รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภิชลดา  ณ พิกุล
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวสันต์ฤทัย  นาคชา
 
1. นางวัฒนา  คำแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชุลีพร  สูงงาม
 
1. นางสุวลักษณ์  รัตคธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวประณต  ศรีวิลัย
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชนาภา  เภารอด
 
1. นางสาวพิชาวีร์  วุฒิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ราชเขิน
 
1. นางสาวชมัยพร  ฉางปูนทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ยาอยู่สุข
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ขำพงศ์
3. เด็กหญิงพรภิชา  ขาวนวล
 
1. นางนาตยา  มียศ
2. นางอรุณธดี  คำดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวภาณุมาส  อุ่นภา
2. นางสาวอุบลวรรณนา  ปิ่นทอง
3. นางสาวเบญจพร  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  มีปิ่น
2. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสถาปนา  มีจันทร์
2. เด็กชายสมัชญ์  กัดฟัก
 
1. นางกฤตยวรรณ  มาอยู่
2. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชญานิษฐ์  ก้อนกลีบ
2. นางสาวอาภากร  แทนหา
 
1. นางจันทร  สุวรรณชื่น
2. นางมานิตย์  อุปนันไชย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรณวัฒน์  แสงพานิชย์
 
1. นางอัชรี  อุ่นมาก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันต์กมล  โตวนิชย์
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  อินมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สิทธิพรมมา
2. เด็กหญิงศุภกานต์  หิตการุญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  เพ็งวัน
 
1. นางสาวประดิษฐ์พร  ดิษบรรจง
2. นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกิตตินันท์  จอมประเสริฐ
2. นางสาวจิรภิญญา  รักษาสัตย์
3. นายวริทธิ์  พินิจรัตนอนันต์
 
1. นางสุกัญญา  บุตรแก้ว
2. นางจันทร์แรม  บุญส่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เกตุนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงเวธนี  กล่ำทอง
 
1. นางเอมอร  เพ็ชรมี
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฟ้าใส  สันตินรนนท์
2. นางสาวสุดารัตน์  เรียนแพง
3. นางสาวอัจฉรา  กลมกล่อม
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธเนษฐ  จันทร์ใช้
2. เด็กชายอฤศวรรฒน์  นิลพานิช
 
1. นางสาวนวรัตน์  เกตุศรี
2. นางสุจิตรา  รอดทองดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกฤตภาส  สุขนวล
2. นางสาวชุติมา  แสงเพชร
 
1. นางปริญดา  สอนอุทัย
2. นางนฤมล  สุธาพรต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  กิจชัยเจริญ
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายพงศกร  ฤกษ์เลิศรบ
 
1. นายเอนก  ดีมี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภัคภูมิ  ปิติพรณรงค์
2. เด็กชายรักษกร  วรรณทอง
3. เด็กหญิงโยษิตา  หลวงเรื่อง
 
1. นางทศพร  เพียสามารถ
2. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายปราชญา  ครุฑเมือง
2. นายพงศธร  แก้วเทศ
3. นายวิบูลย์เดชา  มานิตร์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวพิมพ์
2. นางกชกร  บุญขาว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ตั้วสกุล
2. เด็กหญิงวรรตนสร  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงวัลภา  คำหอม
 
1. นางศรีสุรางค์  รังเพ็ง
2. นางศรีอุบล  อ่วมแจง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธรรพ์ณธร  โพธินัย
2. นายพิสิฐ  มาศเสนา
3. นางสาววริทยา  จันทร์น้ำท่วม
 
1. นางสุดใจ  มีจันทร์
2. นางพรชีวิน  นนทการ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญติมา  สอนแถว
2. เด็กชายปกรณ์  ปราบสมรชัย
3. เด็กชายภูชิต  เชี่ยวชาญ
 
1. นายณัชพล  ดีอุดม
2. นางกัญปณต  จันทร์ธีระกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติกร  จุระกัน
2. นางสาวทิพวรรณ  ปานทอง
3. นางสาวมินตรา  สีทาพุด
 
