สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 52 38 9 99 97 10 3 6 110
2 อุตรดิตถ์ 48 30 13 91 91 11 4 4 106
3 พิชัย 36 21 19 76 81 13 5 3 99
4 เจริญวิทยา 7 7 12 26 30 12 4 4 46
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 6 12 12 30 33 25 6 2 64
6 บ้านโคนพิทยา 6 1 5 12 20 7 5 4 32
7 ทองแสนขันวิทยา 3 9 8 20 31 12 5 12 48
8 น้ำริดวิทยา 3 8 11 22 33 21 10 7 64
9 ตรอนตรีสินธุ์ 3 7 9 19 28 18 7 7 53
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 2 4 6 12 21 18 6 4 45
11 ทุ่งกะโล่วิทยา 2 1 0 3 11 7 2 5 20
12 ภราดานุสรณ์ 1 4 3 8 10 4 9 3 23
13 นาอินวิทยาคม 1 3 6 10 16 5 0 3 21
14 ลับแลพิทยาคม 1 3 5 9 23 8 3 4 34
15 ลับแลศรีวิทยา 1 2 3 6 12 17 5 7 34
16 วังกะพี้พิทยาคม 0 3 1 4 11 4 2 2 17
17 ดาราพิทยาคม 0 1 3 4 8 3 3 4 14
18 แสนตอวิทยา 0 1 0 1 4 4 5 5 13
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 4 2 1 10
รวม 172 155 126 453 564 203 86 87 853