หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกานดา วรรณแฉล้มโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งระพี คัชมาตย์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา จารุชาตโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาววาสนา เชื้อเอี่ยมพันธ์โรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสาวประทุม ใสสีสูบโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา อ่วมศรีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางสาวฐปนีย์ พันธชาติโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางโสภิต ผดุงโภชน์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณกนก เลื่อนลอยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสุปรีดา ภูฆังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ศรีสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ มาอยู่โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธันยพร ณ บุญหลงโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวชมัยพร ฉางปูนทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิภา บุรีรักษ์โรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางอนัญญา ศรีภิรมย์โรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ หรรษอุดมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสันทะเสริด อุทโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางกาญจนา วิรัชชัยโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกิติศักดิ์ ก้อนกลีบโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางภัคภิญญา กิตติคุณธาดาโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่นโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางคุณากร ทิพย์มนตรีโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางอุ่นเรือน เสือน้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางปาริชาต แสงพานิชโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางทิพสร จันทร์สุภาเสนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางมาลี เกิดมั่นโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี วรินทรีย์โรงเรียนพิชัยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัชรี อุ่นมากโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสายใจ เกรททิโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอารี ฉัตรแก้วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ศรีเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางอำพรรณ ไพเราะ โรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ
6. นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
7. นายภาคิญ ไชยวงค์โรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชราวุฒิ บุญเสือโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ อินมาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา เพ็ชร์ช้างโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายนุกูล บัวเผื่อนโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นายบุญเกลื้อ บุญเสือโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นายประยูร ทิพย์ลุ้ยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวลำยงค์ ทองตีบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
8. นายพิศาล หงษ์เงินโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
9. นางสาวจันจิราภรณ์ คำบุญเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นายณัฎฐ์ ทิพย์บุณยาพรโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา บุตรแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเอมอร เพ็ชรมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
4. นางสุธา อ่อนขำโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการ
5. นายนิยม เกตุกอโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวาเดช ธิปธวินกุนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วหล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางทัดดาว สุวิมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ธัญน้อมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ อ้นโทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายอัครพนธ์ คงตาลโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
7. นางฐาปนันท์ สอนอินทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา บุตรแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเอมอร เพ็ชรมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
4. นางสุธา อ่อนขำโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการ
5. นายนิยม เกตุกอโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวาเดช ธิปธวินกุนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วหล้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางทัดดาว สุวิมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ธัญน้อมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ อ้นโทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายอัครพนธ์ คงตาลโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
7. นางฐาปนันท์ สอนอินทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางฉลองศรี กตัญญูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางรุ่งนภา นาคกลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางปริญดา สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ด้วงรักษาโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. นายกฤษณะ หม่อมรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางปภศร ดิษบรรจงโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวภทรพรรณ พัฒน์ธนเศรษฐ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางวาสนา สุวรรณบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายจิรภัทร ทองสุทธิ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายมงคล ลาเบ้าโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
6. นางนฤมล สุธาพรตโรงเรียนพิชัยกรรมการ
7. นางสาววิไลรักษ์ บุญงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ดอนท้วมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางจันทร์แรม บุญส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุจิตรา รอดทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางสุธารัตน์ จุลญาติโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ดีโท่นโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพรรณิการ์ แซเผือกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นายเอนก ดีมีโรงเรียนพิชัยกรรมการ
9. นางสุดาภรณ์ บุญเสือโรงเรียนพิชัยกรรมการ
10. นางกฤตติกา การินโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
11. นางสาวราตรี กาวีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้นโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ เกตุศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางดาราวดี พุ่มจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
6. นายดิเรก ดาสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
7. นายลำจวน เขียวพุ่มพวงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นายมณีศักดิ์ ณ บุญหลงโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร ไกรตะโม่โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
10. นายบัณฑิต ม่วงพัฒนาโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิไลลักษณ์ เกตุนิ่มโรงเรียนพิชัยกรรมการ
12. นางสาวทิพวัลย์ ศรีทวี โรงเรียนพิชัยกรรมการ
13. นางอำนวย อรรคเดโชโรงเรียนพิชัยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทศพร เพียสามารถโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อยู่สืบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ปาด้วงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายคมสัน อุ่นทองโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา จับจ่ายโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
6. นางเบญญาภา สิทธิธูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางณิชนันท์ อุทโทโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
8. นางศรีอุบล อ่วมแจงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัฐสัณห์ นครศรีโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัชพล ดีอุดมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุนีต ฤทธิ์ประเสริฐโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ เอกาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นางจันจิรา จุลรังสีโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
6. นางเรณู มาย้ายโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพิมล บูรณ์ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
8. นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายระวีพันธ์ เปรมวิชิตโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กิตยาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางพรชีวิน นนทการโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุนันท์ มีทองโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภรดา พันธุ์โทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางศรีสุรางค์ รังเพ็งโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา มีรอดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุดใจ มีจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ กิจไพศาลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวนัฐพร ดีก่อผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายอุดม บุญเกตุโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ แหยมคงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญปณต จันทร์ธีระกุลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพล แสงซิวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางดวงพร อารียะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวกานดา สุขแดงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นายสมคิด อินทร์ทราโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
