นายเมธาภูมิ  หมวกเหล็ก
 
1. นายพิษณุวัตร  พงษ์มา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ฉายแสง
3. นางรุ่งนภา  ชื่นพยอม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช  ทองบุญ
5. นางสาวสุดแสงเดือน  พิมประสาร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนประเสริฐ
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชัชชญา  วิทยา
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอาราดา  อุณหรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  บุษราคัม
2. เด็กชายศิรดนัย  อ้นอมร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เลี่ยมใจดี
2. นางสุมณฑา  คงเอียง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  นาวีระ
2. เด็กหญิงสุุประภาดา  น้อยวินิจ
 
1. นายถวิล  พึ่่งสุข
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรัตนวัลย์  สิริปิยานนท์
2. นายศิรวิชญ์  เจริญวุฒิ
 
1. นางสาวศรีแพร  นามโส
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายทรงพล  เกิดศรี
2. นางสาวบุุญสิตา  อินทร์นา
 
1. นายถวิล  พึ่่งสุข
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ขันชะรี
2. นางสาวกัลยรัตน์  นามแสน
3. นางสาวณัฏฐาพร  พยัคโฆ
4. นางสาวนภาภิรมย์  สุระมาตย์
5. นางสาวพิมพ์มาดา  สถิตย์พงษ์
6. นางสาวยูร่า  เช
7. นางสาวรัตติยา  หารไชย
8. นางสาวศุภวรรณ  วัฒนวิสุทธิ์
9. นางสาวอุษา  มุกดาลอย
10. นางสาวโสภิตา  ขันกรี
 
1. นางวัชรา  เอี่ยมเอื้อมยุทธ
2. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
3. นางสาวมลชนก  สุฬาภา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  จำปาทอง
2. นางสาวธนิดา  คงเฉลิม
3. นางสาวยุพาวดี  วงษ์อามาตย์
4. นางสาวยุพิน  เกษกิจ
5. นางสาวสมศรี  รื่นรวย
6. นางสาวสุดาทิพย์   มั่นพรม
7. นางสาวสุดารัตน์  แย้มเกตุ
8. นางสาวสุนทรี  บุญโฉม
9. นางสาวอฐิติญา  จันตะบูลย์
10. นางสาวเบญจมาศ  กรึงสำโรง
 
1. นายประจักร์   เอี้ยงเถื่อน
2. นางวรรณา  วรพงศ์ไชย
3. นางสาววิไล  ระงับภัย
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจรินุช  สุกร
2. เด็กชายจิรายุทธ   งอยภูธร
3. นางสาวชมพูนุช  ผดุงฉัตร
4. นางสาวดุษฎี  หม่ันเขตรกิจ
5. นางสาวตันหยง  ศรีจันทร์
6. นางสาวธัญจิรา  จำปาพร้อม
7. นางสาวนลัทพร  ว่องวิการ
8. เด็กหญิงนาตยา  เขมะสุนะ
9. เด็กหญิงนุชจรี   เพียรธัญการ
10. เด็กหญิงปรายฟ้า  มหึมา
11. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สาระทิน
12. นางสาวศิริพร  ไตรยงค์
13. นางสาวสุพัฒตรา  สาวิสิทธิ์
14. เด็กหญิงอรอุมา  ว่องวิการ
15. เด็กชายเด็กหญิงพรชิตา  ประสาทสิทธิ์
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจอมจิต  สมพันธ์สาทิตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ดีเทียน
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
2. นายมนตรี  จันทมา
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  ขาวอินทร์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  หอมจันทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  กายไธสง
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เหล่ารอด
2. นายธันยพัฒน์  คณฑา
 
1. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
2. นายศัลย์  สุขเสือ
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ศิริโสภณ
2. นายพิทยา  บุญแย้ม
 
1. นางเฉลิมศรี  กายไธสง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจีรดา  ชาวป่า
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ยางลิ่ม
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนิรชา  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายนิรุตติ์  ลีลา
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พันธมาศ
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กมลคร
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธงไชย  ศรีทัศน์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  สมศรี
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวบุญเรือน  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสาธิกา  พูลกสิวิทย์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  สมบัติวงศ์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสุพัชรี  ศรีกรุษ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  เมืองอินทร์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงนุชรี  สืบอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายธนากร   แข็งเขตการณ์
2. เด็กหญิงสภาวรรณ์   จันทร์เพ็ง
 
