งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงชนาพร    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงจารุณี    ไพโรจน์พัสถาน
1. นางสาวจิราพร    ปัญญานันท์
2. นางสาวมณีรัตน์    หนูสา
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    คำดี
2. เด็กหญิงวิมล    ณิชกมลสกุล
1. นางสาวชนากานต์    แก้วกองบุญ
2. นางสาวอนุสรา    วงศ์ประเสริฐ
3 3 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงอารีญา    ธิธง
2. เด็กหญิงกรองทอง    เขียวแก้ว
1. นางวันทนี    ไชยวัณณ์
4 4 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบสาขาขุนก๋อง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงปาริชาต    ดอกสุข
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ใจแก้ว
1. นางปฑิตา    สุภาไผ่
2. นายประดิษฐ์    จัดของ
5 5 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงนาท้อ    ลีจา
2. นางสาวซาเหมย    แซ่หลี่
1. นางสาวพนิดา    เชื้อเมืองพาน
6 6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    สุธรรมา
2. เด็กชายสมประสงค์    หอมแพงไว้
1. นางสาวกัญญาพัชร    ภูครองพลอย
2. นายอนุสรณ์    บุญประคม
7 7 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงดวงใจ    เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์    กลิ่นกุหลาบ
1. นางศุกฤตา    ภู่ระหงษ์
2. นางสมคิด    บุญมี
8 8 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเจนนิสา    กันยายน
2. เด็กหญิงอภิญญา    แมันพยัคฆ์
1. นางดลพร    ตันติพงษ์
2. นางสาวประภาพร    หนองคาย
9 9 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงปวีณา    แซ่กือ
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์    แซ่โซ้ง
1. นายภาณุวิชญ์    เตชะบูรณ์
2. นายวรสิทธิ์    ภูถาวร
10 10 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร    เวนวล
2. เด็กหญิงวิภาดา    เตียมติ๊บ
1. นางนัฐธิชา    นามแก้ว
2. นางสาวอัญชลี    ธาตุอินจันทร์
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงพร    ปู่ซ้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา    แสงวงค์
1. นายจิรายุ    มหายศ
2. นางนงค์นุช    ศิริชัย
12 12 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    เหมือนโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา    เณรพิทักษ์
1. นางสุปราณี    พ่วงเผ่า
2. นางอัมพร    สว่างจันทร์
13 13 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. นางสาวพรพิมล    ธิมาจร
2. นางสาววิกานดา    ทิพย์ลุ้ย
1. นางน้ำฝน    ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์    จู่คำสี
14 14 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    แลเชอ
2. เด็กหญิงอาเหมี่ยว    มาเยอะ
1. นางสาวรัตนา    แก้วสมตัว
2. นายเจริญศักดิ์    ธาตุอินจันทร์
15 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงจันทรวิมล    บุญปั๋น
1. นายอำนวย    สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน    ลาวตุม
16 16 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เป็งกันทา
2. เด็กหญิงวรฤทัย    สุขสิงห์
1. นางจีราภรณ์    ทันวัน
2. นางสมควร    วงศ์ไข่
17 17 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายมนัสนันท์    เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงเกษรา    นิลค้าเมือง
1. นางปรีดาภรณ์    ขำยิ่งเกิด
2. นางเยาวลักษณ์    อุ่มอยู่
18 18 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    มธุรส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสงชาติ
1. นางกมลลักษณ์    ชัยรัตนสุวรรณ
2. นางนริศรา    ไทยพาท
19 19 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    นิลซีก
2. เด็กหญิงปิ่นมาลา    มะลิวงค์
1. นายณัฐกฤช    ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรพันธ์    สะสาง
20 20 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนิกา    โสพันพิม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปัญญาประสิทธิ์
1. นางนาริศา    สุทธิพร
2. นางสาวหทัยชนก    จันทิมา
21 21 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงฉันทิสา    ภู่คร้าม
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แสนสุข
1. นายสุวิทย์    สละริม
22 22 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม สพป. แพร่ เขต 2 1. นางสาววิจิตรา    บุตรโคตร
2. นางสาวรุ่งราวรรณ    บุตรศิริ