1. นางสาวกานดา  สุขแดง
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ดาอ่ำ
2. เด็กหญิงชนิษฎา  นาคธูป
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างชน
 
1. นายจตุรงค์  บุญเสือ
2. นายณัฎฐชนม์  กองมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณัชญ์  เหมือนทิพย์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ธรรมชัย
3. นายเนติธร  พิมพ์ไลย
 
1. นางสาวิตรี  เรื่อนจันทร์
2. นางพรชีวิน  นนทการ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธัญสิริ  บุณยสิวาพงศ์
2. เด็กหญิงพีรญา  ล้นเหลือ
 
1. นางจันทร  ไวยกสิกรณ์
2. นางสาวสุกานดา  แย้มเยื้อน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชยานันท์  ตาทา
2. นายศิวะ  ศิริกุล
 
1. นายภาดร  พิมพ์โพธิ์
2. นางอรชร  จันทร์ผ่อง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายทักษิณ  คงแก้ว
2. เด็กชายทินภัทร  รักชู
 
1. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หาญชนะ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมแดน
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงคณิศร  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงนริสรา  จีนอนันต์
3. เด็กหญิงวนัชพร  จารุชาต
4. เด็กหญิงวรภรรณ  หมีทอง
5. เด็กหญิงวันนิษา  พลอยมี
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สุทธิสุนทรางกูร
2. นางสาวพรทิพย์  คุ้มผล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤษฎา  จันมณฑา
2. นางสาวณัฐวดี  พวงพุฒ
3. นางสาวนริศรา  บุญหวา
4. นางสาวฤทัยรัตน์  ตันศิริ
5. นางสาวสิริวรรณ  จันต๊ะแฝก
 
1. นางศิริพร  ทองอู๋
2. นางรุ่งทิวา  ปาณธูป
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤตพร  จินาพันธ์
2. เด็กหญิงฐาณิญา  สื่อสรรพ์
3. เด็กหญิงนัทธมน  ทรงวุฒิ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สุริวงศ์
5. เด็กหญิงสุพัตตา  เหรียญทอง
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางวัฒนา  เจริญผล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิตราพัชญ์  อมรนพรัตนกุล
2. นางสาวตรุษา  เทพมงคล
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุญกลัด
4. นางสาวศศืธร  คำแก้ว
5. นางสาวอภันตรี  อินกองงาม
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางวัฒนา  เจริญผล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัชพงศ์  เชียงทับ
2. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  บุตรทอง
3. เด็กชายนพพล  นาคทั่ง
4. เด็กชายรัชพล  แปงการิยา
5. เด็กชายวัชระ  ไกรกร
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  ต่ายอ้น
2. นายสิทธิพงษ์  แอบแฝง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกนกพล  สัจจญาติ
2. นางสาวกัญจนพร  สิงห์ทอง
3. นายจักรกริช  ม่วงเผือก
4. นายจิรภาส  มีใหญ่
5. นายพชร  ปัญญาสงค์
 
1. นายบรรเจต  เลียงกลกิจ
2. นายอรรถวิทย์  อันจิตต์แจ่ม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เจริญจันทร์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรบุราณ
4. เด็กชายจิรภัทร  ศรีทรง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  แหน่งฮวบ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  ทาศรี
7. เด็กหญิงณัฐริณี  แก้วแจ่ม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถบำรุง
9. เด็กหญิงดาวเรือง  จันทร์สุข
10. เด็กหญิงทิตยา  กล่อมเกลี้ยง
11. เด็กชายธนากร  โกวิทชัย
12. เด็กชายธวัชชัย  สุขก้อน
13. เด็กชายธีรศักดิ์  เผือกประพันธ์
14. เด็กชายนพรัตน์  ป้อมทอง
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟักทอง
16. เด็กหญิงรัตนาวดี  พระแสงแก้ว
17. เด็กชายราเชนทร์  ยามดี
18. เด็กชายวีรศักดิ์  แก้วมณี
19. เด็กหญิงเกศินี  นรินทร์
 