1. นายอนุรักษ์   จิ๋วสุข
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นายกรณัฐ  สุขคง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเนติธร  เสลารัตน์
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  นราจันทร์
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  หุ่นสวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  เกตุกะพงษ์
3. เด็กชายรัฐนันท์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก้อนทอง
2. เด็กชายธนพล  วอเพชร
3. เด็กชายภูรินทร์  แสงสวรรค์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนากร  เกิดด้วง
2. นายศักดิ์รินทร์  สิงห์ร่าย
3. นายโยธิน  สมกะธัญกรณ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
2. นายธนรัตน  นิลประภา
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
2. นายสุธี  บุญหนุน
3. นายเจตนิพัทธ์  ห่างทุกข์หมด
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธนรัตน์  ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  ม่วงยา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายอัษฎา  วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาลิดา  ปิ่นมณี
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  ดำดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธ์ุ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาลิดา  ปิ่นมณี
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวฐิดาวรรณ  อยู่วงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวรสกร  ไทยกิม
 
1. นายนฤทธิ์  ชูศักดิ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงคุณากร  สมคำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิพ่วง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศรลัมพ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตานุช  อินทรทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สัตระ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิริ  มาบ้านแร่
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
3. เด็กหญิงสุทารัตน์  อินทรสุวรรณ
4. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
5. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร
6. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
7. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
8. เด็กหญิงเพียงพักต์  ราศี
9. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลธิภา  จูมโสดา
2. นางสาวฐิดาวรรณ  อยู่วงษ์
3. นางสาวณัฐวดี  ป้อมคำ
4. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
5. นายธีรพงษ์  แห้วเพ็ชร
6. นางสาวนันทรส  บุญมีมา
7. เด็กหญิงบุษบา  นามวงษ์
8. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
9. นายราเมศวร์  สีสวรรค์
10. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชาวป่า
12. นายสามารถ  เลขยัน
13. นางสาวสุภาพร  ศรีธนต์
14. นายอธิคม  โสบุญ
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตต์นอก
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาสุวรรณ
2. นายจักรวาล  นวลจันทร์
3. นายธนรัตน์  ภมรคล
4. เด็กชายธวัชชัย  ทิพรส
5. เด็กหญิงธิติญาพร   ทัพกระเสพ
6. นางสาวปาริฉัตต์  ทวีทับ
7. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
8. เด็กหญิงวิลาสินี    ร่องมะรุด
9. นายศิริวัฒน์  เดชยงค์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ศรลัมภ์
11. เด็กชายอัษฎา  วันดี
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  วันไทย
13. เด็กชายเจษฎา  ไวธัญกิจ
14. นางสาวเบญจรัตน์  สุวรรณพยัคฆ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายตระศักดิ์  แสงภักดี
3. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
2. นายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
3. นางสาวปราณี  ม่วงยา
4. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
6. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
7. เด็กหญิงวรรวิสา  ไกรรอด
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
9. เด็กชายโชคอำนวย  บุรพจิตร์
10. นายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
11. นายไชยา  ขุนทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
2. นายธนภัทร  คุ้มเพื่อน
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายพงศกร  ราศรี
5. นางสาวศราวรรณ  พิมพันธุ์
6. นายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
7. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวท
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
9. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
10. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
4. นายธนรัตน  นิลประภา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แพงมี
2. เด็กหญิงดวงดาว  จูมสีลา
3. เด็กหญิงดาราวดี  ไพลสิงห์
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  เบื้องสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์มี
6. เด็กหญิงพัชรพร  ตรีรถ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่ามิกร
8. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแดง
9. เด็กหญิงภาวิณี  ม่วงทอง
10. เด็กชายมงคลชัย  กุลทิพย์
11. เด็กชายยุทธนา  สร้อยศรี
12. เด็กหญิงรัตนา  เทียนศรี
13. เด็กชายวิชาญ  ธรรมชาติ
14. เด็กชายวีระศักดิ์  สมศรี
15. เด็กชายศรายุธ  ศรีญา
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเพชร
17. เด็กชายสรศักดิ์  หมั่นเขตกิจ
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพงมี
19. เด็กชายอภิเชษฐ  เรืองตาตะ
20. เด็กชายเจษฎา  ชาญกระบี่
21. เด็กหญิงแพรวพิไล  ชัยโพธิ์
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
2. นายวิทยา  จัมปะโสม
3. นายอนุสิทธิ์  คงคา
4. นายอาณัฐ  ไตรศรีวิรัตน์
5. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
6. นางเจนจิรา  จิตรสง่า
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์
2. นางสาวชนิดา  โพโต
3. เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์สมแดง
4. นางสาวดารารัตน์  ธรรมภิทักษ์
5. เด็กชายธีรภัทร  แสงเพชร
6. เด็กชายนทีธร  ปานเงิน
7. นางสาวนันท์นลิน  บุญทัน
8. นายนิรวิทธ์  บุญอิน
9. นางสาวปริญญา  ครสุวรรณ์
10. นางสาวพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
11. นางสาวภัทรภรณ์  ศรีเดช
12. เด็กชายรังสิมันต์  โถทอง
13. เด็กหญิงรัตติยากร  ทรดี
14. เด็กชายศรวิทย์  ไชยพรม
15. เด็กหญิงสินีนาฎ  บุญชื่น
16. นางสาวสุดารัตน์  บุกลอ
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒนา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
19. นางสาวอังคณา  กาฬภักดี
20. นางสาวเดือนฉาย  เพียงเสมอ
21. นางสาวเพราพิลาศ  สอนสาลี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
2. นางสาวสุจิรา  สงสุวรรณ
3. นายสุริยา  หงษ์คำ
4. นางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล
5. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
6. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายการันต์  เรียมแสน
2. นายขวัญชัย  ท่าเจ็ง
3. นายจักรกฤช  นิระโรค
4. นางสาวนวรัตน์  วงษ์ปาน
5. นายปฏิภาณ  หมีโต
6. นางสาวแก้วตา  จงศิริ
 
1. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
2. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกนก  ตรงต่อกิจ
2. นายพัทธดนย์  รัตนวราหะ
3. นายรัฐกาญจน์  ประสิทธิ์
4. นายรัตนสาน  ประสาทเขตรการ
5. นายวโรตม์  งามแข
6. นายเกรียงศักดิ์  มีรอด
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
2. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญรอด
2. เด็กหญิงกนกลดา  จิตโอวาท
3. เด็กหญิงกฤติมา  ไวกสิกรณ์
4. นางสาวกันตา  รุทรการ
5. นายการันต์  เรียมแสน
6. นางสาวกิตติมา  รัตนสูตร
7. นายขวัญชัย  ท่าเจ็ง
8. นายจักรกฤช  นิระโรค
9. นายจารุเดช  ชื่นทิพย์
10. เด็กหญิงชนธิป  โชคชัย
11. นางสาวชนาภรณ์  ทามาตย์
12. เด็กหญิงณัชชา  มธุรส
13. เด็กหญิงณัฐมน  จันทร์คำ
14. เด็กหญิงทรงพร  ตุ่นยา
15. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
16. นางสาวธิตยา  รัศมีเรืองรอง
17. เด็กหญิงธินัน  อุบาลี
18. นายธีรยุทธ  ปิ่นทอง
19. เด็กหญิงนพมาศ  อินทะโฉม
20. นางสาวนวรัตน์  วงษ์ปาน
21. นายปฏิภาณ  หมีโต
22. นางสาวปรียานุช  สุพรมมา
23. นางสาวปาลิสา  คามบุตร
24. นายรังสรรค์  ธรรมวิจิตร์
25. เด็กหญิงวรรณนิสา  พุกนิล
26. เด็กชายวันชัย  มธุรส
27. นางสาววิมลวรรณ  กวางขุนทด
28. นางสาววิลาวรรณ  ชูศรี
29. เด็กชายศักดินนท์  เปรมจิต
30. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ญพันธ์นาค
31. นางสาวศิริวรรณ  โสภณศิริ
32. นายสิทธิชัย  พรมพรสวรรค์
33. เด็กหญิงสุชาดา  มะยุโรวาท
34. เด็กหญิงสุธาสินี  มะยุโรวาท
35. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลเจริญ
36. นายอนุวัฒน์  บุญอาจ
37. นางสาวอารเบีย  กูปกระบี่
38. นางสาวเจนจิรา  แฟงเมือง
39. เด็กหญิงเรณู  คำหาญ
40. นางสาวแก้วตา  จงศิริ
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
2. นายนพพล  สุขภิรมย์
3. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
4. นางสุนีย์  เผ่าชวด
5. นางระวีวรรณ  พิลาใหม่
6. นางสมลักษณ์  รักอู่
7. นางสาวเลขา  บุญเพ็ชร์
8. นางสาวรัชนีวรรณ  นาคศิริ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  รอสุขพล
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายพละพล  เจริญลักษณ์
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เชาว์ไว
 
1. นางสมจิตร์  ประสิทธิ์ธัญกิจ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวรัชนีกร  นิเทศธัญกิจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  ศรีกรด
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มุสิกพันธ์
 
1. นายอภิสิทธื์  พรหมศิริ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชุติพนธ์  สะสีการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงภนิมภรณ์  อนุศรณ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธ์ุ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวฐาปนา  สาวะดี
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายชินโชติ  พุทธมงคล
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายชนภัทร  ทุมพงษ์
 
1. นายสายชล  ปิ่นทอง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานสุวรรณ
 
