UpDate เกณฑ์การแข่งขันแต่ละรายการ ล่าสุด 04/08/57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ติดตามเกณฑ์ล่าสุด ได้จาก รายการกลุ่มสาระด้านซ้ายมือ
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 14:45 น.