งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงสุธิดา    ทรัพย์ประมาณ
2. เด็กหญิงสุนิสา    หนึ่งชัชวาล
3. เด็กหญิงแสงแก้ว    บันเทิงคีรี
1. นางสาวพัทรณภางค์    พลนาค
2 2 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงกอฝ้าย    กนกวงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงไอลัดดา    บารมีกิจสกุล
3. เด็กหญิงสิริยา    สกุณาพรรณ
1. นางสาวทิตยา    สุริยะชัยพันธ์
2. นางสาวสินจัย    โรจน์ชีวิน
3 3 โรงเรียนสันป่าตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เก๋เมธา
2. เด็กชายปกรณ์    ลุงวิ
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    รักษาวารีเลิศ
1. นางสาวเกสร    ผาสุข
2. นายเจษฎา    ผาสุข
4 4 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กชายภูวดล    พลธิแสง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    วรรณรินทร์
3. เด็กหญิงวรหทัย    เจริญทรัพย์
1. นางนิพันธ์    จันทร์หลวง
2. นางสาวอำไพ    ไชยเมืองยอง
5 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงกรองทิพย์    จินะโกษฐ์
2. เด็กหญิงต่าย    วรรณดี
3. เด็กหญิงศิริกุล    นามเปา
1. นายยุทธศาสตร์    อุทรักษ์
2. นางสมพร    อุทรักษ์
6 6 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายกานนท์    เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงกฤติยา    กลิ่นเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัตนวารี    กรวดสำโรง
1. นางทิพยสุคนธ์    มังกรวงศ์
2. นางยุวดี    แสงศรีธูป
7 7 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    ทวีบูรณ์
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์    พูนศิลป
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    วารินสุก
1. นางจุฑารัตน์    บุญมี
2. นางบุปผา    กองละเอียด
8 8 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อิทธิประเวศน์
3. เด็กหญิงอรัญญา    ชัยวงค์ฝัน
1. นางสาวอันธิกา    มูลสืบ
2. นางสาวเมตตา    ทองใบ
9 9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายบุุญชัย    แซ่วื่อ
2. เด็กชายใจก๋อ    แซ่เติ๋น
3. เด็กชายวิจารณ์    เกษตรสุขถาวร
1. นางสาวณัชชา    สมวุฒิ
2. นางสาวประทุมทิพย์    ลือชา
10 10 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กชายสุวิทย์    จะสี
2. เด็กชายรัฐพล    จะโม
3. เด็กชายสิริภพ    จะฟะ
1. นางสาวชลเทวี    ดวงวะนา
2. นายนเรศ    ขนมหัด
11 11 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    หงษ์ใจ
2. เด็กหญิงปอย    นายสุ
3. เด็กหญิงแสงดาว    เก็งวิชัย
1. นางจิราภรณ์    นันตากูล
12 12 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงรัญชนา    เที่ยมนุช
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันทร์คง
3. เด็กชายชิษณุชา    อยู่ยัง
1. นายสุทัศน์    ทับทิม
13 13 โรงเรียนบ้านวังสำโม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    ดิษฐทิม
2. เด็กชายนิภัทร์    พันธ์อินทร์
3. เด็กชายธนภัทร    สุวรรณเวช
1. นางสาวชุลีกร    นาคเทศ
2. นายมนตรี    ภูสมศรี
14 14 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กชายพรภวิษย์    แซ่ตัน
2. เด็กหญิงศตพร    ภูรีรัศมี
3. เด็กหญิงเขมมิการ์    ศรีใจมูล
1. นางดรุณี    ใหวเขียว
2. นางพรภิมล    ทองดีโลก
15 15 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กหญิงณัชญานันท์    สุยะ
2. เด็กชายปิยราช    ศรีอ้วน
3. เด็กชายกิตติพัฒน์    ปัญญาวงค์
1. นางเครือวัลย์    เดชะตา
16 16 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    สมบุรณ์มี
2. เด็กชายบวรพจน์    ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงรักษิณา    ตันตี้
1. นางสาวพิชชาภา    พงค์ตัน
2. นางวลี    คำโสม
17 17 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายธีระพงศ์    ห้วยดอกหอม
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์    พิมพ์ผิว
3. เด็กหญิงไอลัดดา    บุญรวย
1. นายปราโมทย์    คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา    พันโสดา
18 18 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พิมพ์อ่อนตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีวันทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ    มากรัตน์
1. นายทวาย    โชติน้อย
2. นางทาริกา    งามประเสริฐ
19 19 โรงเรียนบ้านบุญยืน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายยี่    ลุงซู้
2. เด็กชายบ๊วย    จั่นตี่
3. เด็กหญิงทอน    ลุงซู้
1. นางวิไลวรรณ    ทิวาศิริ
2. นายสัมพันธ์    เครือมูล
20 20 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายวีระชาย    แซ่เถา
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ภารผุด
3. เด็กหญิงสุนิสา    บัวสร
1. นางเนืองนิตย์    พริ้งประยูร
2. นางสาวแสงอุษา    มั่นศรี
21 21 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายมงคลชัย    ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กชายศิริรักษ์    มากบุญ
3. เด็กชายคุณาสิน    พรมคำ
1. นางสุริยา    ดอนตุ้มไพร
2. นางอัมพร    แสงคำฤทธิ์
22 22 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี    สายยาว
3. เด็กหญิงธัญชนก    น้อยม่วง
1. นางสาวลำจวน    บุญประเสริฐ