1. นางวิชิรตา  หมวกเหล็ก
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายอิศเรศ  โสดา
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายวิชิตพงศ์  ทองแดง
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุทธินันท์  มุสิกาวัน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  คำแถลง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  เรืองกสิกรณ์
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายพิชญะช์  แก้ววิเชียร
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เจตเกษตรการณ์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธนะพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กมุทชาติ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  อุ่นพิมพ์
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  รื่นเริง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุทธินันท์  มุสิกาวัน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. เด็กชายคุณภัทร  เทพสุทธิ
3. เด็กหญิงณิชกมล  เอกธีรชัยสกุล
4. เด็กหญิงพรวี  ปิ่นมณี
5. เด็กหญิงพัชลิตา  มาท้วม
6. เด็กชายรชต  วงษ์วิกิจการ
7. เด็กหญิงรติณา  ดวงแข
8. เด็กชายราเชน  อินทร์น้อย
9. เด็กหญิงศิรประภา  กีตา
10. เด็กชายอภิเษก  คุ่ยสว่าง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเขมกร  ช้อยบัวงงาม
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
2. นายนพดล  เอ็มรัตน์
3. นายนิมิตร  ส้มสุด
4. นายบัญวัฒน์  สอนธรรม
5. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
6. นางสาวพัชรินทร์  พุฒแก้ว
7. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
8. นายสุพิเชฐ  ศรีโสภา
9. นางสาวอัญชลี  โต๊ะหมัด
10. นายเศรษฐศิลป์  สุปันนุช
 
1. นายเขมกร  ช้อยบัวงงาม
2. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  กุลมงคล
2. นายทรงเดช  หวังสุข
3. นายธงชัย  คนสกุล
4. นางสาวนัทธมน   บุญประสพ
5. นายนันทวัฒน์  ขยันกสิกรรม
6. นางสาวนุสรา  มุจรินทร์
7. นายพงศ์ชนก  มิ่งเมือง
8. นางสาวพัชราภา  ฟ้าร่มขาว
9. นายสันติภาพ  แม่นธนู
10. นางสาวอุษา  ภมรคล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตรพิรัตร
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศรีโพธิ์
2. นายกฤษณะศักดิ์   สาลาเลิศ
3. นางสาวคัทลียา   เชื้อปรีชา
4. เด็กหญิงจิราวรรณ   พฤกษา
5. เด็กหญิงปนัดดา   มังษะชาติ
6. นางสาวแคทรียา   สารี
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พูลเขตรกิจ
2. เด็กหญิงชนิตา  ปสุธรรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ใจหงิม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงมัทนา  เต็งโล่ง
6. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นายสรียาวรรจฒ์  ครองยศ
2. นางสาวภัทราวดี  สงฆ์กราน
3. นางสาวภัทราภรณ์  สงฆ์กราน
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์หงษ์
2. นางสาวชลธิชา  หมื่นแผ้ว
3. นางสาวณัฐณิชา  จักคำมาละ
4. นางสาวพรนัชชา  สุดชีแสง
5. นางสาวสิวิมล  แรงเขตกิจ
6. นางสาวเนตรทราย  สมพงษ์
 
1. นางคงชนก  พรศิรชัย
2. นายเทพรัตน์  ตันดี
3. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
4. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนธิ
2. นางสาวสุจิตรา  แห้วเพ็ชร
3. นางสาวอุไรวรรณ  หอรดี
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ยะไข่
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พฤกษา
3. เด็กชายชินวัตร  บัวกลั่น
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
5. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็ญไพฑูรย์
6. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  จันทร์ทองคำ
7. เด็กหญิงพรพิมล  แสงอื้น
8. เด็กหญิงพรพิมล  แสงอื้น
9. เด็กชายภาคิน  มะโรงมืด
10. เด็กชายสมเกียรติ  เชื้อจีน
11. เด็กหญิงสุวิภา  พ่วงผ่อง
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสุรีย์
13. เด็กชายไชยวัฒน์  พ่วงผ่อง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ฟักเกิดผล
3. นางสาวบุษราคัม  ภูผา
4. นางสาววรรษิดา  สยาม
5. นางสาวสิริรัตน์  ศิริยศ
6. นางสาวสุภัทรา  พงษ์เกษตรการ
7. นางสาวเบญญาภา  ภูฆัง
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
2. นายทศพล  ศีลอาภรณ์
3. นางละมัย  ศีลอาภรณ์
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธี  ชาโท
2. นายกฤษณะศักดิ์  สาลาเลิศ
3. นางสาวคัทลียา  เชื้อปรีชา
4. นายจิรายุส  สดสี
5. นางสาวชุติมา  ศรีโพธิ์
6. เด็กชายธวัชชัย  บางบุญฤทธิ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มังษะชาติ
8. นายสันติพงษ์  เขียนอักษร
9. เด็กหญิงสุภัชชา  จงกลาง
10. นายสุรพันธ์  เกษประทุม
11. นางสาวอารีรัตน์  แคเขียว
12. นางสาวแคทรียา  สารี
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
2. นายพิทักษ์  พะอวยพร
3. นายภูวดล  จีนจรรยา
4. เด็กชายสรศักดิ์  แกว่นกสิกรณ์
5. นายสุกฤษฎิ์  บัวสุวรรณ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นางสินีนาถ  โพธิ
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสภณศักดิ์
2. เด็กชายธนโชติ  พรหมมา
3. เด็กชายปริเยศ  และวัลย์
4. เด็กชายปัณณธร  ยี่สุ่นแสง
5. เด็กชายอนาวิล  สะราวัล
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
2. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายติณพัชร  ไก่แก้ว
2. นายสหรัฐ  สรไชญาติ
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
2. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ถวิลอนุสรณ์
 
