งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงศศิประภา    ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงณิชา    กาวัด
1. นางสาวนลินดา    ตานุ
2. นายพรรณพัชร    ธีรนันทพงศ์
2 3 โรงเรียนวัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    อินต๊ะ
2. เด็กชายนนทกร    ชายน้อย
1. นายทิศณุพงษ์    ปันวงษา
2. นางสุภัสมณฑ์    บริพันธ์
3 4 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงหอม    ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงคำขวัญ    ลุงจื่น
1. นายนางวิมลลักษณ์    ปุณโณฑก
2. นางศิริรัตน์    สิทธิใหญ่
4 5 โรงเรียนบ้านจะตี สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายวันดี    มูยี
2. เด็กชายแสงแก้ว    นามดา
1. นางสาวณัฐธยาน์    กันทะดง
2. นายอัครพล    กันทะดง
5 6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ขาวเผือก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    คุ้มครอง
1. นายประยุทธ    โฉมอัมฤทธิ์
2. นางสาวอำไพ    พุทธวงค์
6 7 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    โพธิ์อยู่
2. เด็กหญิงศสิกานต์    บุญผ่อง
1. นางศุกฤตา    ภู่ระหงษ์
2. นางอมรรัตน์    รัศมี
7 8 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    กาฬภักดี
2. เด็กหญิงชาริสา    แก้วเรือง
1. นางพวงเพชร    แสนพรม
2. นางลำจวน    อินปนาม
8 9 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงประภัคพรรณ    ดอกสนธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา    ไชยะ
1. นางประคองจิต    ศิริบุญธรรม
2. นางศรีลา    เมืองก้อนกาศ
9 10 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คำทิพย์โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกุลกัลยาณี    วงค์คำ
1. นายณรงค์    วิริยะนราทิพย์
2. นางปิยะภา    วิริยะนราทิพย์
10 11 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณิภา    โสภาใจ
2. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์    คำอ้าย
1. นางพัชนี    เสาวธีระ
2. นางสาวอภิญญา    คำกลาง
11 12 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    เฟื่องขำ
2. เด็กหญิงสุดธิตา    คงสมแก้ว
1. นางสุปราณี    พ่วงเผ่า
2. นางอัมพร    สว่างจันทร์
12 13 โรงเรียนจรัสศิลป์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรณภัทร    ดีวาส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อยู่ดี
1. นางฉวี    ใจภักดี
2. นางรวินทิรา    บุญศิริ
13 14 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงสอน    ชัยคำ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    แสงวิโรจน์
1. นางศรีไพร    เทพท้าว
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    หาสิ่ง
14 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงภัทริยา    อยู่สบาย
1. นายอำนวย    สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน    ลาวตุม
15 16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    เปลา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    พิเคราะห์งาม
1. นางสาวประทิน    มณีขัติย์
2. นางสะเรียม    นันทะวิจิตร
16 17 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประเภา
2. เด็กหญิงเรืองลาวัลย์    สินธุชัย
1. นางสาวปาณิศา    ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ    ตะกรุดแก้ว
17 18 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เจนจบ
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสงรัตน์
1. นายจำลอง    วัฒนพงษ์
18 19 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงคณัสนันท์    เวียงลอ
2. เด็กหญิงสุชาวดี    แก้วมงคล
1. นายกวินทิพย์    ไชยมงคล
2. นายทรงพล    กาณะรักษ์
19 20 โรงเรียนบ้าน กม.2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตยา    จันทร์เดช
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ    บุญประเสริฐ
1. นางสาวปุณิกา    เหมหาญ
2. นางอนุชิดา    คงแท้
20 21 โรงเรียนวัดท่านา สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    ชูเมือง
2. เด็กหญิงลูกน้ำ    สินดิษฐ
1. นางประนอม    เหลืองอ่อน
2. นางวาสนา    ถาวรศักดิ์
21 22 โรงเรียนวัดโชคเกษม สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงบุณยาพร    มหาปัน
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    ศฤงคาร
1. นางศรีทอง    ถือคำ
2. นางสุกัลยา    คำมา
22 23 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญเป็ง
2. เด็กหญิงบุณยานุช    ฉายกล้าหาญ
1. นางอุไร    สายนาคำ
23 24 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    แซ่ลี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เล่าศิลาวัฒน์
1. นางสาวณัฐรินทร์    ศิริเดชวุฒินันท์
2. นางอุบลรัตน์    ละมุลตรี
24 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    อุดไว
2. เด็กหญิงนริภัทร    แก้วรากมุข
1. นางพนอ    อินถา
25 26 โรงเรียนวัดเขามโน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    โห้พลอย
2. เด็กชายกรกฎ    นิลยี่เรือ
1. นางสาวรวีพร    พันธ์ทรัพย์
26 27 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายนิโรธ    ลาดไร่
2. เด็กหญิงพิยดา    นันทะยานา
1. นางดารุณี    ทะฤาษี
2. นางนงนุช    เหมืองทอง
27 28 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    เครือวงศ์จันทร์
2. เด็กชายอภิวัตร    ยะสุวรรณ
1. นายชัยวัฒน์    สุยะชัย
2. นางเบญจา    อภิชัย
28 29 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รักทุ่ง
2. เด็กหญิงโชตินันท์    รักป้อม
1. นายปราโมทย์    อยู่อ้น
2. นายอาวุธ    สุทธิมาศ
29 30 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอังค์วรา    ไชยสลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รักษา
1. นางนงนภัส    เข็มอนุสุข
2. นางพรรณิการ์    ไพรสวัสดิ์
30 31 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    สุขเกษม
2. เด็กหญิงอภิชญา    ม่วงประสิทธิ์
1. นางสุนันทา    แสนโสภณ
2. นางเฉลย    จันทขันธ์
31 32 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมผกา    ติยะ
2. เด็กหญิงศิรินภา    ติยะ
1. นายปราโมช    อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า    ไทยวงษ์
32 33 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิภา    มาทา
2. เด็กหญิงวิไลพร    วังคีรี
1. นางดารินทร์    เขียวทิพย์
2. นางอารมย์    คำสองสี
33 34 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงนารี    สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงวิภาวดี    ธำรงสุขบรรพต
1. นางสาวพัชรี    ปันศิริ
2. นางวรวรรณ    โอบอ้อม
34 35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    ไชยวารี
2. เด็กชายนภัสกร    กิ่งเกล้า
1. นายนเรศ    สมัครเกษตรการ
35 36 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีสุวรรณโสภา
2. เด็กหญิงปัทมพร    แง่มท้าว
1. นางสาวคำเพียร    อุปรีทอง
2. นางสาวพัชชุดาญ์พร    อ่องดา
36 37 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เลาย้าง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ยืนยงคิรีมาศ
1. นายประสิทธิ์    อินทฉิม
2. นางภาวิณี    มงคล
37 38 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    มีมาก
2. เด็กหญิงฉัตรสุมน    เกยพยา
1. นางกรรณิกา    ภาคีธง
2. นายเรืองศักดิ์    แก้วอรัญญิก
38 39 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร    กันใจ
1. นางรัตติกาล    สีโน
2. นางสังวาลย์    การบุญ
39 40 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    อยู่สุข
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เลพล
1. นางสาวสิริจรรยา    หลีกเลี่ยง
2. นางสุวรรณา    เขียวดี
40 41 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงธัญสุดา    เรืองดี
2. เด็กชายณัฐกร    กลำ่บุตร
1. นายสมหมาย    สร้อยบวบ
41 42 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    อินทร์เรือง
2. เด็กหญิงธัญจิรา    รื่นพงษ์
1. นายวรพจน์    คงคะชาติ
2. นางเอมอร    แก้วเพชร
42 43 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงชญาพอ    -
2. เด็กหญิงเบญญาภา    คงความเสรี
1. นางจันทร์ดี    ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวแจ่มจันทร์    ใบไม้ทอง
43 44 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติกา    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกฤตพร    วิมลวชิรเมธี
1. นางสาวพนัสนันท์    บุญเกิด
2. นางสาวเสาวลักษณ์    จุ้ยวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................