สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 1. เด็กหญิงสุณารีวัลย์  พิยะเทศ
 
1. นางอารีรักษ์  ธนาศรีชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ปั้นรูป
 
1. นางพิมพ์พันธ์  วงศ์เที่ยง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. นางสาวสุกานดา  บรรพตไพวัลย์
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.75 เงิน 31 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมนิล
 
1. นางปราณีย์  เถาว์โท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 1. เด็กชายเอกนรินทร์  ชัยยา
 
1. นางอรทัย  สมนาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมาลิสา  พร้อมสมบัติ
 
1. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายปิติภัทร  ปาปะกะ
 
1. นางสมคิด  มหาขันตี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เมืองตัน
 
1. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ใจเสมอ
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. นางสาวน้ำฝน  มีบุญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ปัญญาทา
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ดวงอาโน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงปริณดา  คุมา
2. เด็กชายอัครพล   แก้วพลิก
 
1. นางกุลณภัสสร์  ไชยประเสริฐ
2. นางกชกร   อนุจรพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาอุปรงค์
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กชายจารุพงศ์   นันทโภคิน
 
1. นางสุชีลา   ขาวอิ่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวจิราภรณ์  จอมวุฒิ
 
1. นายอุดร  บุญมาก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.2 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกิตติญา  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงภิญญดา  จันต๊ะนัง
3. เด็กหญิงโสภาพร  กาวิชัย
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
2. นางสุจินดา  ธนะชัยขันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวิเชียร  ดวงเด่น
2. เด็กชายศุภโชค  เสนียะ
3. นางสาวสุพัตรา  เบียงก่า
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
2. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภัส  หาญแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สรมณีย์
3. เด็กหญิงวรดา  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  กองบุญเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงนวลนภา  ศรีไฉล
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วนุพรรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา   สุวรรณศรี
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสุข
2. เด็กหญิงวิริยาพร  ใหวเขียว
 
1. นางสาวกัลยา  มีทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แดงมั่นคง
2. เด็กหญิงอัมพวรรณ  สุขเกิน
 
1. นางสาวขวัญมนัส  แซ่ฉิน
2. นางสายใจ  ใจเที่ยง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงณปวี  พิมสาร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอาเคอะ   เบียงแล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา    ใจดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายพิมาย  นัลคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.25 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชญานินท์  ชุมภู
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์  จันทราฐิติชัยกุล
3. เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล
 
1. นางธนพร  จันทรา
2. นางสาวเกลียวรินทร์  ปราบจันทร์ดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกา   จะแฮ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จะโต้
3. เด็กหญิงวันดี  จะเอ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  พลแสง
2. นางเบญยวรรณ์  ก๋าซ้อน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวชลธิชา  ตัวลือ
2. นายอนุชา  เร็วไว
3. เด็กหญิงอัญธิชา  จันต๊ะพงษ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กชายกรรชัย  มูลวงค์
2. เด็กชายกันทรากร  พูลแพ
3. เด็กชายธนกร  ชัยสมบัติ
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
2. นางสาวกมลพร  ศรีชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  เตปิน
2. เด็กชายภาคิน  ฉันทะ
3. เด็กหญิงโสภิดา  ไทยใหม่
 
1. นายศิริพงศ์   วงค์รักษาศิลป์
2. นายวิชัย  ติม้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารขัติ
2. เด็กหญิงธันยมัย  ใหม่ธรรม
3. เด็กหญิงอติพร  ยานะธรรม
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ดวงวัง
2. นางสาวยุพิน  อุยี่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. นางสาวปิ่นสุดา  จินะอ้าย
2. นางสาวรุ่งราตรี  ตามชื่อ
3. นางสาวศศิธร  หงษ์กันทะ
 
1. นางกิตติมา  หอมรส
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. นายยุรนันท์  สิริมนพร
2. นายอนุพงษ์  โรจนคีรีสันติ
 
1. นายเมธี  บุญเตี่ยม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กชายธนากร  พลายสาร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเข็ม
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
2. นางสาวกมลพร  ศรีชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  โซคากุ
2. เด็กชายสุทธิเดช  โซคากุ
 
1. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.19 ทอง 7 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจะหย่อ  เลาะปู
2. เด็กชายจักรี   จะมู
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.18 ทอง 4 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  จะหย่อ
2. เด็กชายสมเกียรติ  จะหย่อ
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.53 เข้าร่วม 38 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อาหงี่
2. เด็กชายอาโย  มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  พลแสง
2. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายบริบูรณ์  จะปู
2. เด็กชายรังสิมันต์   ขัติยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  พลแสง
2. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 35 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  โครตสิน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวิละ
3. เด็กหญิงสุภัทชา  กันธะ
4. เด็กหญิงอรปรียา  ขุนทอง
5. เด็กหญิงโชติรส  สุนันต๊ะ
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
2. นางสาวแววดาว  คำพินิจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา  อาบือ
2. เด็กหญิงรินรดา  วูยือ
3. เด็กหญิงสุภาพร   อาเซอ
4. เด็กหญิงอัมพร  ท้าวศรีวิชัย
5. เด็กหญิงอาภาพร  อาบือ
 
1. นางกาบแก้ว  พาจรทิศ
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีเสม
2. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  สุจริต
3. เด็กหญิงพุทธกานต์  วันมา
4. เด็กหญิงอรุณี  มอแล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แนวราษฎร์
 
1. นางณัฐพร  เป็งขวัญ
2. นายเฐนก  เป็งขวัญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงคมเกลียว  โปทา
2. เด็กหญิงชนิสรา  ยาสมุด
3. เด็กหญิงมาลิกรรณ  ธรรมเสน
4. เด็กหญิงสุพัตราวดี  ฝั้นตื้อ
5. เด็กหญิงอภิชยา  ประฐมวงค์
 
1. นางทวีพร  ฉลองแดน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 40 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงนฤภร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  โสภา
3. เด็กหญิงภิญญดา  แซ่หว่าง
4. เด็กหญิงอลิสา  เลาย้าง
5. เด็กหญิงอัญชลี  เฮงธนสิน
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  คำปันวงค์
2. นางสาวบุษบา  โภชนะ
3. เด็กหญิงสิริณี  แปงแก้ว
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลีกเลี่ยง
5. เด็กหญิงอาภาศิริ  เจนจิต
 
1. นางสมแก้ว  ปงกองแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงชงงาม  แซ่มั่ว
3. เด็กชายชัชวาล  แซ่มั่ว
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รุ่งพลพิพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ฟ้า
 
1. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
2. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยสมบัติ
2. เด็กหญิงนภัสกร  สอนใจ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวอิน
4. เด็กชายภูชิสส์  บุญคำ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญสูง
 
1. นางสาวชนม์นิภา  ชุมภูเมือง
2. นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัทธนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
2. เด็กชายจักรกฤษ  ฟองสุภา
3. เด็กชายจิตรกร  วังวงค์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
5. เด็กชายนิธิกร  แก้วเทพ
6. เด็กชายพนิชพล  คำเปียง
7. เด็กหญิงพัชรี  ชัยมูล
8. เด็กชายพิษณุ  ชื่นตา
9. เด็กหญิงวริษา  วงศ์ทวี
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
11. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
12. เด็กชายสุทธวีร์  ปันไหว
13. เด็กหญิงสุพิชชา  ปุ๊ดสม
14. เด็กชายสุภัทร  แก้วเทพ
15. เด็กหญิงอรจิรา  บัวชุ่ม
16. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
17. เด็กชายอัษฎาวุธ  อินต๊ะอ้น
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาอ้าย
19. เด็กชายเนติพงศ์  สมงอน
20. เด็กชายโชคทวี  ตามวงค์
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายชัยวุฒิ  คำศิริ
3. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
4. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
5. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เชอมือ
 
1. นางสาวณิศวรา  เอี่ยมชาวนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายนธวัฒน์  ขันทัง
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาววิลาวัณย์  เทพประสาร
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 31 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร   โภชนะ
2. เด็กชายนรภัทร  ยาสมุทร์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมญาดา  หลวงโปทา
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษดา  คำมา
2. เด็กหญิงสิริภานันท์  ชัยวังปัน
 
1. นางปัทมา  แสนเมธา
2. นางรัชฎาภรณ์  แสงสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  นำไทย
2. นางสาวชวิศา  หม่องคำมี
3. นางสาวฐิตาภา  อุปเลิศ
4. นางสาวดาริกา  ชมพู
5. นางสาวนันทิยา  แพบขุนทด
6. นางสาวพัชรินทร์  ไชยกิจ
7. นางสาวรสริน  เชอมือ
8. นางสาววรินธร  เมืองมา
9. นางสาวสุพิชญา  นายลิ่ง
10. นางสาวหล้า  ลุงปัง
 