1. Mr.David  Coulson
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  ดีเพิ่ม
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายมารุต  ทับทิม
 
1. Mr.David  Coulson
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  เสาวรัจ
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  แตงทอง
 
1. Mr.John  Lanning
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุขแช่ม
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธิดา  แกว่นกสิกร
 
1. Mr.John  Lanning
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฟองฝน  จิวสืบพงษ์
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อ่ำจุ้ย
 
1. Mr.S-Quio  Patang Dupale
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  วุฒิเดชเกรียงไกร
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพัชรกันย์  สรวยสุวรรณ
 
1. Mr.S-Quio  Patang Dupale
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ศรีเมือง
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  บินชัย
 
1. Mr.David  Coulson
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิ  สุขรื่น
 
1. นางสาวชนิดา  ยศพล
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวิณ์ธิดา  น่วมภุมรินทร์
 
1. Mr.David  Coulson
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสิริกร  ตันศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีแดง
2. เด็กหญิงณัฐิพร  สุขรวย
3. เด็กหญิงปภาดา  ช่างทอง
4. เด็กชายวีระกิตต์  ไล้สุวรรณชาติ
5. เด็กหญิงอิงฤดี  หิรัญเถกิงพันธ์
 
1. นายวัชระ  ทาสะโก
2. Mr.Christopher  C. Cadidog
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ฤาชัย
2. เด็กหญิงพิมพิไล    วงษ์ใจ
3. เด็กหญิงรัตนากร  เพ็ชรกล่อง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์เกษกรณ์
5. เด็กหญิงอริสา   อ้นแสน
 
1. นายพงษ์นริน  อนุคำ
2. Mrs.Joana  capuyan
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ป้อมคำ
2. นายศตวรรษ  แดงสิงห์
3. นายสหรัฐ  ศรีกรด
4. นางสาวสุทธิดา  เหมือนท่าไม้
5. นางสาวสุรีย์นิภา  อัสทูดิโล
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
2. Mr.Fredimer  De Luna
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชนภัทร  บุญยะคงรัตน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  รอยศรี
3. นางสาวณัชชา  เปาริก
4. นายมานพ  แว่นแก้ว
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภู่
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวสุุนุตชา  อุบลจร
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. MissDu  Xingxing
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงกุล
 
1. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนภัสนันท์  เพ็ชรจันทร์
 
1. MissChen  Jing
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อะโนวนา
 
1. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  พุกชื่น
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  พรมพุทธา
2. เด็กหญิงปณิดา  หิรัญศุภโชติ
 
1. นางสุมาลี  เดชทวิสุทธิ์
2. นางรมย์ธีรา  ภูกิ่งเงิน
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  กองมี
2. เด็กหญิงวริษา  ไทยวานิช
 
1. นางรัตนา  คำโฉม
2. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  ศรีวิเชียร
2. นางสาวพรนัชชา  คำบาง
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
2. นางสาวสุพพัตรา  อ่อนสา
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  อินสิงห์
2. นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูบล์ชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
2. นางอุไร  ธรรมายน
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  เกิดสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพร  นิยม
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีขาว
4. เด็กชายณัทสารพงษ์  สิทธิ
5. เด็กชายธวัชชัย  หมู่ขำ
6. เด็กชายมิถุนา  ภาษยวรรณ
7. เด็กชายสรศักดิ์  พลายนาค
8. เด็กชายเดชอุดม  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายญาณวรุฒน์  ศรีทอง
2. เด็กชายนิมิต  สีลา
3. เด็กชายพัลลภ  พัดสาริกรณ์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงโกเม็ด
5. เด็กชายสุกฤต  ศิริงาม
6. เด็กชายอัครพงศ์  จันทร์จินดา
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สพประสงค์
8. เด็กชายเฉลิมพร  รักธัญการ
 
