หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางผ่องนภา รินลาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางอำไพ บัวเย็นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางลาวัลย์ เรืองปัญญาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางรมณ เดชะธนโภคินโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะเสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ นันตากูลโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวกชนุช คำเวียงโรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
5. นางสิวาพร หลวงใจโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนแม่ปูคากรรมการ
2. นางสาวนิตยา เขตสินบุญโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
3. นางดารุณี พุณยรัตน์พันธุ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
4. นางพิกุล วงศ์เกียรติโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจินตนา สุทธิศานต์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางประกายดาวษ์ จิระธนันวัฒน์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ สุบินมิตร์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นางชลธิชา ดอยลอมโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอังศุมาลิน พรมลอองวันโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางจารุณี ฆ้องกบโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
3. นางสุรพรรค์ กันทะเหมยโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นางสาวมาลี อานันทนะโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไชยวงศ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางพรพิมล วงศ์แสงกรรมการ
3. นางสาวธนัญญาณ์ สุภามูลกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์กรรมการ
5. นางเฉลียว อุฒธรรมโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นางสาวศิริกานดา เสมอกันโรงเรียนบวกค้างกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นายเสถียร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
3. นางสาวพิจิตตรา พรหมเมตจิตโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางลาวัลย์ เรืองปัญญาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
5. นางนิลุบล โพธิ์นาคมโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวาทิณี ม่วงชื่นโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ คันธาโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทร์ก้อนโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางศศิฎาฐ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางวัลลภา หมื่นสีทาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
6. นางณัฏฐิกา โอมฤาโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางแจ่มจรัส ทิพย์บุญราชโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางนิลุบล โพธิ์นาคมโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางรัชนีย์ วงศ์กะโซ่โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เงินทองโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางปิยพร ใจระวังโรงเรียนบ้านเชิงดอยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรพันธ์ ใจหลักโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพัฒนา ชัยบุญเรืองโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางสาวพินยา อินต๊ะไชยวงค์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นางรัตนา จอมทันโรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
3. นางคนึงนิจ พาจรทิศโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นางอุบลวรรณ ขันแข็งโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา สงวนแก้วโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นางสาวพินยา อินต๊ะไชยวงค์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย นาคะเปรมินทร์ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ถนอมจิตดี โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวรรณดี มหามิตร โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ กรรมการ
5. นายกานต์ ธรรมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
6. นางจินตนา สงวนแก้ว โรงเรียนวัดสิงห์คำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นายกานต์ ธรรมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นางกชพร จันต๊ะจายโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
5. นางกฤษณี นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
4. นางนภัสภรณ์ ทิมาสารโรงเรียนบ้านบวกค้าง กรรมการ
5. นางสาวภัทรภร วงศ์แก้วโรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกฤษณี นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคา (เทพนานุกูล)กรรมการ
2. นางกชพร จันต๊ะจายโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ โปธิตา โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี รองประธานกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ ขันแข็งโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ
6. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เอมหฤทัยโรงเรียนพุทธิโศภณกรรมการ
2. นางเรไร สุดาจันทร์โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นายราชัน คำบุญเรืองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
4. นางอรทัย นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ประธานกรรมการ
2. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน รองประธานกรรมการ
3. นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ กรรมการ
4. นายประวิทย์ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่กรรมการ
5. นายดนัย ถนอมจิตร โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ศรีวิชิต โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
7. นางสาวอนงนาฎ ใบแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางทัศนา สมินทรปัญญาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ
2. นางเขมรัตน์ นันติปินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ อินทรสุขุมโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
4. นางพรภินันท์ ภูริพิชัยพงศ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นายทองดี แซ่เฒ่าโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นางบังอร มณีวรรณเทศบาลนครเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ศรี เมืองแก้วโรงเรียนพุทธิโศภณกรรมการ
2. นางนภัสภรณ์ ทิมาสารโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางสุพร สุขพิศิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นางสิริรัตน์ พวงยอดโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทวีพันธ์ ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ วงค์สถานโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก รองประธานกรรมการ
3. นายอินทร ชมชื่นโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา กรรมการ
4. นางสุมาลี ศิริมงคล โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นายเจริญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจิตตนันท์ ธรรมบุญโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นายบัณฑิต ตาเจริญเมืองโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางกฤติญา แสงแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวปาหนัน กันหาสินธุ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
5. นายทองเปรียว คำใจโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ หินหงษ์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางสาวดารุณี เปลาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นางสาวนภาพร พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา พริบไหวโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
2. นางอุไรวรรณ โตบัวโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรรี ช้างเนียมโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางสาวบัญชุลา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชมัยพร บริพันธกุลโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางสาวอุไร มหาพรหมโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ช้างเนียมโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางพรพรรณ ใจอินทร์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ตาเจริญเมืองกรรมการ
2. นางพรพรรณ ใจอินทร์กรรมการ
3. นางเกษร คำฟู กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี ลามู กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางประนอม จอมศักดิ์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อรุณแก้วโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สินธุยี่โรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นางสาวพัชรา ช้างเนียมโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ยาแปง โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางสาววรรณภา ทองจิตรติวัฒนาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