1. นางพัฒนา  กิติลือ
2. นายสุรินทร์  กิติลือ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จะจู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อภิเจริญกุล
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จะเอื่อ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  วงค์วารีวรรณ
5. เด็กหญิงนภา  เบียเช
6. เด็กหญิงนิพาดา  จะแหล่
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  จะงะ
8. เด็กหญิงมาลาศรี  สีจะ
9. เด็กหญิงยุพาพร  จะเต๊าะ
10. เด็กหญิงสมศรี  แยเบี่ยง
11. เด็กหญิงสมิตา  เกษตรสถาพร
12. เด็กหญิงสายพิณ  จะลา
13. เด็กหญิงสุภาพร  หมื่อแล
14. เด็กหญิงสุภาพร  แยเบี่ยง
15. เด็กหญิงอรัญญา  จะทอ
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
2. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
3. นางเจือทิพย์  สุจริต
4. นางสาวเปรมจิตร์  โมกขศักดิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ฟูเบ
2. เด็กหญิงนามี  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เมอแล
4. เด็กหญิงภาวิต   หมื่อโป
5. เด็กหญิงวลัยพร  แยเบียง
6. เด็กหญิงวาสนา  ฟูเบ
7. เด็กหญิงวิมาลา  จะแฮ
8. เด็กหญิงสมพร  มอโป๊ะ
9. เด็กหญิงสุขฤทัย  โปเบะ
10. เด็กหญิงสุขฤทัย  เบียงก่า
11. เด็กหญิงสุทธิดา  ม่าโบ๊ะ
12. เด็กหญิงสุนิสา  เบียงก่า
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อามอ
14. เด็กหญิงอรพรรณ  มาเยอะ
15. เด็กหญิงอรยา  เชอหมื่อ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
2. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
3. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
4. นางเนาวรัตน์  วรรณภาดา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีอิทธิมานนท์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองใบ
 
1. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพนิดา  ยีบื่อ
2. นางสาวพัชรี  สุยะ
 
1. นายเกรียงไกร  ฟูธรรม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วน้อย
 
1. นายกำธร  สีฟ้า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรรณาลาย  มั่นทัน
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงแสงคำ  สามอิ่ม
 
1. นางอังคณา  เต็งตระกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เทพนุ
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยมดี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  โป่งทราย
 
1. นายสำเริง  ทองภาพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรษา  ไกรศรีทุม
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนิรมล  พงศ์วิบูลพิทยา
2. เด็กหญิงสาธิดา  ลิคำ
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงสอน  ชัยคำ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  หาสิ่ง
2. นางศรีไพร  เทพท้าว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    แลเชอ
2. เด็กหญิงอาเหมี่ยว   มาเยอะ
 
1. นางสาวรัตนา   แก้วสมตัว
2. นายเจริญศักดิ์  ธาตุอินจันทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กชายภราดร  รักสัตย์
 
1. นายสุวิทย์  ต้องใจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายพรภวิษย์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงศตพร  ภูรีรัศมี
3. เด็กหญิงเขมมิการ์  ศรีใจมูล
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางดรุณี  ใหวเขียว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางกัลยา  ตรีทิพยนันท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชรา  หน่อแก้ว
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หล้าแก้ว
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  วังษา
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงเหมยฟอน  บุญแสง
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายฐิรชาติ  จอมทาน
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวอาหมี่  ยีพอ
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไทยใหม่
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กชายกิติชัย  ศรีพู
2. นายจันทร์มงคล  เหมาะมื่อ
3. นายธงชัย  จะสุ
4. นายบัญชา  จะบี๋
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จะคือ
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ด้วงลา
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนริมวัง ๒ 1. เด็กชายวิวัฒน์  มาคำ
 
1. นางสาวเอมอร  คำแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงมัณฑนา   กุณาวงค์
 
1. นายจรัญ  อินต๊ะไชยวงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. นายเธียรนัย  ดวงแก้วเรือน
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ปรีชาพัฒนพงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายสุรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางจำเรียง  มีมานะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่เบอะ   เบียงแซะ
 