1. นายใหม่  ภู่จำรูญ
2. นายศัลย์  สุขเสือ
3. นายมนตรี  จันทมา
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  พึ่งพันธ์
2. นายนที  เมืองมั่น
3. นางสาววัชรี  กลีบเอม
4. นางสาววันวิสาข์  สมัครเขตรกิจ
5. นายสราวุธ  จีนพันธ์
6. นายสหรัฐ  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจิรพัส  จันทร์สิงห์
2. นายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
3. นายนฤนาท  หาไม้ตรี
4. นายลัทธพล  รูปดี
5. นายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง
6. นายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นายชงคา  เมืองจันทร์
2. นายนวพล  ปัทมากร
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคงนิธิ  จันทวงษ์
2. นางสาวณัฐกานต์  ริ้วพิทักษ์
3. นางสาวนาถอนงค์  ประภัสโรสกุล
4. นายนิรพล  เหล่าเขตรกิจ
5. นางสาวปิยะธิดา  นาดี
6. นายสิรศักดิ์  หิรัญ
7. นายอดิศักดิ์  เครืออ่อน
8. นายอนุวัต  งามผิวเหลือง
9. นางสาวเกษกนก  มูลโชติ
10. นายเชี่ยวชาญ  อมรสกุล
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
2. นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ์
3. นางสุนทรี  ปลื้มอารมย์
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีหงษ์
2. นางสาวจิราพัชร  พิมพ์จันทร์
3. นายชนินทร์  สุขสบาย
4. นางสาวณัฏฐธิดา  วรรณสุทธะ
5. นางสาวนิชยา  ปัฐนเมธี
6. นางสาวรมย์ชลี  ภักดี
7. นายศตวรรษ  วงษ์ล้อม
8. นายอภิสิทธิ์  พินิจมนตรี
9. นางสาวเจนจิรา  รอดรัตน์
10. นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางถาวร  ลักษณะ
3. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี
2. เด็กชายสนธยา  นิ่มพระยา
3. เด็กหญิงสิราณี  จั่นหนู
 
1. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชื่นชูจิตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชี่ยวเขตวิทย์
3. เด็กหญิงสุนิสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสุภัค  พันธ์พุทธ
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  สิงห์เรือง
2. นางสาวชนาพร  มงคล
3. นางสาวณัฐมณฑ์  แสงกระจ่าง
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  แร่เพชร
2. นางสาวนฤมล  ด้วงปลี
3. นางสาวปวีณ์นุช  วรรณศิลป์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แข่งธัญญการณ์
2. เด็กชายพรสวรรค์  ชาญสาริการ
3. เด็กหญิงศศิรัชต์   ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปิยดารามาศ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บางระมุง
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจิราธิป  กล่ำเจริญ
2. นายปิยะพงษ์  ดิษผล
3. นางสาวอินทุอร  ฉวีจันทร์
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก  วิสุทธิศักดิ์
2. นางสาวธัันย์ชนก  สว่างจิตร
3. นางสาวธาราพร  ตั้งจิตรเจริญ
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทัพไทย
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตกสิกรรม
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจนการนา
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทรัตนันท์
2. เด็กชายณภัทร  เวชสุกรรม
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางสาวศรีปัญญา  พุกมาก
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภูติมินทร์  ยอดหล้า
2. เด็กชายสรศักดิ์  เส็งแดง
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายนฤดล  กันภัย
2. เด็กชายอนุสรณ์  ชมภูชนะภัย
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายนิรุต  ฉ่ำหลวง
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญยืน
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายกฤติพงษ์  บุญมา
2. นายนิติพัฒน์  พัแแพรก
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายวรพงศ์  สุระมณี
 
1. นายวรัญญู  ปภาตา
2. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  นาดี
2. เด็กชายศรัณย์  น้อยสวรรค์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสวรรยา  บุษราคัม
2. นางสาวอภัสรา  สิทธฺสำรวย
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจิรายุ  หงษ์น้อย
2. เด็กชายธนพัฒน์  ฆะสันต์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำขาว
 
1. นายมงคล  หู้โลหะ
2. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขันทจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวี  สาระสุวรรณ์
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จังประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  เจียมเจริญ
2. เด็กหญิงอุษณิษา  ยศสมบัติ
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นายฉัตรชัย  นาคทอง
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เนตรอุไรทิพย์
2. เด็กชายเดชาวุธ  กังพิศดาร
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิุภาพร  สาที
2. เด็กหญิงอัังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นางสาวศรีปัญญา  พุกมาก
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวประกายรุ้ง  โลหะการก
2. นายวรปรัชญ์  ระบอบ
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชมสน
2. นายพงศภัค  จันทร์ทร
 
1. นางจงดี  คำแสน
2. นางวริษา  ทรัพย์สำราญ
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายณัชพล  เคยเหล่า
2. นายสุชิน  บุญธรรม
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์สุภา  ทองศรี
2. นางสาวจิณัฐชญา  บุุตรดี
 
1. นายฉัตรชัย  นาคทอง
2. นางกุลนารี  แย้มสุข
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ชำนาญเขตรกรณ์
2. นายเอกรัตน์  ทัศจรรย์
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคุณานนต์  ชุมแสง
2. นายชยุต  ขื่นนิ่ม
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางกุลนารี  แย้มสุข
 
280 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกองทอง  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐพร  พูลสาริกิจ
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  อำลุงพล
 
1. นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ
2. นายภูตะวัน  สิงห์สม
 
281 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สมจิตร
2. นายชูวงศ์  พลสมพร
3. นายณรงค์ฤทธิ์  เกษการณ์
 
1. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
2. นางสาวขวัญเรือน  เสวกวรรณ์
 
282 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคเณศ  นุ่มงาม
2. นางสาวนริศรา  ผิวทอง
3. นางสาววิชญาพร  พะนอจันทร์
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายธันวา  สิทธิกรรม
2. นายเอกรัฐ  เอมแสง
 
1. นางสาวประภัสสร  จุลบุตร์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เก่งสาริการ
2. นายพนิตศักดิ์  ปินตา
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
285 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตนัย  จุ้ยดอนกลอย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  บับพิบูลย์
3. เด็กชายภาสวิชญ์  สีทอง
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นางสาวอัจจิมา  นาควิจิตร
 
286 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายประกอบกิจ  บุญงาม
2. เด็กชายปิยะ  อ้นแดง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หนองคาย
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
287 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายประสพโชค  เพ็ญเขตร์กิจ
2. นายภาคภูมิ  วันดี
3. นายศุภกิจ  พงศ์เศรษฐ์กิจ
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
288 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายธนบดี  บ้านสระ
2. นายธนาทิพย์  เรืองศรีจันทร์
3. นายวีรนันท์  ดวงแข
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นายวีรชล  บัวศรี
 
289 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิลึก
2. เด็กชายธีรเทพ  ศรีรดล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายชนะวงศ์  สุขแพทย์
2. เด็กชายพงษ์ศธร  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายวรัญญู  อินจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายกิจทวี  อินทโฉม
2. เด็กชายฉัตรชัย  เหมราช
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาชะเนตร์
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายนพพล  สุขภิรมย์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายจิตดิลก  เกษรมาลา
2. นายบุญมั่น  ประนต
3. นายอัฐพล  เทียนแก้ว
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายทวีศิลป์  หอมสมบัติ
2. นายยุธนา  จรรยาเถื่อน
3. นายศราวุธ  เกษมสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจดี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุขเปี่ยม
3. เด็กหญิงมาริษา  มาตรสิงห์
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบุตรชิน
2. เด็กหญิงมินตรา  จันสม
3. เด็กหญิงสิริภาส  ธรรมรักษา
 
1. นายบรรจง  สีแดง
2. นางอาภรณ์  สีแดง
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
2. นางสาวรัตนากร  ศรีชัย
3. นางสาวอรนิชา  มาคะบุตร
 
1. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภาริตา  มาตรสิงห์
2. นางสาวลลิตา  โห้สงวน
3. นางสาวเกษรินทร์  อินสว่าง
 
1. นางสีดา  สุนทรพงศ์
2. นางวัชรี  พูลศรี
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงจิราพร  แก่นจันทึก
3. เด็กหญิงณัฏชา  บริวาส
4. เด็กชายวันชนะ  เดชทอง
5. เด็กหญิงวิภาวี  หนูกลัด
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุสดี
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
3. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กชายจิรเมธ  น้อยนิ่ม
3. เด็กหญิงนภาพร  พลับพลา
4. เด็กหญิงพัฒชา  เทพรักษ์
5. เด็กหญิงมาริษา  อ่ำยิ้ม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนง่าย
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. นายณัฐสิทธิ์  ธุระสุข
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวขวัญมณี  เธียรถาวร
2. นายธนายุต  ศรีสงคราม
3. นางสาวพัชรมัย  ดอกจันทร์ไพร
4. นางสาววราพร  ผ่องอารมณ์
5. นางสาวสุทธิดา  อินทร์ถาวร
6. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มทรัพย์
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. นายชงคา  เมืองจันทร์
3. นายธานี  หนูกลัด
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อ่อนชูศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  กมลมาลย์
3. นางสาวพิมพ์วิภา  ทาคำสุข
4. นางสาววรรษมน  อยู่เย็น
5. นายวรรัตน์  แข็งกสิกิจ
6. นายศรายุธ  หรรษา
 
1. นางจิราพร  เสากูล
2. นางอัญชลี  วงศ์ดี
3. นางวิไล  คำสิทธิ์
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  กระแหน่
2. เด็กหญิงนฤมล  ห้วยคต
3. เด็กหญิงสุปราณี  ภูเหม็น
 
1. นางฉัตรลดา  จบศรี
2. นางสาวเยาวเรศ  กันเพ็ง
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  พุฒเห้า
2. เด็กชายพีรพล  สินทรัพย์
3. เด็กชายสิริกร  ปานม่วง
 
1. นายรังสรรค์  พูลศรี
2. นายสุระ  งามขำ
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  แตงฉ่ำ
2. นางสาวศศิธร  เครือม่วง
3. นางสาวสิริกานต์  พิกุลทองสุข
 
