รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557(สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภวรรณ  แก้ววังอ้อ
 
1. นางสาวพันธ์ศภรณ์  เสยสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธิดาพร  แก้วมี
 
1. นางศุภลักษณ์  กริอุณะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนวพร  ทาต่อย
 
1. นางนรีนาฏ  พุฒลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  เขียวคำ
 
1. นางสาววราพร  หิตมูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แปงสอน
 
1. นางปัทมาภรณ์  โมรารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เปรนาม
2. นางสาวสุวิกา  หอมสุวรรณ์
3. เด็กชายเหมันต์  ล้อสินคำ
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
2. นางดอกรัก  รักษา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจักรพันธ์  ขันทะศิลา
2. นางสาวสุภิณณา  เกตุลา
3. นางสาวอารดา  อองกุลนะ
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
2. นางดอกรัก  รักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพัชราภา  คำเครื่อง
2. นางสาวรัญชิดา  จันทร์ปุุย
 
1. นางสาวจีระพร  มาเพลิง
2. นางสุวรรณรัตน์  สีลาพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวดาราพร  ทาแนน
2. นายนพฤทธิ์  พิมทุม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  แห่วขัด
 
1. นางสาวคุณากร  คำทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชนาธิป  ขุนคำ
 
1. นายวิริยะ  กริอุณะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศ์ปณต  นาสอน
2. เด็กหญิงสายหมอก  สารฟอง
3. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ยอด
 
1. นางชรินรัตน์  กรงทอง
2. นางเพียงใจ  กองมา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรจุติ  สังข์นุช
2. นางสาวรัชญาภรณ์  ขำคง
3. นางสาววิลาวัลย์  ลีปัสสา
 
1. นางชรินรัตน์  กรงทอง
2. นายสวิท  ชัยอำนาจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายประสิทธิชัย  ยาท้วม
2. นายฤทธิชัย  อินต๊ะเสาร์
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์  ทิพย์สีมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรจิมาพร  วันมา
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศวิตา  สอนสี
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  ป้องสา
2. เด็กหญิงประวาลวรรณต์  เอ็บมูล
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มูลทา
 
1. นางสาวสลิตา  แสงจันดา
2. นางจันทนา  ถิ่นจอม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  วรรณพัฒน์
2. นายนวพล  พวงศรี
3. นางสาวปวริศา  ขัมภรัตน์
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สีออน
2. เด็กหญิงขวัญดารินทร์  กรสุพิฌาย์ภา
3. เด็กหญิงพรพิมล  มุกดาจันทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นายศุภศิษย์  แก้วจีน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุธาวัลย์  เกตุอินทร์
2. นางสาวเกวรินทร์  หาญสุดเลิศ
3. นางสาวเยาวภา  สีทอง
 
1. นางอรพรรณ  ชูแสงจันทร์
2. นางสาวกิติยา  ใจดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนตรพรม
2. นางสาวชนาพร  ปุกโสม
3. นายทินกร  เสนะ
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายมงคล  ไชยทิง
2. นายมารุต  เมืองรี
3. นายอภิสิทธิ์  พินิจสุวรรณ
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นายอุเทน  มาทำมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะระมะ
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  รองคำภีร์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แอ่งป้อง
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายประพจน์  สั้นจันดา
2. นางสาวสุทธิดา  ยะหัน
3. นางสาวสุนันวิภา  อ้นมี
 
1. นายบุุญแทน  ลาบาง
2. นางสาวกิติยา  ใจดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุรภัทร  คำแก้ว
2. เด็กชายจารุกิตติ์  จันต๊ะพงษ์
 
1. นายสนธยา  บุญคำ
2. นายเดชปาณะทรรศ  ดีทับ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์  เสนะ
2. นางสาวไพรินทร์  อนุอัน
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายทศพล  มาลาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มมูล
 
1. นายปฏิธาน  โสทัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทำโรง
2. เด็กชายชินภัทร  พรมกอง
 