1. นางศุภสุตา  ชัยวงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุกัญญามนี  ปัญญา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายสมศักดิ์  แซ่ลี้
 
1. นายกิตติ  โพธิสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ลี่
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายสมศักดิ์  แซ่ลี้
 
1. นายกิตติ  โพธิสิทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายธวัชชัย  สุขกูล
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 1. เด็กหญิงนภัสศร  สีกา
 
1. นางสาวบัณฑุสร  ท้าวชัยมูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  คำน้อย
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายจรัล  ยื่อเสาะ
2. เด็กหญิงจริยา  มาเยอะ
3. เด็กชายจายี  มาเยอกู่
4. เด็กชายต่อมะ  พือเมียะ
5. เด็กหญิงทิชู  มาเยอะ
6. เด็กชายธีรเดช  วณิตเจริญดี
7. เด็กหญิงนิชา  มาเยอกู่
8. เด็กหญิงบูชู่  อาเช่อ
9. เด็กหญิงบูบะ  เหม่อแล
10. เด็กหญิงบูยุม  อาซอง
11. เด็กหญิงบููยู้  หมื่อแล
12. เด็กหญิงบูเต้อ  เบเฉ่
13. เด็กหญิงบูแผ่  มาเยอะ
14. เด็กหญิงพลอย  มาเยอะ
15. เด็กหญิงมาม่า  มาเยอะ
16. เด็กชายยอฮา  มาเยอะ
17. เด็กหญิงลุแกะ  เยอเบาะ
18. เด็กชายล่าผา  เบเชกู่
19. เด็กหญิงสุภามาส  อาหยิ
20. เด็กหญิงหมี่คะ  เชอหมือ
21. เด็กหญิงหมี่ตี  คาล่า
22. เด็กหญิงหมี่โอ  ผ่าโว
23. เด็กชายหล่อตี้  เชก้อง
24. นายอนันต์  หมื่อแล
25. เด็กหญิงอรพรรณ  ยอแจะ
26. เด็กหญิงอรพิน  ยอแจะ
27. เด็กหญิงอาซอ  อาจอ
28. เด็กหญิงอาซอ  เปียเช
29. นายอาซะ  หมื่อโป๊ะ
30. เด็กหญิงอาซูตะ  เยอเบาะ
31. นายอาต๊ะ  เชอมือ
32. เด็กชายอาผ่า  มาเยอะ
33. เด็กหญิงอาหน่า  เหม่อแล
34. นายอาหมื่อ  มาเยอะ
35. เด็กชายอาหยะ  วุยแม
36. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือกู่
37. เด็กชายอาเท่อ  หมื่อแล
38. นายอาแซะ  แลเชอ
39. เด็กหญิงเดโบร่า  มาเยอะ
40. เด็กหญิงไพลิน  ลาซี
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นายพงศ์พันธ์  นันชัย
3. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
4. นางสาวนภาพร  ยืนยงกนกกุล
5. นางวลัย  สุริยมณฑล
6. นายพิชัย  รุนคำจาย
7. นายเจริญ  เทพธรรม
8. นายประชัน  ธรรมลังกา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายโยธิน  จะแล
 
1. นายเชวงศักดิ์  บุญกนิษฐ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1. เด็กหญิงอลิชา  เรือนวัน
 
1. นางศรีไพร  สิงห์อ้อย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงปูเปีย  ยาแปกู่
3. เด็กชายพรชัย  มาเยอะ
4. เด็กหญิงศิริพร  แหล่ยิ
5. เด็กชายสมชาติ  อาลีกุ
6. เด็กหญิงสุดา  เบเช
7. เด็กหญิงหมี่ซือ  โวยยือ
8. เด็กชายอามือ  มาเยอะ
9. เด็กชายอาแบ  จูเปาะ
10. เด็กชายอาโซ  เหม่อโป๊ะ
 
1. นางสาวนิติกร  ยานะชาติ
2. นางสาวกาญจนา  คำมาวัง
3. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงจาริยาวดี   เขื่อนคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทาอุปรงค์
3. เด็กชายธนพล  ยี่ตันสี
4. เด็กชายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
5. เด็กชายนภัสกร  กุยแก้ว
6. เด็กชายรัชพล  โยนิจ
7. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ดีโสภมาตร
8. เด็กหญิงสาวิตร์  คำใส
9. เด็กหญิงสุมิตานัน  บุญปา
10. เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางกฤตพร   สิงห์ไชย
2. นางสาวรุ่งธิดา  น่ารัก
3. นางนันธิดา  ละขะไพ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติภา  อายิ
2. เด็กหญิงธิติภรณ์  อายิ
3. เด็กหญิงบูทุม  เยเปีย
4. เด็กหญิงสุวรีย์  จะสู
5. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
6. เด็กหญิงหมี่ซิ  มาเยอะ
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวนภาพร  ยืนยงกนกกุล
3. นางสาวมยุรี  โปถะ
4. นางสาวอุทุมพร  เทพศิริ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแดงสุข
2. เด็กหญิงชนากานต์  สงวนพงษ์
3. เด็กหญิงณภัทร  ก๋าละปุ๊ก
4. เด็กหญิงธนัชพร  กาวินา
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทกลัด
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำลวย
7. เด็กหญิงมิรันตี  ธรรมสร
8. เด็กหญิงเกสรา  พูนทอนใจ
 
1. นางขวัญธิดา  อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส  ปีอาทิตย์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
3. เด็กชายนิธิกร  แก้วเทพ
4. เด็กชายพนิชพล  คำเปียง
5. เด็กหญิงพัชรี  ชัยมูล
6. เด็กชายพิษณุ  ชื่นตา
7. เด็กหญิงวริษา  วงศ์ทวี
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ถาตุ้ย
10. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
11. เด็กชายสุทธวีร์  ปันไหว
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ปุ๊ดสม
13. เด็กชายสุภัทร  แก้วเทพ
14. เด็กหญิงอรจิรา  บัวชุ่ม
15. เด็กชายเนติพงศ์  สมงอน
16. เด็กชายโชคทวี  ตามวงค์
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
3. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กชายกฤษดา  ทะเนาสี
2. เด็กชายจักรกฤษ  ฟองสุภา
3. เด็กหญิงจารุณี  บุญไชยแสง
4. เด็กชายจิตรกร  วังวงค์
5. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ์
6. เด็กหญิงพัชรี  ชัยมูล
7. เด็กชายวีรกร  ทะเนาสี
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ปาสา
9. เด็กชายสงกรานต์  บุญทวี
10. เด็กชายสิทธิพล  แก้วประภา
11. เด็กหญิงสุชานุช  ดอกพิกุล
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ปุ๊ดสม
13. เด็กชายอัครพล  วังวงค์
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  อินต๊ะอ้น
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาอ้าย
16. เด็กชายเฉลิมพงศ์  อินใจ
 
1. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
2. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
3. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์ฝั้น
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ตั้งศิริไพศาล
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ยามี
3. เด็กชายนิธิกร  สุบุญนำ
4. เด็กชายศิริวันชัย  สุยะคำ
5. เด็กชายอนุชา  ตาไชยยศ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายอิทธิพล  มาเยอะ
2. เด็กหญิงเกศริน  ท้าวปู่ปัน
 
1. นายพงศ์พันธ์  นันชัย
2. นายณัฐศักดิ์  มั่นพิทักษ์ธรรม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 1. เด็กหญิงพร้อมวาสนา  วรรณรังษี
 
1. นางพิราวรรณ  เจริญทรัพย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำพุ  ชอง
 
1. นางสาวอาภาศิริ  โกฏิสิงห์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แพทย์จันลา
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 1. เด็กชายจิรัฐติพล  เสนาป่า
 
1. นางสาวกาญจนาวดี  บุตรธุระ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงศ์หิรัญ
 
1. นางสาวกัลยา  แสนทวีสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วมงคล
 
1. นายศุภชัย  อุ่นแก้ว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายภัทรดนัย  มาเยอะ
 
1. นางอัมพร  ยุวงค์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทาแสน
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญโยทยาน
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จะหมอ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผลงฤทธิ์
 
1. นางวิมล  คำภีระ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เป็งคำมา
2. เด็กหญิงศิริพร  แปงการิยา
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 82.7 ทอง 31 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ   ล่อเฒ่า
2. เด็กชายปิยพงษ์   เบเชกู่
3. เด็กชายมอโก   เชอหมื่อกู่
4. เด็กชายวันชัย   เฌอหมื่อ
5. เด็กชายอาฉ่า   อาหมื่อ
6. เด็กชายอุดม   เยเบียง
 
1. นางอัญชัญ   หมอกคำ
2. นางสาวนิติกร   ยานะชาติ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายกฤตเมธ  ดอยวิไล
2. เด็กชายคงเดช  เลเสาะ
3. เด็กชายจิรฉัตร  มูเซอ
4. เด็กชายจิราธิป  เจริญสุข
5. เด็กชายบุญทอง  แซ่หลุ่ย
6. เด็กชายอรุณชัย  แซ่ลี้
 
1. นายสมศักดิ์  ใจพันธุ์
2. นายสงกรานต์  แก้ววัน
3. นายชาติชาย  ไชยชมภู
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.55 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1. เด็กชายกิตติพศ  แสนข่วง
2. เด็กชายคมกริช  เป่งงาม
3. เด็กชายชัยธวัช  เรือนสา
4. เด็กชายธีรพงษ์  มะโน
5. เด็กชายธีรวัช  คำมูลเอ้ย
6. เด็กชายสิทธิกร  จุมปูป้อ
7. เด็กชายสุชาติ  อาเคอะ
8. เด็กชายอดิรุจ  ปัญมือ
 
1. นายบุญนำ  เทียนทอง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 76.37 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธงชัย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงปิยนันท์  อายิ
3. เด็กหญิงผ่องศรี  เมอแล
4. เด็กหญิงรวิศรา  เรเชอร์
5. นายสมชาย  เชอกอง
6. เด็กหญิงสาธินี  แลเชอร์
7. เด็กหญิงสิริกรณ์  หมื่นเดช
8. เด็กหญิงอาภัสรา  แลเชอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
2. นางวิธิดา  ตาวงค์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  กามะ
2. เด็กหญิงปนัสยา  บัวชัย
3. เด็กหญิงปภาวดี  อินสันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สิงห์หา
5. เด็กหญิงวรางคณา  บัวชัย
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุทธิศิลป์
7. เด็กหญิงศุภสิริ  ประสาท
8. เด็กชายสัมพันธ์  อาโน
9. เด็กหญิงสายธาร  ชัยชนะ
10. เด็กหญิงุสุทธิดา  ทากาฮาชิ
 
1. นางพรรณี  วิกรมชาตรี
2. นางสาวพัชราภรณ์  โปทาวี
3. นางพุทธพร  แสงงาม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตถ์   ใจจง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ใจจง
3. เด็กหญิงบูแตะ   เดียวข่อง
4. เด็กหญิงหมี่ชู   มาเยอะ
5. เด็กหญิงอาเพียว    มาเยอะ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   บุญนาวา
2. นางสาวจันทร์จีรา   ดอนชาไพร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ต้นจำปี
2. เด็กหญิงหมี่แผ่  คะลา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จะโว
 
1. นางนวลจันทร์  อัครสิริธีรกุล
2. นางนวลจันทร์  อัครสิริธีรกุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินศวร
2. เด็กชายอนุวัต  กองฝิ่น
3. เด็กหญิงเวทิตา  เหมปันดัน
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
2. นางสาวชนนิกานต์  สารเก่ง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชลิดา  จารุทยากรกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เกา
3. เด็กหญิงอรทัย  มูเซอร์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
2. นางสาวศิริรัตน์  สายใจ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อุตะโม
2. เด็กชายปัญญา  มาเปาะ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ลือดี
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายชนัญญู  แดงอุ่น
2. เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายสุรคร  ต๊ะยศ
2. นายประหยัด  สันวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1. เด็กชายธีรเดช  เบเช
2. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายธันยบูรณ์  บุญส่ง
2. เด็กชายสิทธิพล  ดวงสนิท
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทรัพย์กลิ่น
 
1. นายธาดา  ยาวังเสน
2. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา
 
1. นายไพฑูรย์  ด้วงนิล
2. นายเมฆินทร์  อินต๊ะเสาร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 1. เด็กชายนพดล  เพชรใส
2. เด็กชายอำพล  สอนศิริ
 
1. นายชยกร  กิจรักษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายกฤษดา  งามเมือง
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาบุญ
 
1. นายประสิทธิ์  ชุ่มเรือน
2. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กชายกฤษฎา  ทัศนา
2. เด็กชายนพฤทธิ์  นวานุช
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์วัน
2. เด็กชายนวพล  ทองลิ่ม
 
1. นายไกรชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนพุฒิ
2. เด็กชายพงศกร  ลำเอียง
 
1. นายศิวกรณ์  คำปา
 
136 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  กาวิลาวรรณ
2. เด็กชายปิติพล  อุทัง
 
1. นางวิไล  อหันตะ
2. นายศตวรรต  แอบแฝง
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงนวียา  สุนารัตน์
2. เด็กชายมิตรไชย  เชื้อสายใจ
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงจินดาพร  อินทจักร
2. เด็กหญิงญาณิกา  บัวอินทร์
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสุรคร  ต๊ะยศ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายจันทะกร  คิดอ่าน
2. เด็กชายณัฐพล  ฝั้นวีระ
3. เด็กชายภูมินทร์  ใจยัง
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โกฏสืบ
2. เด็กชายประสบลาภ  ปัญโญ
3. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีวิชัย
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายตรีภพ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายบุญชัย  มอโป๊ะกู่
3. เด็กชายเพลิง  วุยยือกู่
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายรุ่งทรัพย์  กัมปะหะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นายลิโก้  เยเบียง
2. นายสมชาย  เบียงก่า
3. นายโมเช่  พูเบียง
 
1. นายเกรียงไกร  ฟูธรรม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ป้อมด้วง
2. เด็กหญิงวิภาพร  มาเยอะ
3. เด็กหญิงหมีฉ่า  มาเยอะ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางอัมพร  ภุมมาจันทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  ไอ้คำ
2. นายอภิชาติ  เลาแสง
3. นายอาทิตย์  เฉอเหม่อ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  จะนะ
3. เด็กชายธีรพล  เชอมือ
4. เด็กหญิงบูยุ่ม  เชอมือ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จะอู่
6. เด็กชายอาเย่อ  เชอมือ
 
1. นายเคน  มหาชนะวงศ์
2. นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์
3. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกต  จันทร์นัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชอหมื่อ
3. เด็กชายณัฐชัย  เป็งมณี
4. เด็กหญิงปวีณา  เลี่ยนเพชร
5. เด็กหญิงวรัญญา  แสนเผือก
6. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ราชคมน์
 
1. นางภาริวรรณ์  ครินชัย
2. นายวัชรากร   อ่อนคำ
3. นายวัชรากร   อ่อนคำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงขศิรินทร์  พุทธา
2. เด็กชายธนภัทร  อภิวงค์
3. เด็กชายบวรวิชญ์  ยอดโนชัย
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นางภัณฑิรา  ชัยวงค์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาลาภสกุล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองอนุ
3. เด็กชายภูธเรศ  อิ่มสำราญ
 
1. นางประคองศรี  จันทร์โสภา
2. นางสาวพิมพา  ธิยะคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชฏาพร  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงอารยา  ทวีอภิรดีมุกดา
3. เด็กหญิงเกตุมณี  ยาศรี
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นายสงกรานต์  เฌอหมื่อ
2. นายสะเมอละ  จะแล
3. นายอาเม  แซ่ลี้
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญสง่า
2. นางสาววริศรา  เรือนคำ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไทยใหม่
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ช้างพินิจ
2. นางรุ่งการณ์  วงษา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สิทธิ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันต๊ะ
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  มาเยอะ
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางภัทรภร  ทาอุปรงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทามาตย์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณษา  ทามาตย์
 
1. นางวาสนา  ดวงเทียน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำกันทะ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูดฉลาด
3. เด็กหญิงสุนทรี  ตาสุรินทร์
 
1. นางวาสนา  ดวงเทียน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันนา
2. เด็กหญิงพรรณี  ศุภรนานา
3. เด็กหญิงภูวนิดา  ศรีลาทอง
 
1. นายเสาวลักษณ์  ธรรมกุล
2. นางกนกออน  ก้อนทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.75 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพนาวิศิษย์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ก๋าวิละ
3. เด็กหญิงสิดาพร  ก๋าวิละ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมกุล
2. นางกนกออน  ก้อนทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกังสดาล  ติ๊บปละ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นันติ
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
2. นางสาวปฏิญญา  ซเตเกอร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปพนวิช  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายสุริยะ  สิบน้อย
3. นางสาวอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นายสุทัศน์  ภู่ทัยกุล
2. นางปฏิญญา   ภู่ทัยกุล
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.2 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กหญิงสมัชชา  สุระวงค์
 
