หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
2 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
3 นางสุนีย์ จักรแสน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
4 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
5 นางอิ่มฤทัย สาหร่าย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
6 นายแสนชัย พุ่มไสว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
7 นายอดิศร ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ
8 นายปกรณ์ ทารัตน์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
9 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
10 นายโกมุท แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
11 นายทรงยศ จงเจริญพร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
12 นายสุนทร ขอนวงค์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
13 นายโกมุท แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นางวันทนีย์ หรรษอุดม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นายบรรเจต เลียงกลกิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางสาวนิภาภรณ์ เมืองด่าน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นางชญานน์นันท์ บินโส๊ะ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางกิติยาพร เอื้ออรุณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายธีระ โอ่งวัลย์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นางสาวรังสินี คำผิว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางสาวนริศรา คงทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายธีระพงศ์ ชัยชนะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายมงคล บุรีรักษ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นางศิริดาว เตชะเรืองรอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
27 นางภัทณี วงสกุล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
28 นางระวีวรรณ เชยเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
29 นางภาวิณี ศรีดาคำ นักวิชาการศึกษา สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
30 นางสาวสริญญา เปียจอย พนักงานธุรการ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
31 นายรังสรรค์ พุ่มไสว ช่างครุภัณฑ์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
32 นางสาวปัทมา มูลแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
33 นางสุภาพรรณ คำสวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
34 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
35 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
36 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
37 นางอุษา เสริมศรี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
38 นางอิ่มฤทัย สาหร่าย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
39 นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์สว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
40 นางสาวกนิษฐา นาพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
41 นางสาวทัศวรรณ ทีฆาวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
42 นางชวลี กัลยาณมิตร ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
43 นางมาลี เกิดมั่น ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
44 นางชลาลัย บุญโญประการ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
45 นายสมยศ พันธุ์พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
46 นายอิศรา อันจิตต์แจ่ม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
47 นายบรรเจต เลียงกลกิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
48 นายสมใจ ใจวงษ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
49 นายมณฑล วังวลสินธุ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
50 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
51 นางสุภาพรรณ คำสวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
52 นายมิตร จิ๋วภู่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
53 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
54 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
55 นางสาวดุษฏี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
56 นายอดิศร ศิริพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
57 นายปราโมทย์ คงนวล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
58 นายนิติพัฒน์ เสนระศัทพ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
59 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
60 นายกุลชาติ โกมลกาญจน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
61 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
62 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
63 นายไตรรงค์ ทัพศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
64 นายริน ชุมพลสุข ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่
65 นางพรพิมล เสาวภา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
66 นางชนัฐธร วชิรพันธ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
67 นายชัยชาญ พรวณหาญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
68 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
69 นางสุจินดา จารุชาต ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
70 นายวิวัฒน์ มาอยู่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
71 นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
72 นางสาวนิตยา แก้วทองมา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
73 นายวงกต จุลรังสี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
74 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
75 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
76 นางชัชวดี มีแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
77 นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
78 นางกนกอร ผาสีกาย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
79 นางสุนีย์ จักร์แสน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
80 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
81 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
82 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
83 นางดารักษ์ ฟองสุข ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
84 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
85 นายกุลชาติ โกมลกาญจน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
86 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
87 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
88 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
89 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
90 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
91 นางทิพย์พร น้อยศิริ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
92 นางสุดจิตต์ ไทยเนียม ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
93 นายมงคล บุรีรักษ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
94 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
95 นายไตรรงค์ ทัพศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
96 นายริน ชุมพลสุข ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
97 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
98 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
99 นายสุวรรณ์ สุดใจ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
100 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย เลขาฯศูนย์ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
101 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางภิมุขสุดา ไวยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ
104 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายมนต์ชัย ปาIธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายสมทรง ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายปัญญา อุปธารปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมัยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสุปราณี จำลองราษฏร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
123 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการจัดกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางสาวสุมัลลิกา อุดาการ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นางวาสนา สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นางรัศมี ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นางสาวลำยงค์ ทองตีบ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นางทวีป โก๊ะกอย ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นางเพียงใจ นครศรี ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายณัฎฐ์ ทิพย์บุณยาพร ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายนิยม เกตุกอ ครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นางกฤติกา กาวิน ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นางวรรณา พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นายบรรจบ ชุ่มจันทร์จิรา ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางระวีวรรณ ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางอรุณศรี เตชะเรืองรอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน
145 นางภิมุขสุดา ไวยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
146 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
147 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
148 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการการจัดกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย ประะธานกรรมการ
151 นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม รองประธานศูนย์ฯ ประะธานกรรมการ
152 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประะธานกรรมการ
153 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รองประธานกรรรมการ
154 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานกรรรมการ
155 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นายสันติ ภูพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
158 นางสุจินดา จารุชาต ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
159 นางสาววรรณกนก เลื่อนลอย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
160 นางวัชรี วรินทรีย์ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
161 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
162 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
163 นางวิภาวรรณ เงินเมือง ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
164 นางธนิตา แสวงลาภ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
165 นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูล ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
166 นางสาวพิชาวีร์ วุฒิ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
167 นางสาวกฤติยา ปาณะจำนงค์ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
168 นายพลากร เพ็งเพชร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
169 นางสาวสุจิตรา เพ็ชรกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
170 นางอนันต์ ชื่นชม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและเลขานุการ
171 นางดารักษ์ ฟองสุข ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ
172 นางวัฒนา คำแก้ว ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
173 นางนันทิยา จันทิมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
174 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 นายณัฐพล แสงซิว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นายสมชาย ปาณธูป ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ๊ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายอุดม บุญเกต ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นางดวงฤทัย ปันนาวิน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางรุ่งนภา จับจ่าย ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นางภาวนา มีรอด ครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นายพสิษฐ์ โรจนศิรเกียรติ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายปรานี เสียงดัง ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นางสาวบุบผาชาติ บุตรตะราช ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นายอัฐสันห์ นครศรี ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
187 นางเรณู มาย้าย ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
188 นายคมสัน อุ่นทอง ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่าง ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นางสุนันท์ มีทอง ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นายชัยชาญ พรวญหาญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นางนวลจันทร์ บัวพิมพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางกชกร บุญขาว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางสาวงามลักษณ์ ธีระแนว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางสาวแคทลียา สมทรัพย์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นางสาวรสสุคนธ์ ภุมราดี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นางสาวศรันยา วงษ์ปิน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางสาวจารุวรรณ สมหวัง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจียวใช้ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นายบันเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
204 นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
205 นางทิพย์พร น้อยศิริ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
206 นางสุดจิตต์ ไทยเนียม ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
207 นายมงคล บุรีรักษ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
208 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
209 นายไตรรงค์ ทัพศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายริน ชุมพลสุข ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นายชเนศร์ ศรีวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ลพ. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
212 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
213 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นายสุวรรณ์ สุดใจ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
215 นางชลาลัย บุณย์ศรีสิริไท ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นางพนิดา จรลังกา เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นางสาวอารีวัฒน์ กล่ำใย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
219 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
220 นางสาวขนิษฐา อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
221 นางน้ำค้าง สุขเกษม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
222 นางประทุมพร สุริยากานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
223 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
224 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
227 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นางชัชวดี มีแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางกรรณิการ์ ก้อนกลีบ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางพันธนิพา พรมแก้วต่อ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นางเสาวนีย์ พรมบุญวรรัตน์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
234 นางนิวดี เอื้ออนุวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็ก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นางสาวจันจิราภรณ์ คำบุญเรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นางสาวศุภรดา พันธุ์โท ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายกฤษณะ หม่อมรักษา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นายภูมน ทองพิมพ์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์ทัน นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นางสาวกัณฑิมา จันทะคุณ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นางสาวสิรินทร์รัตน์ แก้วเปี้ย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นายกฤษดา ดาดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นางศิริโสภา พรหมมี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นางสาวทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นางสาวกนิษฐา นาพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
250 นางสาวกัลยา กันนัย นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
251 นางสาวปรางทิพย์ แก้วแสนปลิว นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
252 นายอวิรุทธิ์ วังแก้ว นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
253 นายประธาน จันทร์สุข นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
254 นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
255 นางสาวฐิรกานต์ อินทะกูล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
256 นางสาวจรรยา ยมนา นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
257 นายศิริวัฒน์ แก้วขาว นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
258 นางสาวกชกร อ่ำทอง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
259 นายธีระพงษ์ บางหลวง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
260 นายกุลชาติ โกมลกาญจน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
261 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
262 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
263 นายอรรถพล ภูทอง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
264 นางสาวจันทร์จิรา ใจเย็น นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
265 นายฉัตรชัย บุญส่ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
266 นายณัฏฐชัย ตันใจ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
267 นายปราโมทย์ คงนวล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
268 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
269 นางประกอบ ธนวัฒน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
270 นางสาวนริศรา คงทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
271 นายพีระพงศ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]