1. นายปฏิธาน  โสทัน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เทพอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาดี
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  จีนคง
4. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  โสทัน
5. เด็กหญิงเกวลิน  เบี้่ยวน้อย
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  กลิ่นบุษบงค์
2. นางสาวธัญญาวดี  แก้วทุมลา
3. นางสาวนุสบา  ฟองมี
4. นายภานุวัฒน์  แก้วพุฒ
5. นางสาวสุนารี  ทาปล้อง
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  รังษีสาคร
2. เด็กหญิงธนาภัทร  วงศ์ลา
3. เด็กหญิงประวีณา  แสงทอง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกียรตินอก
5. เด็กหญิงสมนา  ยอดญานะ
 
1. นายอรรถพล  ศิริมูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดวงกมล  จันทร์คำ
2. นางสาวภาวิกา  เสนาเกตุ
3. นายสุกฤต  ปิ่นเพชร
4. นายอภิวัฒน์  แสนปัญญา
5. นายอานนท์  โคตะมูล
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นายประสิทธิ์  แสนสูน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวภิชาดา  จินดาวงค์
2. นายวินัย  อินวรรณ์
3. นายวุฒินันท์   ท้าววงษ์
4. นายอานุวัฒชัย  พามา
5. นายเข็มเพชร  กันตา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ด้วงแพง
 
1. นางสาวสุมิตตา  สีทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาววารุณี  กูดมา
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  จูมปา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  อิ่มจิตร์
 
1. นายศุุภกิตติ์  มาประกอบ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณ์นุช  วันเกลี้ยง
2. นายวัฒนชัย  บุ่อคำบ้อ
 
1. นางรัตนาพร  นาสอน
2. นายต้น  วงศ์วิเศษ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณี  จินากูล
2. นางสาวณัฐปรียา  เต็งแย้ม
3. นางสาวธิรดา  จันทร์รุ่งเรือง
4. นางสาวนันทวัน  สีมา
5. นางสาวปาริฉัตร  บุญทันมา
6. นางสาวพวงแข  ผากิม
7. นางสาวพิมพ์ชนก  รักเหล่า
8. นางสาวสุธินี  ฝ้ายเทศ
9. นางสาวอรณี  ชัยปัญญา
10. นางสาวเกวลิน  รุ่งรัตนพงษ์พร
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายชนายุส  แก้วบุญมา
2. เด็กหญิงลัฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
2. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  มาเพ้า
2. นางสาวสิริกัลยา  โนนดา
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
2. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ต๊ะนา
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายอัครพล  มหาวุฒิ
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายวทัญญู  กัปสอน
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดี  สีพิมพ์
 
1. นายณัฐพล  ศักดิ์สงวน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรนิภา  ไชยโสภา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนภัส  เมืองอินทร์
 
1. นายณัฐพล  ศักดิ์สงวน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  ยอดรัก
 
