งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงปัทมา    บุษบาผล
1. นางศิริกุล    ขัติประทุม
2 2 โรงเรียนบ้านหมอแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงนวลหอม    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางวราภรณ์    ธงภักดิ์
3 3 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงศิร์ศิรัณย์    ทองกอบเพชร
1. นางสาวนลินรัตน์    ยืนยง
4 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    ภิญโญจิตติ์
1. นางวรนุช    ฟองทอง
5 5 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายฤทธา    ยั่งวจนะ
1. นายสมบัติ    จันทร์แสง
6 6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    แก้ววงษา
1. นางสาวพลอยชมพู    มีบุญ
7 7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    อ่อนศรี
1. นางสมานัตตา    ทองรุ่ง
8 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    โคสินธ์
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
9 9 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงณิชาญา    วงศ์นภาไพศาล
1. นางภคพร    สันธิ
10 10 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    เลาลี
1. นางสุดาศรี    คำดี
11 11 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงเรมิกาน    หาญสายคำ
1. นางสาวนภัสวรรณ    วตินา
12 12 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงทิพมาส    จุ้ยมีนวล
1. นางณัฐกาญจน์    กาญจนนาภา
13 13 โรงเรียนหวัวเฉียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทวดี    คล้ายสมบูรณ์
1. นายสมบูรณ์    อินใจ
14 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณภา    คำเผ่า
1. นางกรองกาญจน์    กันทะวงค์
15 16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายวิษณุ    เกตุประจัน
1. นางจงรักษ์    ทัศนีย์คติ
16 17 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ชนะสิมมา
1. นายประธาน    ยศรุ่งเรือง
17 18 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    พลาหาญ
1. นางธนาภรณ์    เทพสกุล
18 19 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า    วีรกรรม
1. นางนงเยา    ศรีสมบัติ
19 20 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุทิสา    อุ่นแก้ว
1. นางสาวเบญจมาศ    สุภาทอน
20 21 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติญา    เครือษา
1. นางสาวณัฐวิภา    วาณิชฤทธิกานต์
21 22 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    อุดแคว
1. นายวิลรี่    ธีสา
22 23 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงเขมริน    วังหนองโพน
1. นายนัฐพงศ์    นำมา
23 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงธิติ    ผาสามเส้า
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
24 25 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    เขื่อนทา
1. นางเฉลิม    สิทธิยศ
25 26 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ธัญญมงคลชัย
1. นางอรษา    นิยมศรี
26 27 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงนานาสิริ    เสาร์เพ็ง
1. นางธรรศญา    เทียบทรง
27 28 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายชนนฒ์    บุญแสน
1. นายชัยวัฒน์    สุยะชัย
28 29 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงอรทัย    มิ่งไธสง
1. นางรดาวัลย์    แสงสุก
29 30 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    มูลจะคำ
1. นายศุภนิตย์    สิทธิชัย
30 31 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงพินสุดา    สุวภาพ
1. นางเฉลย    จันทขันธ์
31 32 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายเดชา    จะอือ
1. นางสาวศิรินทร์นภา    ธงชัย
32 33 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    คำสนิท
1. นายกู้เกียรติ    ภูมิธนาศิลป์
33 34 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงแสงสิบ    ลุงติ
1. นางสุภาณี    ณ ลำพูน
34 35 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายบุลพร    สุพลจิตร
1. นางบังอร    โพธิ์พรต
35 36 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศินิภา    ดาบปัง
1. นางสาวขวัญฤทัย    เสาร์เพ็ง
36 37 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    พึ่งจันทร์
1. นายมงคล    ธนสัมปัตติ
37 38 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงธนัดดา    นิลผาพงษ์
1. นางกรรณิกา    ภาคีธง
38 39 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เขื่อนดิน
1. นายเหรียญชัย    อาจหาญ
39 40 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายณัฐภัทร    กระทาง
1. นางวัฒนาภรณ์    ใจวิเสน
40 41 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายยศธร    รอดเทียม
1. นายบุญแก้ว    ฤทธิ์กระจาย
41 42 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    เงินเส็ง
1. นางปัญญา    พิสูจน์ศิลป์
42 43 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงอรนรินทร์    สืบเชื้อเชียรกุล
1. นายอนิรุทธิ์    เผ่าพันธุ์เหนือ
43 44 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงชุตินันท์    กองแก้ว
1. นางสาวเสาวลักษณ์    จุ้ยวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................