6. นางอรชร จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกัญปณต จันทร์ธีระกุลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพล แสงซิวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางดวงพร อารียะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวกานดา สุขแดงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นายสมคิด อินทร์ทราโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
6. นางอรชร จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สีนาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธีระ โอ่งวัลย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายรณชัย โปร่งแสงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวพรธนา จันทร์น้ำอ่างโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวิตรี เรื่อนจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สีนาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธีระ โอ่งวัลย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายรณชัย โปร่งแสงโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่างโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวิตรี เรื่อนจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภาดร พิมพ์โพธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางดวงฤทัย ปันนาวินโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางภาวนา มีรอดโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด คำน้อยโรงเรียนเตียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบุญเพ็ชร์ คำแก้วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นายวงกต จุลรังสีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภาดร พิมพ์โพธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางดวงฤทัย ปันนาวินโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางภาวนา มีรอดโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด คำน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายบุญเพ็ชร์ คำแก้วโรงเรียนพิชัยกรรมการ
6. นายวงกต จุลรังสีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโคโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ โรจนศิรเกียรติโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายปรานี เสียงดังโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ อินอิวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายอเนก มั่นกันนานโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล ปลิงศรีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นายณฐวรรธน์ บุญยมณีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโคโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ โรจนศิรเกียรติโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายปรานี เสียงดังโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ อินอิวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายอเนก มั่นกันนานโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล ปลิวศรีแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นายณฐวรรธน์ บุญยมณีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสาทร มาต้นโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คุ้มผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเฉลย วันจิ๋วโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ภุมราดีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสาทร มาต้นโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คุ้มผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเฉลย วันจิ๋วโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ภุมราดีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ผกานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวยนาด ทิมให้ผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ผกานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวยนาด ทิมให้ผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ปันปวงโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ทันเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายผจญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ปันปวงโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ทันเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสายปัญญา สุธีรภิญโญโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอุทิศ มาดบังอ่อนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางธนีรัตน์ ศุภบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ จันทราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
5. นายนิรพันธ์ กระจองโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ อันจิตต์แจ่มโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมิตร จิ๋วภู่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางน้ำฝน น้อยมาต่วนโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายฉลองรัตน์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ เกตุอินทร์โรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี แสงซิวโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวคมคาย ชมภูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ สังขภรณ์โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมศรี แสงซิวโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวคมคาย ชมภูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ สังขภรณ์โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี ศุภบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางเฉลิมเนตร จันนครโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี ศุภบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา เจริญผลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายไฉน มั่งคล้ายโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเปล่งศรี จันคุ้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางชนากานต์ คำสุวรรณ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. นางจำรอง สุอรุณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์โรงเรียนลับแลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีเจตพล ยลธรรม์ธรรมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ก้อนเครือโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตติยา สนโตโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
5. นายอุดม มีทองโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิคม มังคละโรงเรียนบ้านโคนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล โล่พานิชโรงเรียนลับแลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ทองมาโรงเรียนพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แว่นวิชัยโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นายรามณรงค์ มณีศรีโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตติมา ศิวาดำรงค์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ์ สุดใจโรงเรียนลับแลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล เชียงส่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สุขสมบูรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสืบวิทย์ ไกรสุทธินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พันธ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพล นิ่มวิบูลย์สมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเบญจานี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพล นิ่มวิบูลย์สมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุเบญจานี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชียกรรมการ
3. นางอุศนา ธีระวรรณโรงเรียนอุตรดิถ์กรรมการ
4. นางสาวสุเบณจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางปัตถมา ศิริประทุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายวิบูลย์ ทองสุขโรงเรียนพิชียกรรมการ
3. นางอุศนา ธีระวรรณโรงเรียนอุตรดิถ์กรรมการ
4. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิถ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร เจียมจันทร์คุปต์โรงเรียนพิชียกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ยะอนันต์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นายชลธร คงชูโรงเรียนอุตรดิถ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร เจียมจันทร์คุปต์โรงเรียนพิชียกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรชัย ศิริเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายสมชาย พันธุ์พิชัยโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนพิชียกรรมการ
2. นายพเยาว์ น้อยคำนุชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนพิชียกรรมการ
2. นายพเยาว์ น้อยคำนุชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประอุทิศกรรมการ
3. นายวรชัย ศิริเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ลอบุญโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ อยู่บางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวรชัย ศรีเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ลอบุญโรงเรียนพิชัยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายนายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยงค์ รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.อำนาจ บุญอานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางจุฑามาส นาคำภาโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงค์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรภัทร สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงค์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายรังสฤษดิ์ สุวรรณโนโรงเรียนเตรียมอุดมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรภัทร สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงค์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายรังสฤษดิ์ สุวรรณโนโรงเรียนเตรียมอุดมฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายรังสฤษดิ์ สุวรรณโนโรงเรียนเตรียมอุดมฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมฯกรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาโรงเรียนเตรียมอุดมฯกรรมการ
3. นายสมยศ เนาว์กระจ่างโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ เกสรจันทร์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ เกสรจันทร์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ เกสรจันทร์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ เกสรจันทร์โรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็จขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายธนากร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็จขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายธนากร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็จขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายธนากร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็จขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วังราชโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายธนากร บุญเอ็มโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเพ็ชชรี อ้นทองทิมโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
3. นายดุสิต สุริยะคำโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชชรี อ้นทองทิมโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
3. นายดุสิต สุริยะคำโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเพ็ชชรี อ้นทองทิมโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
3. นายดุสิต สุริยะคำโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเพ็ชชรี อ้นทองทิมโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
3. นายดุสิต สุริยะคำโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชวน ตันแก้วโรงเรียนอุตรดิถ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่ไล้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายลำธาร ก้อนคลังโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวโสรัตยา กันภัยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ นุชสงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวนวพัชร อรุณเพ็งโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
3. นางนพภัสสร ใจหวังโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองเดชศรีโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. MissMary Amm Ello Cabanigโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ อ้นปันส์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางประทุมมา ปานทองโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางธัญวลัย คำแสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางรักษา ดวงอุปะโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. Mr.Howard Thomas Whiteโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอุบล พนาลิกุลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ จรเกตุโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุวรรณี คำทองโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Steven Grant Hutchinsonโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางเตือน พิมพ์จันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายภูวดล เกตุมงคลโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสิปปกา สุขโรจน์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ พรหมแก้วต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวสิริธร ชัยนกูลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. Mr.Armstong Amowaahโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ปราบไพรีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ ธีระวรรณโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วิจิตรกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางลักขณา แก้วหนูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. MissMarie Aileen Q.Racalโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา รักดีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางทิพย์พร น้อยศิริโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ สิงห์ทองโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางสุจินดา จิตต์มั่นโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. Mr.Tarh Daniel Tanyiโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล เสาวภาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางพันธนิพา พรมแก้วต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุภัตรา สาขาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางบุศรา กันติเกตุโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายจรูญ สินาปันโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
6. MissElizabeth Ann Davisโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายอำนาจ ตัลพัฒน์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางภัคฐิกานต์ จันทาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสุจินต์ ตรังรัตนจิตโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิลุบล กลิ่นทองโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. MissKarmjeet Kaurโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปาลิดา กลิ่นเชตุโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอรุณี ตันตราจินต์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางสมปอง พรวญหาญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. Mr.Reynold Erick Sizwe Bhenguโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญตะัวัน ถายาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวนิตยา แก้วทองมาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธนานนท์ ศรีคำโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธยา บุญเสือโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. MissJamie Ayelet Layterโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา หมื่นเจริญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรรวี เนตรวีระโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายดุสิต ต่ายลำยงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ลำใยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปราณี เพ็งปั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. MissLi Yingโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรรวี เนตรวีระโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายดุสิต ต่ายลำยงค์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ลำใยโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นายสว่าง กัณตวิสิฐโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. MissChen Xiao Ningโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวปัทมา ศรีจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงศ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. MissHaruna OKADAโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายมานิต วงศ์มูลโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ มั่งเงินโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงศ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. MissHaruna OKADAโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางธีนิดาวรรณ ทิพย์บุณยาพรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ เตชัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ อำนาโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชารัศมิ์ รุจิพัชรศักดิ์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางนงนุช วงษ์กระสันต์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วัฒนฐายีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ คำสุวรรณ์โรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมสุข ถีปรีโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสำเภา เกรัมย์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ห่อทองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา ไทยผดุงข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสัญชัย ธานีใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายดนุภัทร สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย วิชาธรโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยากรรมการ
5. นายเฉลียว ผสมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
6. นายสุนันท์ ทองอ่อนโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
7. นายไพรัตน์ สุขโรจน์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
8. นางรสรินทร์ พิมไลยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
9. นางปริญดา สอนอุทัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ ทาสีโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว หนูชัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายมานพ รัตคธาโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพิศาล หงษ์เงินโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยากรรมการ
4. นายวิลาศ น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย กตัญญูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสิทธิพร เจียมจันทร์คุปต์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายอาณัติ อยู่นัดโรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวัชรชัย กตัญญูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสิทธิพร เจียมจันทร์คุปต์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายอาณัติ อยู่นัดโรงเรียนตรอนตรีสินธ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายมงคล สังคนันท์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวสุมา ชัยลักษณานนท์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอรรถกร จีราคมโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายมงคล สังคนันท์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสาวสุมา ชัยลักษณานนท์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอรรถกร จีราคมโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธนิตา แสวงลาภโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสุวรรณโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางจินดา นนทิตบุตรโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุษณ แก้วไทรหงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางยุวดี บุตรเพ็ชรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ รัตคธาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุดจิตต์ ไทยเนียมโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ คมกฤษโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวนารถ จิสัณฑนนท์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ รัตคธาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุดจิตต์ ไทยเนียมโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ คมกฤษโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวนารถ จิสัณฑนนท์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ทารัตน์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร ปานธูปโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางฑัณทิกา บุญเกตุโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน์ เจียมกลิ่นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายพลวิชญ์ วัยวุฒิโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้วพิณโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา แก้วศรีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางขวัญมนัฐ รอดพวงโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาดโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ชัยเนตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเรณู เอกกาโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมีโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สัญญะโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูลโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อยู่แจ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย โฆสิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอมโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ นามอื่นโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมีโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นายวชิรศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางศุภมาศ สุขวิทย์โรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุลิษา ฟูคำโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์โรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางกนกอร ผาสีกายโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายทรงยศ จงเจริญพรโรงเรียนอุตรดิิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล การุณประชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชลันดา จันทร์มลฑาโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวสุพร จรัสศรีโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางนุสลา รัฐธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโกมุท แก้วไทรหงวนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอลิศา ติ๊บคำโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางสุรันต์ อินทะปัญโญโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พรมแก้วต่อโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นางขวัญจิต เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายสมัคร มะโหราโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายไวร่อน คงแก้วโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นายดำรง กลมพุกโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายศิรวัฒน์ พระเจริญภิรมณ์โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำทอง โศจิธาราเจริญโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
4. นายประสบโชค บัววังโป่งโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท สังข์บัวแก้วโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายณัฐพนธ์ ฟูใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทิมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เกณฑ์ขุนทดโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ ศรีโยยอดโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางสมันยา มั่นถึงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชดา ทองอ้วนโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวรรณ ศรีรักษ์โรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางประกอบ ธนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์โรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
4. นางสาววิจิตตรี ภักดีโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกริช พุ่มเทียนโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพัลลภ คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ชุมพลสุขโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพนธ์ ฟูใจโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ขันโทโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
2. นางสุวิมล ภูริสัตย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายวิรัช ถนอมวงษ์โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ วันวิชัยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ จันทร์แยงโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
2. นายชาคริต ชิวชื่นโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสุุรดา พรชลนิธิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ กรุณานำโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว ผสมโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางสุรดา พรชลนิธิชัยโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ยโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายสุธีร์ สัตยาภรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองอิ่มโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางทิพย์นภาพร มีรอดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางเฉลา หล่มศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางขันทอง ฝายนันทะโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางอรชร ครุธผาสุขโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางชวัญจิตร เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางศิริดาว เดชะเรืองรองโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขวัญจิต เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา แสนทวีสุขโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี เสียงดังโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขวัญจิต เนตรจันทร์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา แสนทวีสุขโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
2. นางปราณี ชุมพลสุขโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษา จาดเรืองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์กรรมการ
2. นางสายทอง คล้ามนฤมลโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ชุมพลสุขโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุษา จาดเรืองโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมันยา มั่นถึงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำนวย ดาคำโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางศุภณิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมันยา มั่นถึงโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นางอำนวย ดาคำโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางศุภณิชา สิริคุณาลัยโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ปิ่นอินทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุพล นิ่มวิบูลย์สมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพล นิ่มวิบูลย์สมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชมพูนุช มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล นิ่มวิบูลย์สมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางชมพูนุท มีทองโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายพิศาล ฉวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายรังสฤษดิ์ สุวรรณโนโรงเรียนเตรียมอุดมฯกรรมการ
4. นางสาวชนิดา ทุมสะกะโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธีรยุทธ เกตุมีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายกุลชาติ โกมลกาญจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]