1. นายณัฐพล  ศักดิ์สงวน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงประสิตา  กอกกาวงษ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ฝั้นเต็ม
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรนิภา  เพียปลัด
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสร้อยเพชร  ทิมา
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ปัจบุญทัน
2. เด็กชายศักดิ์เดชา  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงสารนิช  ลำมูล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายเอกพล  กาวีวน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  พอแฮ่ว
2. นางสาวทิชา  ทุมลา
3. นางสาวลัดดาวัลย์  นิดตา
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงฐิติกาลย์  ตานนท์
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงมัณรายา  รัตนคช
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรจนา  โจ่มาลา
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธณัฐธนสรณ์  วงษ์นัน
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายสมทิศ  มาทำมา
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  จงอวยพร
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนทอง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชาญพิทยา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  คำไวย์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำแหวน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุปินะ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวพรรณภัค  ยะจร
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปันตังเกี๋ย
2. เด็กชายฉัตรชัย  ชนะจน
3. เด็กหญิงชนิดาพร  อุ่นตาน้อย
4. เด็กชายชลสิทธิ์  ผมปัน
5. เด็กหญิงฐิติกาลย์  ตานนท์
6. เด็กชายณัฐพล  พรหมเมศ
7. เด็กหญิงตรีภคมลล์  สิทธวีรวุธ
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำแหวน
9. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์ลา
10. เด็กหญิงนิตชญา  วันเกลี้ยง
11. เด็กหญิงบุญญารัตน์  จงอวยพร
12. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนทอง
13. เด็กหญิงมัณรายา  รัตนคช
14. เด็กหญิงศศิกานต์  มาเสาะ
15. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวิชาตระกูล
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งเรือง
3. นางพรศรี  เพ็งเรือง
4. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  ชูตระกูล
2. เด็กชายนิธิศ  มาต้น
3. เด็กชายพิษณุ  พรมชัยชนะ
4. เด็กชายวิชญ์พล  แก้วมณี
5. เด็กชายศุภกร  แก้วบุญมา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ยอด
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำทอง
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ยอด
4. นางสาวชนัญธิดา  ปานวงศ์
5. นางสาวฑิตฐิตา  เสาหิน
6. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
7. นายทศพล  สร้อยชื่น
8. นายธนพล  เตชาวัฒน์
9. เด็กชายธนากร  วงศ์สุริยะ
10. นายธนาธร  เพลียน้อย
11. เด็กชายธนิสร  ศรีน่วม
12. เด็กหญิงนพรัตน์  คงพารา
13. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีศักดิ์ขวา
14. นางสาวนภาพรรณ  มั่นคง
15. นางสาวนริศรา  นกพึ่ง
16. นางสาวนฤมล  ด้วงแพง
17. เด็กหญิงนาตาชา  เอ็น
18. นางสาวนุชลา  เกศลา
19. นางสาวบุญยาพร  คำมาละ
20. เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญรักษา
21. เด็กชายพาคินทร์  อำทำ
22. นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สีงห์
23. นางสาวภัชรินทร์  เบี้ยวน้อย
24. นางสาวภัทรวดี  กลิ่นไกร
25. นายภาคภูมิ  ผาแดง
26. เด็กชายยศประวิชธนภพ  เส็งล้ำ
27. เด็กหญิงวชิราพรรณ  ขะจวง
28. นางสาววรรณฤดี  ป้องขัน
29. นางสาววาววลี  เพชรดำ
30. นางสาววิมลศิริ  ชนะจน
31. นางสาวศิริพร  ทองมาแก้ว
32. นายศุภกฤต  นาจีน
33. นางสาวสกาวเดือน  พรมจุ้ย
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  วันนาหม่อง
35. นางสาวอรณัญช์  คำปล้อง
36. นางสาวอรอุมา  เกตุอินทร์
37. เด็กหญิงเก็จมณี  จันทร์สี
38. นางสาวเพ็ญจันทร์  เปียงแก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. นายเอกพล  กาวีวน
3. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
4. นายไพฑูรย์  ทิพย์สีมูล
5. นายวัชร  แพทย์กูล
6. นางสุภาวดี  ขิงหอม
7. นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา
8. นางสาวสุมิตตา  สีทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายวรากร  โชคสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทัตตา  อินต๊ะรอง
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวช่อผกา  บุนา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวช่อผกา  บุนา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายภูธเนศ  กาสา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเก็จมณี  จันทร์สี
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร  พ่อศรีชา
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  กำมาแสน
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตรลดา  นุใจกอง
2. นายธวัชชัย  นันชม
3. นายนนทวัฒน์  อองกุลนะ
4. นายนายวุฒิชัย  มูลผม
5. นางสาวปุณยาพร  เม่นสุข
6. นายสกุลสิทธิ์  อิสสระ
7. นายสุรสิทธิ์  อิสสระ
8. นางสาวหทัยรัตน์  ลื้อแก้ว
9. นางสาวอรอุมา  เสาวภา
10. นางสาวอุไรวรรณ์  จันต๊ะพงษ์
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน  ลาบาง
3. นางพิมพ์พรรณ  บำรุงกิจ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูใจ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เถื่อนทัพ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  จิตตธรรม
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ดำคำ
5. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเขื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงเชอรี่  บุญศรี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  หิตมูล
2. เด็กหญิงพรนภา  ทาโคก
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  คำบ้านฝาย
4. เด็กหญิงเยาวภา  หมั้นเต็ม
5. เด็กหญิง่จีรนันท์  บุญจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน  ลาบาง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  สอนสิงห์
2. นางสาวฐิติมา  เกตุปั้น
3. นางสาววิจิตรา  นิดตา
4. นางสาวสิริยากร  แอ่งป้อง
5. นางสาวสิริรัตน์  บัวคำ
6. นางสาวอารีรัตน์  ผุยดา
 
