งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายชาตรี    ปู่วัน
1. นางศิริกุล    ขัติประทุม
2 2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงสมศรี    นวลพิพัฒน์
1. นางพิทธิดา    พรหมรังษี
3 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงอารีย์    เฟื่องพงษ์พนา
1. นางสุจิตรา    ถิ่นนา
4 4 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    วงศ์วิวัฒน์
1. นายอนุพงษ์    คำปัน
5 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายอาเท    เชอหมื่อ
1. นายศุภกิจ    ไชยรินทร์
6 6 โรงเรียนวัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุมิตรา    ช่างประดิษฐ์
1. นางสิรีลักษณ์    สายสุวรรณ
7 7 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงวรชญา    อ่อนนา
1. นางจีระภา    เอมเอี่ยม
8 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ยงกสิกิจ
1. นางมนัส    อ่อนเฉย
9 9 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ    แซ่โซ้ง
1. นายวิชัย    กาวิน
10 10 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงนภาลักษ์    เลาะเชอะ
1. นายสิปปกร    เมืองมา
11 11 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายสีฮะ    ลุงจาย
1. นางพิศมัย    เทวาพิทักษ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    ใจกล้า
1. นางสาวนงเยาว์    ตุ้มทอง
13 13 โรงเรียนหวัวเฉียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    เงินคำ
1. นางสาวสายฝน    บุญอินทร์
14 14 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายนนทวัฒน์    แก้วน้อย
1. นายกำธร    สีฟ้า
15 15 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    วงศ์ไชย
1. นางสาวศศิธร    แสงดอก
16 16 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    หนูเทศ
1. นายสมบูรณ์    ยองจา
17 17 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐญาดา    พรหมลาย
1. นายประธาน    ยศรุ่งเรือง
18 18 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายธนาพล    สำรี
1. นายไชยรัตน์    เกิดสุข
19 19 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    ทนดี
1. นายถนอม    แจ่มใส
20 20 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    ศรีแก่นจันทร์
1. นางสาวพูลศรี    คำเพียร
21 21 โรงเรียนบ้านน้ำยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงกุลดา    ยะคำ
1. นางศิริพร    ขำสุทัศน์
22 22 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    หาญสุข
1. นางสาวอุบลวรรณ    แก้วพรม
23 23 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงสุกฤตตา    วงค์ลอดแก้ว
1. นางประภาศรี    ธรรมรัตน์พงษ์
24 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    วิเชียรชัยศรี
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
25 25 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมนธิชา    แก้วพิลา
1. นายสงวน    กองสุข
26 26 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงลักษิกา    สร้อยสวน
1. นางอรษา    นิยมศรี
27 27 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา    วาณิชวัฒนะโกศล
1. นางธรรศญา    เทียบทรง
28 28 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงพีรณัฐ    วงศ์เมือง
1. นายธานี    มณีจันทรา
29 29 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงนุชวรา    นาทองถม
1. นางรดาวัลย์    แสงสุก
30 30 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนงนภัส    สุทำแปง
1. นายศุภนิตย์    สิทธิชัย
31 31 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายโอจิณณ์    ปานเกิด
1. นางชวนพิศ    โพธิ์ทอง
32 32 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงแสงมล    ลุงหลิ่ง
1. นายอุดม    สาลี
33 33 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกร    สารีแก้ว
1. นายกู้เกียรติ    ภูมิธนาศิลป์
34 34 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    ยมนา
1. นายทวีป    ศรีสุวรรณ
35 35 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอุษา    แสงจันทร์
1. นางบังอร    โพธิ์พรต
36 36 โรงเรียนบ้านสุมข้าม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายนิธิลภัส    หาคูณ
1. นายสมพร    มีเพชร
37 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    ทนุเดชคีรี
1. นายรักชาติ    วาจาอนุกูล
38 38 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    บัวผัน
1. นายมานิจ    โฉมฉาย
39 39 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ทับมะโรง
1. นางจารุณี    ไชยวงศ์
40 40 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงสุรีพร    ใจดี
1. นายชาติชาย    ณ ลำปาง
41 41 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    จากสูงเนิน
1. นางสาวสุภาพร    บินทจร
42 42 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายธนะรัตน์    ชายเดช
1. นายวินัย    มีเย็น
43 43 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงเดือน    อินพนาวัฒน์
1. นางสาวบุณฑริก    ซื่อสัตย์
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เทียนชัย
1. นางสำอาง    สังข์ยก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................