1. นางประภาวรินทร์    จำปาแก้ว
23 23 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงบุญจิรา    แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงปรัชญาวรี    พรมศร
1. นายศุภลักษณ์    ชัยชะนะ
2. นางสาวสุพัตรา    หลวงบุญมี
24 24 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงเคียงดาว    แซ่เกอ
2. เด็กหญิงชนาพร    กวินไพรสนธ์
1. นางศศิประภา    อินริราย
2. นางอุบลรัตน์    ละมุลตรี
25 25 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    พัชรมโน
2. เด็กชายสมจิต    แปแจ่กู่
1. นายรชวิศว์    บุญธรรม
2. นางสาววิลาวัณย์    แซ่พร่าน
26 26 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา    วันเสบย
2. เด็กหญิงวิรัศมี    อุบลเขียว
1. นางคนึงนิจ    จันทวิมล
2. นางรัชนี    เก่งเขตรกิจ
27 27 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    สอนทิ
2. เด็กหญิงเพชรชนก    จันทร์ทิพย์
1. นางจิรนุช    สุรีย์
2. นางปิยนุช    ชุ่มเย็น
28 28 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงชนนิกาต์    สายจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี    ปัญญาเครือ
1. นายปริญญา    กลั่นตา
2. นางสาวสุภาภรณ์    หงษ์หิรัญ
29 29 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    มิชพล
2. เด็กหญิงวาสนา    วันทองสุก
1. นางนุกูล    พิพิธทอง
30 30 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวบุนลา    วรกิจพาณิชย์
2. นางสาวสร้อย    มาศกิตติวงศ์
1. นายนพรัตน์    จูมปา
2. นางวนิดา    จูมปา
31 31 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. นางสาวพวงมณี    เนตรอ้น
2. เด็กชายณัฐชนน    แสงปัญญา
1. นางพัชรี    วิมุขมนต์
32 32 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงตรีเนตร    จันต๊ะศิริ
2. เด็กชายกชกร    ปันทวรรณ์
1. นายรุ่งโรจน์    ศรีพล
2. นางสาวสุนทรี    ทันดร
33 33 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพุทธวรรณ    จันลา
2. เด็กหญิงสุธิดา    ทัศคำพูน
1. นางสมคิด    วัฒนะ
2. นางอาภิญญา    จันทร์แซ
34 34 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงอรพิน    วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กหญิงวทันยา    สิริปวีณกุล
1. นายชัยยุทธ    คำธิยศ
2. นางสาวประภัสสร    ไชยวงค์
35 35 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายปรีชา    ทับฤทธิ์
2. เด็กหญิงกนกกร    อ่อนอก
1. นางสาวมาริน    วิเวก
2. นางวาสนา    จันทวงษ์
36 36 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายเอกอรุณ    สานหล้า
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทิมขาว
1. นางนฤมล    บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน    หิตมูล
37 37 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงบุษบา    ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    แซ่ว่าง
1. นางสาวดวงใจ    เจาะดำ
2. นายสุรินทร์    สายพิมพ์
38 38 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐนรี    เนียมหอม
2. เด็กหญิงปาจรีย์    มาดี
1. นางสาววรรณนิภา    เพ็งพรม
2. นางสาววรรณนิสา    จำปาแดง
39 39 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงนารี    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุนาลี    แซ่วื้อ
1. นางสมคิด    ปริกเพชร
2. นางสุชานันท์    มาเฟือง
40 40 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงพรวลัย    หมอยา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อ่อนหวาน
1. นางสาวฐิติรัตน์    ตุ้ยเขียว
2. นางทัศนา    วัจนะประดิษฐ์
41 41 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายอินทรัตน์    พรมชาติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไอยเรศ
1. นางสาวรวีดา    อ่อนบุญ
2. นางวราภรณ์    หวังประเสริฐ
42 42 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณรดา    เอมมา
2. เด็กหญิงอริสา    กันทากลม
1. นายวรพจน์    คงคะชาติ
2. นางเอมอร    แก้วเพชร
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงพอซีบรึ    -
2. เด็กหญิงเพชรชนก    วิมานเกษม
1. นางสมปอง    แสนวิจิตร
44 44 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณดี    บุญชู
2. เด็กหญิงนิรชา    เสน่ห์พูด
1. นางสาวปราถนานันท์    ช่ออ่่อน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    จุ้ยวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................