1. นางสาวพรรพิชา  ยาวงษ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองกา
2. เด็กหญิงกัญวรา  แก้วตุมตา
3. เด็กหญิงชยุดา  ธนะเพชรพิบูลย์
4. เด็กหญิงชลิตา  สังฆะชัย
5. เด็กหญิงญานิกา  พนัสขาว
6. เด็กหญิงธัณญารัตน์  พรมมี
7. เด็กหญิงนันทิมา  ทิพด้วง
8. เด็กหญิงภักดิ์กมล  รังษีสาคร
9. เด็กหญิงลอตต้า  บุญศรี
10. เด็กหญิงวิชิตา  นันทจักร์
11. เด็กหญิงศรสวรรค์  สุนันต๊ะ
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบาง
13. เด็กหญิงศิริวรรษมล  ศิริชัยวัฒนา
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาสุข
15. เด็กหญิงสุมาลี  แสงแก้ว
16. เด็กหญิงอรัญญา  ตาวงค์
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม
3. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายยุทธนา  หล้าคำ
2. นายรัชชานนท์  กรุณา
3. นายวันเฉลิม  สิงเต
4. นายอนุชา  กันสาร
5. นายเขตกานต์  ตันเต็ม
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกตุเพชร
 
1. นางสาวสุชาดา  นาคเทศ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดรุณี  ตุ่นกอง
 
1. นางเสนาะ  เฟื่องอักษร
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แสงสี
 
1. นางมณีรัตน์  สิงห์ฉลาด
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกมลเนตร  แก้วมล
 
1. นางสาวพิสมัย  หอมสุนทร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบัว  จงเลิศวัฒนา
 
1. นางพิมพ์พรรณ  บำรุงกิจ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ชาแดง
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายนวบดินทร์  สัณหวัณภัคดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มีมา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวทัดดาว  สมประสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์  พิมทุม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพชรพร  อินแสง
2. นางสาวภัทรภร  วงค์พุทธคำ
 
1. นางสุดใจ  เนตรขันทอง
2. นางสาวแสงระวี  ศรีคำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  ปัญญาสงค์
2. นางสาวบุศราพร  จันทร์คำ
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันนาหม่อง
2. นายกิตติศักดิ์  เกตุอินทร์
3. นางสาวจันทร์จิรา  เพชรดี
4. นายดลสกานต์  คำแสน
5. นางสาวนภา  พรมฝาย
6. นางสาวฟ้าใส  สัตย์สุขยิ่ง
7. นางสาวมลธิชา  ทิพย์ศรี
8. นายสหภาพ  ทะนันไชย
9. นางสาวสุดารัตน์  เติมมี
10. นายเมธาพงศ์  เกตุปราช
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นายสงกรานต์  ไชยธรรมมา
3. นางสาวสุมิตตา  สีทอง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์ทุม
2. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  ลาปา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพอินทร์
 
1. นางสาวพันธ์ศภรณ์  เสยสูงเนิน
2. นางนิภา  ศิวาดำรงค์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวฉัตรติยา  บุญสีมา่
2. นางสาวทิวา  ผ่านคำ
3. นางสาวมยุรา  ยาไก่ต้อย
 
