หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557(สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคล ล้อสินคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการ
2 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการ
3 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการ
4 นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 อำนวยการ
5 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการ
6 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 อำนวยการ
7 นางรุ่งรัตน์ วาทหงส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการ
8 นางบุปผา ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
9 นายครรชิต ใจกลม ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
10 นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน
11 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน
12 นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประสานงานจัดการแข่งขัน
13 นายไพฑูรย์ ภูตะมี ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประสานงานจัดการแข่งขัน
14 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
15 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
16 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
17 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
18 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ADMIN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2
19 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ปรึกษา
20 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ปรึกษา
21 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ปรึกษา
22 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ปรึกษา
23 นายณุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ปรึกษา
24 นายกฤษฎา บุญทา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
25 นายดำรงค์ ไหมสุข ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
26 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
27 นายไพศาล จันทรไพศาลกุล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
28 นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูร ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
29 นางรัตนาพร นาสอน ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
30 นางศุภลักษณ์ กริอุณะ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
31 นางสุดใจ เนตรขันทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
32 นางนรีนาฎ พุฒลา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
33 นายสุวิน เกินพา ช่างไม้ระดับ ช4 จัดสถานที่
34 นายนิรันต์ คลังสีดา ช่างไม้ระดับ ช4 จัดสถานที่
35 นายสงกรานต์ ทำแก้ว ช่างไม้ระดับ ช4 จัดสถานที่
36 นายมานพ คำสิงห์ ช่างไม้ระดับ ช4 จัดสถานที่
37 นายเดชปาณะธรรศ ดีทับ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดสถานที่
38 นางระพีพร แก้วดวงเล็ก แม่บ้าน จัดสถานที่
39 นางศิริภาวรรณ ผิวมา แม่บ้าน จัดสถานที่
40 นายวัฒนา ขะจวง คนสวน จัดสถานที่
41 นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
42 นายอุเทน มาทำมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
43 นางสุภาวดี ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
44 นางสาวอรณี อินทำ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
45 นางสาวขณัฎฐา ปังคำ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
46 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
47 นายบวร ทิมทอง พนักงานขับรถ สวัสดิการ
48 นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
49 นายวัชร แพทย์กูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
50 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
51 นายคุณานนต์ แตงน้อย เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
52 นายสุเทพ จันทร์ตรง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
53 นางสาววรรณวิภา จรรยาณะ พนักงานราชการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
54 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
55 นางจันทนา ถิ่นจอม ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
56 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
57 นายไพฑูรย์ ภูตะมี ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
58 นางสาวพรนับพัน หรรษา ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
59 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
60 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
61 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
62 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
63 นายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการระดับเขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2
64 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสนามแข่งขัน

ติดต่อผู้จัดการระบบ รองฯวสันต์ บุญประกอบ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ โทร. 0871861903
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]