หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสดสวย ใจนิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางนรีนาฏ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสดสวย ใจนิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณรัตน์ สีลาพาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ศภรณ์ เสยสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ศภรณ์ เสยสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางดอกรัก รักษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วันนาหม่องโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ศภรณ์ เสยสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ศภรณ์ เสยสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ศภรณ์ เสยสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ภูตะมีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวคุณากร คำทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอำไพ กาละดีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ภูตะมีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวิริยะ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา บุตรทีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางเพียงใจ กองมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา บุตรทีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางชรินรัตน์ กรงทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญนภา พลอยแก้วโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสุเทพ จันทร์ตรงโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ใจกลมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสวิท ชัยอำนาจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ใจกลมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร โยธานันท์โรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ คำอ้ายโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางพรนภา ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสถาพร โยธานันท์โรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เสนาป่าโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางชนัญญา สังข์มูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ถิ่นจอมโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ยาดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ถิ่นจอมโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายอุเทน มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางขวัญดาว กะตะโทโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชาตรี บุตรวงค์โรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางบุศรินทร์ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ใจดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิวาพร หล้าเชียงของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี บุตรวงค์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย สิงคานโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุพัตรา คำลือโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอรพรรณ ชูแสงจันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายดุสิต ยังเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชปาณะธรรศ ดีทับโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศราวุฒิ แก้วมณีสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชปาณะธรรศ ดีทับโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศราวุฒิ แก้วมณีสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ธัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายต้น วงศ์วิเศษโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายต้น วงศ์วิเศษโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ศิริมูลโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายอดุลย์ ขุนคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ มาประกอบโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ศิริมูลโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ มาประกอบโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แสนสูนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ธัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุมิตตา สีทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิไล เอ็บมูลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุมิตตา สีทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิไล เอ็บมูลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ ปิ่นม่วงโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายต้น วงศ์วิเศษโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ ปิ่นม่วงโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางรัตนาพร นาสอนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศุภกิตติ์ มาประกอบโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ไชยธรรมมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุชีพ เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย กุลมิตรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ศรีเจริญโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไพศาล จันทรไพศาลกุลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุชีพ เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเท็ง กาติ๊บโรงเรียนฟากท่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายกฤษฎา บุญทาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเซน ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
5. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เพ็งเรืองโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ คลังสีดาโรงเรียนสหคริสเตียนกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นาคเทศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์ พิมทุมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นาคเทศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์ พิมทุมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาดโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโสโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย หอมสุนทรโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางเจน ใจนวลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาดโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ นพศิริโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย หอมสุนทรโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางเจน ใจนวลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ เสาร์แดนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุกัลยา เอ็บมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ สุขจ่างโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ เสาร์แดนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุกัลยา เอ็บมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ สุขจ่างโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสุภัตรา มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุภัตรา มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ เนตรขันทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวณฐพร กลิ้งตาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ เนตรขันทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวณฐพร กลิ้งตาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันทรไพศาลกุลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา สังข์มูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจีีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางพรนภา ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนิภา ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศนัย กองมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนิภา ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นาย่ทัศนัย กองมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย แสนสีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย แสนสีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชัย แสนสีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติชัย แสนสีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส มีเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
6. นายกานต์ แกล้วกล้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายคำรณ จวนอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
6. นายกานต์ แกล้วกล้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ แสนปัญญาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจันทนาพร กลิ่นพินิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร ยันตะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวันวิสา ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพิจิตรี วีสียาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ไหมสุขโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ ไหมสุขโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวันวิสา ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสุรินท์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้จัดการระบบ รองฯวสันต์ บุญประกอบ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ โทร. 0871861903
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]