1. นายปัญญกร  เชียงรอด
2. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
3. นางบุญยืน  เจริญลาภ
4. นางสาวพรพรรณ  วงค์จันทร์
5. นางสุภาพร  อ่วมบุญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณุกูล  นวนแสง
2. เด็กหญิงกาญจนา  คำหล้า
3. เด็กชายกิตติคุณ  เพ็ชรรัตน์
4. เด็กหญิงกุรณัฐ  วรรณสิม
5. เด็กชายจักรวาล  ใจมูล
6. เด็กชายชยากร  บุตรแสง
7. เด็กชายชาติชาย  แย้มวัด
8. เด็กชายณัฐนนท์  เกิดปู่
9. เด็กชายณัฐพล  กระแสสินธ์
10. เด็กชายพงศกร  อยู่สุขสวัสดิ์
11. เด็กชายภานุพงษ์  ทองแตง
12. เด็กชายภานุวัฒน์  นุ่นงาม
13. เด็กชายมณฑล  สังข์อุไร
14. เด็กชายรัชชานนท์  ขำโพธิ์
15. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญหวา
16. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขเพ็ง
17. เด็กชายสหภาพ  จันทร์สละ
18. เด็กชายสุริยา  เกตุทองมา
19. เด็กชายอาทิตย์  สักลอ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ครุฑเมือง
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นางอมรรัตน์  นามเนียม
3. นางรินทร์ลภัส  โชติมงคลสิทธิ์
4. นายสิทธิพงษ์  แอบแฝง
5. นางอัฉริยา  คล้ายคลึง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ยาประดับ
 
1. นางสมศรี  แสงซิว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายนรุตม์  เครือพาน
 
1. นางสาวอินทุกร  การินตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงพรสิริ  แก้วรัตม์
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายมานิต  เวสารัชชนนท์
2. นางสาววันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวทิพวรรณ  เกลื่อนเมฆ
2. นางสาวนภัสสร  แก้วสม
3. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์โคตร
4. นางสาวปัทมรัตน์  รอดบาง
5. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ส่อง
6. นางสาวรัญชิดา  มาบัว
7. นางสาววรารัตน์  สีพลี
8. นางสาวสุธีมนต์  กลิ่นหอม
9. นางสาวอรรพี  คงพันธ์
10. นางสาวเกษราภรณ์  มีรอด
 
1. นายไฉน  มั่งคล้าย
2. นายเทพินทร์  จันทร์กระจ่าง
3. นางทรงศรี  ศิริประเสริฐ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกุลธิดา  จันคุ้ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  โซ่ทอง
3. นางสาวธนกรณ์  สุภาพรูป
4. เด็กหญิงประภัสสร  เปียสง
5. นางสาวพัชราภรณ์  ทำนุพันธ์
6. นางสาวมนัชญา  คำแย้ม
7. นางสาวรัฐริกา  หมีสา
8. นางสาวรุ่งไพลิน  พลอาสา
9. เด็กหญิงวิลาสินี  เรืองชยานันท์
10. นางสาวสุนิษา  เชื้อโฮม
11. นางสาวสุภาภรณ์  สร้อยสิน
12. นางสาวสุรีรัตน์  กามะ
13. นางสาวอทิตยา  แก่งอินทร์
14. นางสาวอนัญญา  มาแก้ว
15. นางสาวเกวลิน  อู่นาท
 
1. นายสามารถ  โกฏแสง
2. นางอุบล  เชียงส่ง
3. นางมาลี  เสือหัน
4. นายยุทธนัย  เชาวนปรีชา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  แก้วทะลอ
2. เด็กหญิงสุพาณี  เมืองมั่น
 
1. นายนิคม  มังคละ
2. นางเรณู  มาย้าย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวนงลักษณ์  บุญเสือ
2. นางสาววรวรรณ  มาสูตร
 
1. นายนิคม  มังคละ
2. นางสาวฐานิต  แจ้งดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เชื้อโพธิ์
 
1. นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวนัฐนิช  รอดภัย
 
1. นายวิบูลย์  ทองสุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงรมณ์รวิน  ตรุษเกตุ
 
1. นายสัญชัย  ธานีใหญ่
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเมธัส  แก้ววงค์วาร
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวรรษวรรณ  บัววังโป่ง
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวรัตนากร  ท้วมเดช
 
1. นางปัญจนา  ศิวานนท์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีขำมี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ๊อตกัน
 
1. นางภาณี  กุลศิริ
2. นายสัญชัย  ธานีใหญ่
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณันท์  มากบำรุง
 
1. นางอุศนา  ธีระวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวมัทนมาดา  โอฬาริกานนท์
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายพลภัทร  เพ็งคง
2. เด็กชายพีรเนตร  โม้ทอง
3. เด็กชายอัคเดช  ปานทอง
 
1. นายวิบูลย์  ทองสุข
2. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  คำบาง
2. นางสาวภัทรวิจิตรา  พันแพง
3. นางสาวเบญจรัตน์  อินดวง
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มีเพ็ชร
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนวพล  ผอบทิพย์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  อารีเอื้อ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิศรุต  มาพริก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายภราดร  วอนกล่ำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโพธิวัฒน์  ศักดิ์โสภนกุล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนิติรัช  จรัสกิตติตระกูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวพรวลี  มีมานะ
 
1. นายวรชัย  ศิริเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนิติรัช  จรัสกิตติตระกูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนุชรีพร  เปรมชัย
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
2. นางสาวจิรภัทร  อุ่นเรือน
3. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
4. นายชัยชนะ  ชนะภัย
5. นายนิติรัช  จรัสกิตติตระกูล
6. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
7. นางสาววริศรา  นันชัย
8. นายศุภวิชญ์  ใดจิ๋ว
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชัยณรงค์  มีรอด
2. นายณรงค์ศักดิ์  ชาวสวน
3. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงป่านทิพย์  คำขันตี
5. นายพงศ์ภรณ์  ปิ่นแจ้ง
6. เด็กหญิงพัชริดา  ขวัญมุข
7. นายภราดร  วอนกล่ำ
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทรัพย์เจริญ
9. นายวุฒิชัย  รุ่งเมือง
10. นายศรนรินทร์  ทิมแป้น
11. เด็กหญิงศิริญญา  จันนคร
12. เด็กหญิงเจนนภา  สุริยันต์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
2. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
3. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคุณานนต์  คองสวรรค์
2. เด็กชายชนินทร์  พรหมฝาย
3. เด็กชายชินวัตร  กล่อมบาง
4. เด็กชายศิริวัฒน์  เชียงสน
5. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. นายณัฐพัชร์  นุชตาล
2. นายณัฐวุฒิ  คำมูล
3. นายทศพล  สุขแคล้ว
4. นายสุทธิพงษ์  สอนม่วง
5. นางสาวเวธิณี  พึ่งโพธิ์ทอง
6. เด็กชายเศรษฐรัฐ  อินกล่ำ
 