1. นายรัังสรรค์  พูลศรี
2. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ์
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายพิชิต  ผลวิบูรณ์
2. นายยุทธนา  เถาวัลย์
3. นายอัครเดช  โสมนัส
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นางสุชาดา  ดีเต่า
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชา  ศิลาพันธ์
2. เด็กหญิงสุชา  วังดง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชาญตะบะ
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางสาวสุทิศา  ชื่นสัมพันธ์
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  แป้นเจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเกิด
3. เด็กชายสิรเศรษฐ์  ศรีพรหม
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปิติพัฒน์  สองสี
2. นายภัทรพงศ์  ปานพรม
3. นางสาวอัถริมา  คล่ำเงิน
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางวัชรี  พูลศรี
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายปรัชญา  ชามะรัตน์
2. นางสาวปาจรีย์  วชีระสูตร
3. นางสาววริศรา  พรมมานอก
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาพรเจริญ
2. เด็กหญิงอธิตญา  พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  รามคงเมือง
 
1. นางสาวสมคิด  เปรมจิตร
2. นายอำนาจ  ปัจฉิม
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจีราพร  เกี๋ยสกุล
2. เด็กหญิงฐิดาภา  ขุนแท้
3. เด็กหญิงสิทธินนท์  พินหนู
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฏกิตต์  มางสลัด
2. นายนที  สว่างโลก
3. นางสาวนิสา  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวสมคิด  เปรมจิตร
2. นายอำนาจ  ปัจฉิม
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  บัวละภา
2. นางสาวมาริษา  หินตระกูล
3. นางสาวสวรรญา  กลิ่นบานชื่น
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
2. นางสุธาลักษณ์  จั่นศรี
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายวราวุธ  เกิดกำแหง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  โชติกะคาม
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ร่องมะรุด
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญมา
2. เด็กชายทักษิณ  กาญจนพันธ์ุ
3. เด็กหญิงพิชญา  พัฒนพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  พูลสินทรัพย์
2. นางธนัตดา  ปรีดิพันธ์
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  บุริภักดิ์
2. นายเกรียงไกร  ขอเพ็รช
3. นางสาวไข่มุกค์  ณะโสภิณ
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เพียรธัญการ
2. นางสาวนันทัชพร  ต่วนเทศ
3. นางสาวบงกชกร  กิตติพงษ์
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ดิฐษดี
2. เด็กหญิงประสิตา  ศรีเดช
3. เด็กหญิงมธุรดา  แก้วงาม
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  สระศรี
2. เด็กหญิงนาริตา  อ่วมภักดี
3. เด็กหญิงปาริยาภัทร  ยงศาริ
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวจุฑาภัค  เชื้ออินทร์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ฟักแย้ม
3. นางสาวศรัณย์พร  จูงวงษ์สุข
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวชลลดา  บุดดาพัฒน์
2. นางสาวนฤมล  รักษา
3. นางสาวรุ่งทิวา  คนสันทัด
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติพร  หาญเอี่ยม
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สายเทียน
 
1. นางบุญชู  งามขำ
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงราชชนก  เรืองเขตการ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เบี้ยวรอด
3. เด็กชายศักดิ์์์์ดา  พูลสาริกิจ
 
1. นางอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
2. นางเจนจิรา  จิตรสง่า
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจรัญญา  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวพิชชาภา  คงมี
3. นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
2. นายนรินทร์  กสิวิทย์
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑริกา  พฤษสุภี
2. นางสาวมณิสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวลลิตา  คำมัน
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
326 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายเอกชัย  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ
2. นางชลธิชา  ขลฤทธิ์
 
327 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองอ่ำ
 
328 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  วัฒนเกษกรณ์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
329 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  คชอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวลักขณา  กุดแยง
 
330 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายกิตติธัช  บรรทับ
2. นายฐานะวุท  กันจุล
3. นายสุวัฒน์  เผ่าโหมด
 
1. นางสาวชลธิชา  ปรีพิมพ์
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
331 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขพล
2. เด็กหญิงศรีเวียง  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสาววราภรณ์  เพียซ้าย
 
332 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  โตอ่วมวงษ์
2. เด็กชายสุภากรณ์  บุญหลาย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
333 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤช  แข็งเขตรกรณ์
 
1. นายกรณัฐ  สุขคง
 
334 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. เด็กชายวิศรุต  แกมชัยภูมิ
 
1. นายเพ็ชร  เล็กรัตน์
 
335 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีเทียน
 
1. นายภาคย์  ทองขาว
 
336 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  เรืองเขตพิศ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
337 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ประสานสุข
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
338 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
 
339 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ขำพวง
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
 
340 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
341 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
2. นางสาวอรณิชา  พันธ์ศรี
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
342 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  สุวรรณกิจ
2. เด็กชายสุชาครีย์  มีภูมิ
 
1. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
2. นายมงคล  หู้โลหะ
 
343 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทวรรณ์  จันทร์อุปลี
2. เด็กชายสุรพันธ์  รองทอง
 
1. นางสาวรจนา  สวนรัก
2. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน