กำหนดวันประชุมกรรมการกลุ่มสาระฯ
สาระวิทย์ฯ สาระสุข 8 กันยายน 2557 ฟากท่าวิทยา(เจ้าภาพ)
สาระภาษาไทย สาระศิลปะ 9 กันยายน 2557 ท่าปลาประชาอุทิศ (เจ้าภาพ)
สาระต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาฯ 10 กันยายน 2557 น้้ำปาดชนูปถัมภ์(เจ้าภาพ)
สาระการงานอาชีพฯ 11 กันยายน 2557 น้ำปาดชนูปถัมภ์(เจ้าภาพ)
สาระคณิตฯ สาระสังคมฯ 12 กันยายน 2557 บ้านโคกวิทยาคม(เจ้าภาพ)

สถานที่ประชุม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 15:02 น.