1. นายธนกร  บุญเอม
2. นายลำธาร  ก้อนคลัง
3. นางปัตถมา  ศิริประทุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายกรวิชญ์  เพ็ชร์ไสย
2. นายกานนิธิ  ปานอิน
3. เด็กชายกิตติ  สีทองใส
4. นางสาวกิตติกา  กฤติยา
5. นางสาวกิตติกา  กฤติยา
6. นายคุณานนท์  เตี้ยมจุมพล
7. เด็กชายจักรินทร์  มีรินทร์
8. เด็กชายจิรายุ  จูอ่อง
9. นางสาวชลดา  พินยงค์
10. เด็กชายชายชล  รอดฝุ่น
11. นายฐิติศักดิ์  เทียนด้วง
12. เด็กชายธนากร  โจระสา
13. นายธนายุส  หมื่นท่อง
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพิ่มประเสริฐ
15. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วดี
16. นายนัฏฐพงษ์  โมลารักษ์
17. เด็กหญิงนาเดีย  อยู่เป็นสุข
18. นางสาวบุณฑิกา  เพชรรักษ์
19. เด็กหญิงปณาลี  นวนพี้
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยอดอุ่น
21. เด็กหญิงปีย์วรา  อ่อนสุด
22. นางสาวมณีรัตน์  แก้วดี
23. นางสาวมณีรัตน์  แก้วดี
24. เด็กหญิงลักขณา  เอี่ยมกลิ่น
25. เด็กชายวธัญญู  แสนโกสิก
26. เด็กหญิงวราพรรณ  ช่างทอง
27. นางสาววัชรี  คงทอง
28. นางสาวศสิมาภรณ์  เมืองนันท์
29. นางสาวศสิมาภรณ์  เมืองนันท์
30. เด็กหญิงศุวิภา  แซ่อื้อ
31. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณดี
32. นางสาวสุทธิดา  ต๊ะปัญญา
33. นางสาวสุปรียา  กำเลิศ
34. นางสาวสุปรียา  กำเลิศ
35. เด็กชายอนุสรณ์  คำวัน
36. นายอภินันท์  ภัทรศรีสาคร
37. นายอังกูร  หอมหวล
38. นายเจนภพ  สุขลำภู
 
1. นายรังสฤษดิ์  สุวรรณโน
2. นายนิติพัฒน์  เสนระศัพท์
3. นายกฤษดา  ดาดี
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
5. นางเพ็ญจันทร์  กิตติวัฒน์
6. นางสาวกนิษฐา  นาพันธุ์
7. นายพีระพงศ์  ชัยชนะ
8. นางสาวทัศวรรณ  ฑีฆาวงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ติ๊บคำ
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สร้อยสอ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศุภลักษณ์  รักษาพันธุ์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายจิตรกร  แสงงาม
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  สร้อยคำ
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นไทย
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวัชระพล  แก้วประสงค์
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูธเนศ   กาสา
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คูสอาด
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปานรดา  ธนภัทรธุวานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายศุกล  บุญเอ็ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  จุ้ยมาก
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นไทย
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชนชนก  ดีพาชู
2. นางสาวชนานาด  อุดมแก้ว
3. นางสาวณัฐชา  ม่วงกิติ
4. นางสาวณัฐณิชา  พิณราช
5. นายธนาธร  เชียงส่ง
6. นายนครินทร์  แปลงประวัติ
7. นางสาวปวิตรา  อรุณเขต
8. นางสาวศศิธร  แท่นทอง
9. นายสงกรานต์  ปาวัน
10. นางสาวสิรินาถ  แก้วมณี
11. นายอำนาจ  คชนิล
12. นายเจนณรงค์  ศรีทิพย์
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
2. นายเอกชัย  ศรีนวล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  มิ่งศิริ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยิ้มมี
3. เด็กชายธนัช  เกตุทอง
4. เด็กหญิงนรลักษณ์  เพ็ชร์เพ็ง
5. เด็กหญิงประกายเพชร  ยานนาวา
6. เด็กชายปวเรศ  นาคคชสีห์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  แทนเทือก
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันหอม
9. เด็กหญิงสิรินภา  หนุสรณ์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เลิศพันธ์
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
3. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายฉัตรเกษม  สุขเกษม
2. นายชัยพงศ์  อ่อนละมูล
3. นายชัยวัฒน์  กันภัย
4. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วน้ำอ่าง
5. นางสาวณัฐกมล  กระแสสินธุ์
6. นางสาวนริศรา  เกตุทอง
7. นางสาวพัชรีพร  เมืองมา
8. นางสาวภัทราพร  ทองจันทร์
9. นางสาวอมรรัตน์  เชื้อโฮม
10. นายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
3. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ทิมให้ผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดุลยลา
3. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์สมัคร
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แปรกลาง
5. เด็กหญิงพรรพรหม  ปั้นสังข์
6. เด็กหญิงพรหมพร  โชติช่วง
7. เด็กหญิงวารุณี  ทองน่วม
8. เด็กหญิงไชยนุช  บัวเข็ม
 
1. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
2. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัลยา  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวกุลปรียา  บุตรศรีภูมิ
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองเชิด
4. นางสาวดวงกมล  ชัยบัน
5. นางสาวนวพร  นนทการ
6. นางสาวพัชรา  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤษณะ  น้อมเอี่ยม
2. นายชาคริต  พาลา
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองเชิด
4. นางสาวดวงกมล  ชัยปัน
5. นางสาวธิติพรธนิตย์  ทัพผดุง
6. นายธีรภัทร  บุตรจัน
7. นางสาวนวพร  นนทการ
8. นางสาวศิริรัตน์  เสือน้อย
9. นางสาวสุวนันท์  ทับทอง
10. นายอนุศักดิ์  เกิดพูล
 
1. นางราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายณัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
2. นายณัฐวุฒิ  ฉายรักษา
3. นายธันวา  พานทอง
4. นายปฐมพร  จุ้ยสีแก้ว
5. นายภานุพงษ์  ม่วงมุข
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ปฐวี  วุฒิชัยอภิรมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  ห่อทอง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกานต์รพี  พลฤทธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ห่อทอง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุกัญญา  น้อยม่วง
 
1. นางนิวดี  เอื้ออนุวงศ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายฐปนวัฒน์  ชิดชม
 
1. นางเพ็ญพิมล  ม่วงศรีศักดิ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางปทุมทิพย์  จรเกตุ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุชาครีย์  อ้วนสะอาด
 
1. นางสาวสิริธร  ชัยนกูล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายผลบุญ  เกิดมั่น
 
1. นางสาวจงรักษ์  ธีระวรรณ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวมัทนมาดา  โอฬาริกานนท์
 
1. นางสาวปัจฉิมา  วานิชสรรพ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุรุษานนท์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนิทอินทร์
4. นางสาวพิมพ์มาดา  แก้วหนู
5. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  ขัติเนตร
 
1. นางกรรณิการ์  ก้อนกลีบ
2. นายธรรมพัฒน์  บริบูรณ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญมน  ไทยกูล
2. นางสาวจิราภา  เชื้อดีสืบ
3. นางสาวณิชา  ฉัตรสุนทโรจน์
4. นางสาวนัทธชนันทร์  ดีอุดม
5. นางสาวศุภกานต์  เอื่ยมพิพิธภักดี
 
1. นางวจีพร  สุขสมบูรณ์
2. MissKarmjeet  Kaur
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปิยธิดา  กิตวงค์
 
1. นางสาวดวงตา  เชี่ยวชาญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญเชิด
 
1. นางพรรวี  เนตรวีระ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอธิชา  สุกคำ
 
1. นางพรรวี  เนตรวีระ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เหลือล้น
 
1. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอลิชา  สังขจันทร์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วหนู
2. เด็กหญิงภัทราพร  โภคาทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันท์  นุชสงค์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐฐาพร  ขำคง
2. นางสาววโรชา  จันทร
 
1. นางอัมพร  วัฒนฐายี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีเพ็ง
2. เด็กชายณัฐวุติ  กิ่งเกล้า
3. เด็กชายธีรภัทร์  อินรุ่ง
4. เด็กชายวีระชัย  รักแสง
5. เด็กชายวีลกร  มีคล้าย
6. เด็กชายหัสวรรษ  ปานสมบัติ
7. เด็กชายอุุกฤษฎ์  ฤกษ์เลิศรบ
8. เด็กชายไกรสรณ์  ชะดาบู่
 
1. นายเอนก  ดีมี
2. นายอนุ  อรรคเดโช
3. นายเฉลิม  หนูชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกอบชัย  จันทร์ศรีงาม
2. นายจงศักดิ์  ผากเบี้ย
3. นายจัตุรงค์  หมื่นพรหมอินทร์
4. นายจิรพัฒน์  ตันติอำไพ
5. นายฉัตรชัย  เกล็ดจีน
6. นายธนกฤต  กองพล
7. นายธนภัทร  อยู่เชื้อ
8. นายปราโมทย์  แก้วมา
9. นางสาวสุณิสา  ไชยมงคล
10. นายไพศาล  เทศเอม
 