1. นางประทุมพร  ประมวล
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  อางี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จะก่า
3. เด็กหญิงเขมาพร  แยเปียง
 
1. นางสาวรจนา   คำเย็น
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 13 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  มูลไชย
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  กันประเวท
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตะโม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินถา
 
162 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อาธิเสนะ
 
1. นางอัมพร  กิจจาทร
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงหมี่แพ  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 13 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเนตร  หะยะมินทร์
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 30 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เซิ่ง
 
1. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คำมงคล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ว่าง่าย
 
1. นางสาวอัจฉรา  คำปา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.8 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงใส
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินตรา  อัมพรชมพู
2. เด็กหญิงอาเมีย  เพอเมีย
3. เด็กหญิงอาเส่อ  หมื่อแล
 
1. นายทศพล  กิตต๊ะ
2. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วก๋า
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ใจจันทร์
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  คำเรือน
 
1. นางไพรพรรณ  บุญมา
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทะแก้ว
2. เด็กชายเจษฎากร  อินโน
 
1. นายธนัสชา  สาระไชย
2. นางไพรพรรณ  บุญมา
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงคำดี  คำเร็ว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมอินถา
 
1. นางสาวปิยรัตน์  มณีรัตน์
2. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจินตพร  เขตสามทิพย์
2. เด็กชายสิทธินนท์  จะป๋า
 
1. นางพัทธณรักษ์  สิงห์แก้ว
2. นายรัตนโชติ  สิงห์แก้ว
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 28 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชานน  เกื้อทาน
 
1. นายสาธิต  น้อยท่าช้าง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธนูใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดูสว่าง
3. เด็กชายธวัชชัย  จะลอ
4. เด็กชายสามหลู่  ลุงเริญ
5. เด็กหญิงสุวลี  แซ่หวือ
6. เด็กหญิงหอม  กองคำ
7. เด็กหญิงอังคณา  ดวงจิตร
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
2. นางชญาน์นัทช์   ศาตพงศ์ศักดิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงมีโอ  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวปู่ปัน
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ไฝแดง
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายฉัตรชัย  จะพือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลลักษณ์  ศรัทธาทร
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  มโนวรรณ์
 
1. นางโสภิต  เศรษฐยะ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายลัทธพล  ยามี
 
1. นายประดิษฐ์  วิชิต
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายจักรวาล  อินถา
2. เด็กชายณัฐพล  ผลประเสริฐ
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวปรีดา  แลวงค์นิล
2. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปะป่า
2. เด็กหญิงณิชากร  ปะป่า
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จะแกะ
 
1. นางขวัญดาว  เสียงสนั่น
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สุนันต๊ะ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงพรวิภา  ลิปโป
2. เด็กชายสมคิด  เดือนคำ
3. เด็กหญิงอารีย์  คาแส
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางสาวสุทิน  กองสิงห์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  มาตะนัง
2. เด็กหญิงปวริศา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศิริพร  กุลนาเลย
 
1. นางโสภิต  เศรษฐยะ
2. นางศรัญญา  แสนมูล
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงชนิดา  จะหวะ
2. เด็กชายศุภชัย  จะลาหลวง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  จะบู่
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ลางแขก
2. นางวรีย์พร  ธิหมื่น
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจันทนา  จาปิ๋น
2. เด็กหญิงสิรีธร  จะยอ
3. เด็กหญิงอรนา  แรงสิงห์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ลางแขก
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญศรี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไมตรีญาติ
2. เด็กหญิงนิรากร  เกียรติไพรสัณฑ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไมตรีญาติ
 
1. นางทิวาพร  สุเดชมารค
2. นางสาววิชชุดา  นนทศิลา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายชัชชัย  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงเภารวี  วรโชติวนาไพร
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย
2. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายวัรวุฒน์  เหลาทอง
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 23 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายปริเยศ  ตั๋นคำ
2. เด็กชายภูเพชร  ทองศักดิ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวปรีดา  แลวงศ์นิล
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายมานะ  เชอหมื่อ
2. เด็กชายยะป่า  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาเวย  เชอหมื่อ
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายบิ๊ก  จิ่งนะ
2. เด็กชายภูริณัฐ  เครือวาระ
3. เด็กชายศักดา  จะสอ
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์