2. นางสุกัญญา    ฉลวย
23 23 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงดาวิกา    ชมนารี
2. เด็กชายใจหาญ    ใจเกี้ยว
3. เด็กหญิงภาวนา    ละออ
1. นางรุ่งทิวา    พานธงรักษ์
2. นางเกษร    เตชะ
24 24 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายปรีชา    -
2. เด็กชายวรายุทธ    ผัดคำวงษ์
3. เด็กชายนัฐพงษ์    เขียววงษ์
1. นางมลทพร    พันธ์แก้ว
2. นางเสาวนีย์    สัตยะคำ
25 25 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเจนภพ    มูลทอง
2. เด็กชายวรฤทธิ์    สุวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงปิยาพร    ปีเจริญ
1. นางปรัตร์ฎา    มูลทอง
2. นางสาวศิรินทร์รัตน์    ศรีสวัสดิ์
26 26 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายนพลักษณ์    กระตือหน
2. เด็กชายสหรัฐ    ศรีภูธร
3. เด็กชายภูริณัฐ    บัวรอด
1. นายวัลลภ    โฉมอัมฤทธิ์
2. นายวิทยา    ดีพร้อม
27 27 โรงเรียนบ้านเตาปูน สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายจิรพงศ์    แจ่มจันหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินปะตะ
3. เด็กหญิงปภาวดี    บัววินาศ
1. นายชาญ    ทองเจือ
2. นางวาสนา    อินทร์แก้ว
28 28 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ขัดทาน
2. เด็กหญิงวิรัลยา    แก้วกว้าง
3. เด็กชายณัฐพงศ์    วงศ์เวียน
1. นางดวงใจ    คงคชวรรณ
2. นางพิชา    พิพัฒน์
29 29 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายกันทรากร    ว่องไว
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ไกรทอง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    อยู่ทอง
1. นางอัมพา    นกอิ่ม
30 30 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสวันท์    กันธุระ
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์    สว่างเมฆ
3. เด็กหญิงพีรยา    วชิราธนกิจ
1. นายนิพจน์    ป้อมทองแดง
2. นายศุภนิตย์    สิทธิชัย
31 31 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายณัฐดนัย    โคตินุ
2. เด็กชายภานุเดช    ทำบุญ
3. เด็กชายพัทธดนัยท์    ศศิธรวัน
1. นางกมลพรรณ    ศรีดี
2. นางพาชื่น    คำดี
32 32 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายจ่าม    ลุงสุ
2. เด็กชายเสือหาญ    คำแก้ว
3. เด็กชายหน่อคำ    ลุงแสงหาญ
1. นางสาวกนกวรรณ    นันติตา
2. นางสาวพิมพ์ใจ    พลับพลาทอง
33 33 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายภควัต    จิติพร
2. เด็กชายศุภชัย    สีทา
3. เด็กหญิงกชกร    นามสิมมา
1. นางดวงประทีป    นามทองต้น
2. นางวัฒนา    พัฒนทายาท
34 34 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กชายสิปปกร    ตันหน้อย
2. เด็กชายสุพรรณ    ดุลยภาพสายชล
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    ปันทะนะ
1. นางอารี    แก้วก๋องมา
2. นายโกมุท    นุชมา
35 35 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐภุมิ    ป้อมชัย
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา    ห่วงลาว
3. เด็กหญิงเจนจิรา    สังข์ทอง
1. นางสาวกรรณิการ์    พุ่มประพาฬ
2. นางอารีย์    พัฒโนทัย
36 36 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายธันยพัต    จวงตุ่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใจเอื้อ
3. เด็กชายธวัชชัย    ศรีโชติ
1. นางสาวประภัสสร    วงษ์ยอด
2. นางสมถวิล    รณรงค์ฤทธิ์
37 37 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    แสงคำ
2. เด็กหญิงอัญชัน    กาละ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ถึงอ่วม
1. นางสาวดวงพร    ใจมา
2. นางสาวปวีณา    เฟื่องฟู
38 38 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    พูลเรือง
2. เด็กหญิงนภาพร    พูลเรือง
3. เด็กหญิงฑิตยา    จวงสาคร
1. นางปราณี    พูลพันธ์ชู
2. นางสายพิณ    ทองแท้
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ชัยชนะโสภา
2. เด็กชายยศภัทร    ศุภศิริ
3. เด็กหญิงอริศรา    ติยะวงศ์
1. นางพิณนภา    เพชรสุข
2. นายเอกนรินทร์    ปองแก้ว
40 40 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายปุณยากรณ์    ธารีสืบ
2. เด็กชายวัชรินทร์    โนกุล
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    มะโนรมย์
1. นางวัฒนาภรณ์    ใจวิเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์    มีธรรม
41 41 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญารัตน์    เมืองมูล
2. เด็กหญิงอนันตญา    ราชา
3. เด็กหญิงลักษณพร    ผิวขาว
1. นางราตรี    โขนงนุช
42 42 โรงเรียนเทพประทาน สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    จุลเกตุ
2. เด็กหญิงจีระภิญญา    ไชยชนะ
3. เด็กหญิงพัชรา    โพธิ์จุ้ย
1. นางสมใจ    สำเภาน้อย
43 43 โรงเรียนบ้านแม่กองคา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    -
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อมรใฝ่สีแดง
3. เด็กหญิงกชพร    เคร่งรักชาติ
1. นายพัฒนมงคล    กำจัด
2. นางอัจฉริยาพร    กำจัด
44 44 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ใจเอื้อ
2. เด็กชายอนัส    จันทร์ตั้ง
3. เด็กชายสรสิช    สุขผล
1. นางสาวจุรีรัตน์    ขัตติโย
2. นางสาวเขมิกา    คำวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................