1. นายทัพไทย   ตันติอำไพ
2. นางภาวินี  ทานะ
3. นายมานิต  วงศ์มูล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจณิศตา  ทองเชื้อเดช
2. เด็กหญิงชินันพร  ทองสาย
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปั้นจาด
4. เด็กหญิงมนสิการ  นาคบัว
5. เด็กหญิงวิชญา  วรสา
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชลิดา  ดวงมาลา
2. นางสาวณัฏฐา  เมืองเชย
3. นางสาวทรรศนีย์  บุญฉิม
4. นางสาวปาริฉัตร  เอมเทศ
5. นางสาวอาทิตยา  ทิพย์ตึก
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชนกานต์  วรรณรินทร์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เจนประกอบกิจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานอ่วม
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
2. นางเพ็ญประภา  ปิ่นอินทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกาญจนา  คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ  ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ  ทัตนาค
 
1. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
2. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  กรแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราพร  อิ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงอังคณา  ชาตะพา
 
1. นางสาวสายสร้อย  เหล็กสิงห์
2. นางสาววรรณนิสา  กาดกอเสริม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวจิระภา  จักรขัตย์
2. นางสาวพิมพ์วิภา  บุญทัน
3. นางสาวอารียา  หงษ์เขียว
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คล้ายโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  มาลา
 
1. นายธีระยุทธ  เกตุมี
2. นางเพียงเดือน  โล่ห์สุดใจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัชญาธร  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ชายสุทธิ์
 
1. นางเพียงเดือน  โล่ห์สุดใจ
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ่อ่อนน่วมน้อย
2. นางสาวนัทธมน  พัดชะนะ
 
1. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
2. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายปราโมทย์  สิงห์คาร
2. นายสุภัค  หนูดอนทราย
 
1. นางสาวศุลิษา  ฟูคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนรดา  คงเมือง
2. นางสาวลานนา  ฟูเหล็ก
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐนัย  ศรีเสิศ
2. เด็กชายศิวกร  ชัยพิศ
 
1. นางดวงเดือน  สัญญะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์สา
2. เด็กชายโกวิท  จงศรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อยู่สำราญ
2. เด็กชายศุกล  ทองเถื่อน
 
1. นางสาวชุลีพร  ปานธูป
2. นางสาวนุจรีย์  ทับแว่ว
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาท้ายน้ำ
2. นางสาวสรวรรณ  จวงแย้ม
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางดวงเดือน  สัญญะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชลธิชา  วงษ์ผาง
2. นางสาวณัฐกานต์  เพียรงาน
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายอนุชา  สว่างจันทร์
2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางนุสลา  รัฐธรรม
2. นายสุนทร  ขอนวงค์
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวพรนภา  สุยะพรม
2. นางสาวพัชริดา  เรืองอนันต์
3. นางสาวสโรชา  ละอองเภา
 
1. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนิติญา  ใจต๊ะมา
2. นางสาวนุชรินทร์  พันธ์งาม
3. นางสาวเพ็ญรัตน์  หงษ์สิบแปด
 
1. นายองอาจ  พรมประไพ
2. นางกมลทิน  พรมประไพ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  ค้ำชู
2. นายพงศธร  ลอยลอม
 