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา  พุฒหมื่น
2. นางบุปผา  นาคหอม
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ปิสา
2. เด็กชายพศวีร์  มิลหล้า
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  พาพิมพ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายบุริศร์  อัมพรดล
2. เด็กชายวุฒินันท์  มุนินสาร
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ปังคำ
2. นายอุตรเดช  สีมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นางสุวภัทร  ด้วงแดง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  วัติแหวว
2. เด็กชายชัชวาลย์  บริสุทธิ์
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายปณิธิ  กันใจ
2. นายวสันต์  ศรีวิชัยนวน
 
1. นายเกียรติชัย  แสนศรี
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชสสุมินทร์  บุญรัก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ทัน
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองออน
2. เด็กชายเมธาศักดิ์  ขันลา
 
1. นางสาวพรนับพัน  หรรษา
2. นายไพฑูรย์  ภูตะมี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันโส
2. เด็กหญิงภัทรภา  ดามัง
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  นาสอน
2. นายอานนท์  มาคำ
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  สิติคำ
2. นางสาวมะลิวัลย์  กันยานวน
 
1. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวพัชรินทร์  ลำอินทร์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังฆะชัย
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายเกียรติชัย  แสนศรี
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ผิวมา
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  โจ่มาลา
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์ยอด
 
1. นางสาวพิมพ์พิไล  สุทธาพันธุ์
2. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  หลวงแสง
2. นางสาวปรางค์ฉาย  คำเครื่อง
3. นายภัทรพล  พรมภักดี
 
1. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายอนุุรักษ์  วันนาหม่อง
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ต๊ะมูล
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มงคลเสถียร
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  ทะนะ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพรรณี
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายฉัตรมงคล  ดอกไม้
2. นายศิริพงษ์  ทองคำ
3. นายเทวิน  พลพิทักษ์
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายเกียรติชัย  แสนศรี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ออนแสน
2. เด็กหญิงธัญภัค  อารมชื่น
3. นางสาวนิตยา  พลลี
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  คำไวย์
2. นางสาววันวิสา  ไชยทิง
3. นางสาวสุดาวรรณ  วะระกุมมาร
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
2. นางพิจิตรี  วีสียา
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  ชาเทพ
2. นางสาวณัฐธิดา  ทุมลา
3. นางสาวนพวรรณ  ทองนุช
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
2. นายดำรงค์  ไหมสุข
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญภัค  เมฆจันทร์
2. นางสาวกัณฑิมา  ภาคภูมิชน
3. นางสาวนิลาวัลย์  น่วมเณร
4. นายปัญจพล  ตาสี
5. นางสาวปาริษานันท์  พันธ์ุแพง
6. นางสาวพิจิตราพร  คุ้มวงษ์
 
1. นางวันวิสา  ทิพยศักดิ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายก้องกิดากร  มะตะแสง
2. นายณัฐฐินันท์  มาวัน
3. นายปรีชาพล  แก้วดวงน้อย
4. นางสาวพัชราภรณ์  ยศยอง
5. นางสาวรัชฎาพร  โพธิ์ศรี
6. นางสาวศศิประภา  สุวรรณะ
 
1. นางวันวิสา  ทิพยศักดิ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้ยหล้า
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ดีมี
3. เด็กหญิงภาวิณี  คลังสีดา
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  มาทำมา
2. นายภาณุวิชญ์  หงษ์ทอง
3. นางสาวรัตติยากรณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นายดำรงค์  ไหมสุข
2. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ซ้อมจันทา
2. นางสาววรุณพร  อารมชื่น
3. นางสาวอินทิรา  เปี้ยจันทร์
 
1. นางสุนทราพร  พุฒิเมธางกูร
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  พุฒแพง
2. นายภัครวัฒน์  ชาน้อย
3. นางสาวศศิประภา  ใบเงิน
 
1. นายภาดา  เกิดอ่วม
2. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสร้อยประกาย  กันใจ
2. เด็กหญิงอจลญา  สีโน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ทั่งตุ่น
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวชนม์นิภา  แก้วนิล
2. นางสาวศุภลักษณ์  มูลดิษฐ์
3. นายเฉลิมพล  ทองพา
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