งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงผกามาศ    เลิศพันราย
1. นายชัยยศ    สุขต้อ
2 2 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงศิริมาศ    ชัยสัจจานนท์
1. นายสุริยัณห์    วรรณธร
3 3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. นายกิตติพงศ์    ใจคำ
1. นายเสถียร    มอยติละ
4 4 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบสาขาขุนก๋อง สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงสุรพร    ดอกแซ
1. นายประดิษฐ์    จัดของ
5 5 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงกูลภรณ์    ใจเกษมสุขดีมาก
1. นางสาวฉัตรนภา    รักพงษ์
6 6 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายวศิน    อุทัยเลี้ยง
1. นายสัญติ    ทองคงเหย้า
7 7 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงหฤทัย    กองฉาย
1. นางกัทลี    คารมปราชญ์
8 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลึกวิลัย
1. นางสาวศุภลักษณ์    เวชสุวรรณ
9 9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายลิขิต    ปร๊ะย่อ
1. นายทวีศักดิ์    สมควร
10 10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. นายก้องเกียรติ    แซ่เฒ่า
1. นายสุเมธ    ศรีวิไล
11 11 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    ปู่คำ
1. นายปกรณ์    ประกายแสงเพชร
12 12 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คุตชิตา
1. นางสาวพานิชย์    เบ้าชาลี
13 13 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กชายธาวัน    กฤษณภูติ
1. นายวิทยายุทธ    เอี่ยมนาค
14 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายภราดร    รักสัตย์
1. นายสุวิทย์    ต้องใจ
15 15 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงสายป่าน    แก้วเมืองวัน
1. นายจำรัส    ใจมิภักดิ์
16 16 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 1. นางสาวสุริยาภรณ์    ไชยพิณ
1. นายถาวร    จินะกาศ
17 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    สิมมาโคตร
1. นายไพวรรณ    ดีรักษา
18 18 โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กชายทูซาน    ม้วนอ้อม
1. นางสาวสาริศา    ชัยโรจน์วงศ์
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. พะเยา เขต 2 1. นายจีรศักดิ์    อินดร
1. นายคนึง    บุญประเสริฐ
20 20 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายอภิชาต    โพธิ์ชัย
1. นายอาคม    มีแสง
21 21 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    สอนปัน
1. นางสาวอนุชิดา    ธรรมดิลกวัฒนา
22 22 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    ไชยมาธิกูล
1. นายธนเทพ    รักปลื้ม
23 23 โรงเรียนบ้านสบป้าด สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กชายกรกวี    เจริญบุญ
1. นายวรพล    ปาปลูก
24 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. นายนิทัศน์    แสงสิงห์เพชร
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
25 25 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมาลี    เหม่อโปกู่
1. นายจำนงค์    เพ็ชรรัตน์
26 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    สินสิงห์
1. นายชัยณรงค์    ปรมาธิกุล
27 27 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    สุดใจดี
1. นางชนิดาภา    คำปัญจะ
28 28 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายกำพล    ใอระนะ
1. นางนงลักษณ์    ต้นปลูก
29 29 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินทา    สินทัพไทย
1. นายสมชาย    ชูเตชะ
30 30 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกรกช    ภาเภา
1. นายธนวัฒน์    โนราช
31 31 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายรัตนโชติ    จันทร์หลง
1. นางอมรรัตน์    แสงนาค
32 32 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงก่ำ    ลุงสาม
1. นายอุดม    สาลี
33 33 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทัตตา    เจียมภูเขียว
1. นายวุฒิชัย    เฉนียง
34 34 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายวีระชัย    ชาญเชิดชัยกุล
1. นายสุเทพ    อินทร
35 35 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายปารเมธ    ศรีมหันต์
1. นางสาวฤทัยวรรณ    กำพล
36 36 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    มาบวบ
1. นางจันจีฬา    จวนอาจ
37 37 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญา    พลศิริชัย
1. นายมงคล    ธนสัมปัตติ
38 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัตน์ติยา    คงขาว
1. นางพนมพร    ดอกบัวโรย
39 39 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    เชี่ยวชาญ
1. นางลัดดาพร    พอใจ
40 40 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กหญิงอชิรญา    ปินัน
1. นายสมัย    ดำรงค์
41 41 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงสุธากร    ลำใย
1. นายวสันต์    รัตนธรรมวาที
42 42 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายพชร    พินิตตานนท์
1. นางสุภาพร    พงษ์พนา
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    -
1. นางสมปอง    แสนวิจิตร
44 44 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงอพิณยา    ตันตุลา
1. นายศิริเกศ    เยี่ยงวิญญู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................