1. นางสาวอลิษา  ติ๊บคำ
2. นางน้ำฝน  น้อยมาต่วน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายธนากร  ทองแตม
2. เด็กชายภัทรนันท์  คำแก้ว
3. เด็กชายภูวดล  ใจซื่อ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายณัฐพล  ม่วงเล็ก
2. นายธนา  กล้าถิ่นดง
3. นายอนุชาติ  สิทธิ์สา
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  แกรอด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มนึก
3. เด็กหญิงสโรชา  ลมัยวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
2. นางสาวฐานิต  แจ้งดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายจตุพล  แก้วหมื่นแสน
2. นายชัยวัช  ครุฑสังข์
3. นายณัฐพงษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นายชาคริต  ชิวชื่น
2. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีเพ็ชร
2. เด็กชายธนฤทธิ์  อยู่จุ้ย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวอรพินท์  เทพศิริ
2. นางสาวณิชาภัทร  วงศ์ศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายวรภพ  แก้วเปี้ย
2. นายศุภเชษฐ์  แก้วใจ
3. นางสาวอาลิสา  หล้าคำ
 
1. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
2. นายพัลลภ  คล้ามนฤมล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฉันทชา  ทาติด
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  เชื้อโฮม
3. เด็กหญิงธัญชนก  นาคะเกตุ
4. เด็กหญิงมาติกา  นาคมี
5. เด็กหญิงศุภานัน  สุขโชติ
6. เด็กหญิงอภิญญา  พินเกตุ
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชลธิชา  ภิญญะโภชน์
2. นายชาตรี  ใจดี
3. นายสิทธิพร  โม้ทอง
4. นายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
5. นางสาวสิวิกา  แซ่ลิ้ม
6. นายอภิวิชญ์  บุญมี
 
1. นางวิเชียร  ทองใหญ่
2. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
3. นางพิกุล  อินตายวง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์เส็ง
2. เด็กหญิงชนิดา  เดือนดาว
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  บัวชู
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางณัฐมน  ปิ่นเวหา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรรณภา  แย้มชื่น
2. นางสาวศิรินภา  สิทธิผล
3. นางสาวอรทัย  พรมรังษี
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางสุวิมล  ภูริสัตย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุจิต
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงพารา
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นายกัมปนาท  สังบัวแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวคำ
2. นางสาวชลธิชา  บุญมี
3. นางสาวศศิธร  ทะมา
 
1. นางยุพิน  มีชัย
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สุขวาจา
2. เด็กหญิงธาริณี  ยศอ่อน
3. เด็กหญิงปิยะดา  แสงจันทร์
 
1. นางนันทิยา  จันทิมา
2. นางวชิราภรณ์  อินมูล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงจรรยพร  อินทรเทศ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แตงกูล
3. เด็กหญิงรดามณี  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวรัขดา  ทองอ้วน
2. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวชนาพร  พรมฤทธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวอรวรรณ  คณะมิ่ง
 
1. นางดวงรัตน์ดา  คำเหม็ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวรรณภา  เปี่ยมดี
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงแอนนา  เกิดคุ้ม
 
1. นางสาวรัขดา  ทองอ้วน
2. นางสกัญญา  ทองอิ่ม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  แตงอ่อน
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองจำปา
3. นางสาวสุภาพร  มีแพง
 
1. นางชลาลัย  บุณย์ศรีสิริไท
2. นางสมันยา  มั่นถึง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงการะเกด  รอดภัย
2. เด็กชายศราวุธ  ดาอ่ำ
3. เด็กหญิงสุธินี  ดีก่อผล
 
1. นางสุุพัตรา  ดีมี
2. นางสาวพรพิมล  นุชพุ่ม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวบุณยาพร  นิยม
2. นางสาวพิยะดา  มีอัฐมั่น
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  กิ่งเกล้า
 
1. นางสาวพรพิมล  นุชพุ่ม
2. นางสุุพัตรา  ดีมี
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายธีรดล  บุญงามขำ
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขแดง
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงรัชนก  ใจงามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายคณากรณ์  น้อยทรัพย์
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แพทย์เจริญพาณิชย์
 
1. นางจินดา  นนฑิตบุตร
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. นายอนุชาติ  นุ่มนวล
 
1. นางจินดา  นนฑิตบุตร
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่โต
2. เด็กชายนนทชัย  ก้อนเครือ
 
1. นางจินดา  นนฑิตบุตร
2. นางกนิษฐา  ตุนาค