3. นางมาลา บูรณาโรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
4. นางกฤติญา แสงแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางสาวนันทนา เทพเที่ยงโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันธิยา อนันตพานิชโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางพรรณี อุ่มอ่อนศรีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ อโนมาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายชัชชัย ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกันตวิชย์ มโนคำโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นายเอกพงษ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ท่ากระเชียงโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ วรนันท์รวีโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางกรกช ช่างสากลโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางนพนันท์ ขัดเงางามโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นายนพนันท์ ขัดเงางามโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ผันผายโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
7. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นายประวัติ ผันผายโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายนพนันท์ ขัดเงางามโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
7. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนงนุช สุวรรณบำรุงโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางผ่องศรี สุริยะป้อโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางชลิตดา สิทธิโชคโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ ขาวสวยโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีพรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางอังศณา กันธิยะโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
3. นางกุลิสรา คำใจใส่โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางนิตยา ติยะบุญโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางแพรวพรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแก้วโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สังข์ทองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจิรภรณ์ เดชนาเกร็ดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ
2. นางทัศนีย์ เทพสุธาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เที่ยง ภัยภิลัยโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นายพิทยา สุรินทร์เปาโรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง โคจำนงโรงเรียนบ้านบวกค้างประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายประยูร กาวิชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นางนิตยา ติยะบุญโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกษิดิศ สล่าปันโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นายสมหวัง กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
3. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายอดิพงษ์ แป้นทองโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด โอมฤกษ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นายเฉวก พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางศรีพรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นายพัฒนพล คะใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวศรีไพร จันทร์เขียวโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพิมพร ชาวน่านโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
2. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราตรี น้อยวรรณาโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พุทธโสโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนวลนุช ปานพรหมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
2. นางนิ่มนวล หมอเก่งโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
3. นางสายรุ้ง ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สินลาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางอัจฉรา ปราบสงบโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวอุไร มหาพรหมโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพวงพิกุล อาสนะ โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางสุวรรณ ญาติฝูงโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
3. นางปาริชาติ มหาวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนบ้านบวกค้าง กรรมการ
5. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางยุพินภรณ์ แสงปราชโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
2. นายพัฒนพล คะใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางกาญจนา ทินนาโรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
4. นางเกศศรี จันทรรัตน์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองธัช พรหมคำแดงโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ พลหาญโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางแสงทอง พรมเสนโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
4. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางจิตผกา บุนนาคโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางธนัชชา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ญานะโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาววิราวรรณ์ โพธิโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนุนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางภัทฑิตา โพธิมูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
4. นายจรัญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ยิสุโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นายวรรณนพ คาบเพ็ชรโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนวัดออนกลางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกฤติญา แสงแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ แก้วศรีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกฤติญา แสงแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายณัฐพร บุญจันทร์โรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
3. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการ
2. นายมนู คำปวนโรงเรียน บ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายธน เทพปิตุพงศ์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐพัชร์ รัตนบวรชัยกุลโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางธัญญภัทธ์ วงค์ขัดนนท์โรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นางนงค์นุช ศิริชัยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นายประกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางพจนา สินอยู่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางณัฏฐพัชร์ รัตนบวรชัยกุลโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
3. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐพัชร์ รัตนบวรชัยกุลโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นางสาวอรสา รักษาสร้อยโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางเพียงตะวัน วิทยาวิโรจน์ โรงเรียนหนองโค้งกรรมการ
4. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายทิพย์ อัคน์ยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
2. นางพัชนี เสาวธีระ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการ
3. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
2. นางสาวอำภา อุปคำโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนรินทร์ บัวเงาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ประกอบของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย แว่นทองโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยกรรมการ
2. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ศรีเพ็ชรดีโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวรีระโรงเรียนวัดล้านตอง กรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญ โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเนกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายอนสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
4. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุล โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดส้นกลางเหนือกรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดส้นกลางเหนือกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
2. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายนิติกรณ์ อภิวยศโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางสาวรัฐพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน ชัยวงคกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายกิตติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
6. นายนิติกรณ์ อภิวงศ์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
7. นายอนุสร เสาร์คำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวรภาส สุภามูลโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นายคมกริช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอรภาส สุภามูลโรงเรียนกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวนนทรมย์ เชียงทาโรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุนันทา สุนันต๊ะโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
6. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
7. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสุนันทา สุนันต๊ะโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสาวทยุตภัทร อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
4. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
6. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวปิย์วรา มหายศโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นายประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นายประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
5. นายเรืองศิลป์ เกีรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
4. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางจิรัชยา พรหมกันธาโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
2. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
4. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนกรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
2. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์เลิศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางธวัลกร ทองนาคโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสุชีรา รักษาดีโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
6. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
7. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยกรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวงศ์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายคุณัญญา ไชยมิ่งโตโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายรณชัย สุวรรณมาลีโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเรือนสาย กมลาพรโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางอรชาภา ธำรงกุลรวีโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา นันตะภูมิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายสุภามาศ งามเริงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. Mr.Theunis Jansenกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันท์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. Mr.Theunis Vurrenโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
3. นางเพียงพิมพ์ วงค์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ หยกจินดาโรจน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
5. Mr.Gerrit Rynier Krugerกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
2. นางปิยวรรณ เตไชยกูลโรงเรียนบวกค้างกรรมการ
3. นางปรารถนาดี มณีวังโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ลับปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. MissMaria Anastasopoulosโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสมจิตต์ พรสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางรุจิรา คำแสนใสโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางสาวโฉมศรี มหิทธาฤทธิไกรโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางสาวนิภาภัทร์ ดวงแก้วโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
5. MissRebecca Forrestกรรมการ
6. MissKhachatryan Maria Sergeevnaกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ลับปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ ใจแปงโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
5. Mr.Clive Nagingtonโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางสุภามาศ งามเริงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางอำไพ หน่อเรื่องโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. Mr.Rollo Sawyesโรงเรียนชุมชนบวกครกน้อยกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ใจสุดากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางปรารถนาดี มณีวังโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
2. นางิวาสนา ขำพิมพ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. Mr.Martin Patrick Keoughโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แสงคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. Mr.Ray Mathewsกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร โล่ห์สุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันท์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา คำหลู่โรงเรียนวดล้านตองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา วงศ์อัมไชยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. MissNicholas Luekingโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปิยวรรณ์ เตไชยกุลโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
2. นางผ่องภาใย คำฝั้นโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ใจยาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางนิ่มพวรรณ ชูยกปิ่น โรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
5. Mr. Tony Almedaกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นางสาวชวัลลักษณ์ นาคะหงโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางสาวรัตติยาพร กาละดีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายอดิศกดิ์ สักการะโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. MissNigel Robinsonกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ใจยาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางเขมจิรา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน คำจินะโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. MissChristopher Gwaltneyกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ วรรณยศโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสาววิภาพร โปธิโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางนวรัตน์ บุญเกิดไวย์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร จันทร์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวีระพงษ์ วรรณยศโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสาวอรุณี บุญตันกันโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
3. MissWang Xiao Peiกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ ราชอุ่นโรงเรียนบ้านเชิงดอยกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร พัฒนพิชัยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
3. นางอาธัญญา จันตะคุดโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
5. MissMaria Anastasopoulosกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางบุญญิตา ศรกิตโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
2. นางสาวดาราพร ขัติยะโรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
3. นายอดิศร เคหไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
4. Mr.Chales Dickensonกรรมการ
5. นางเบญญาภา อินทะจักรโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพนม ศรีสิงห์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นายสุเทน นันธิโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธา อนุสรณ์กรรมการ
4. นายหัสนัย ไชยวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพบศาสตร์ มหาทิพย์โสภาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางสุวรรณา มหาพรหมโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางดวงสมร กันจะขัติโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ปุณโณฑกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
6. นายเจษฎา จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างกรรมการ
7. นายโอภาส อินต๊ะแสนโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศรีอำพร สุวัฒน์คุปโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางโสภิต สุทาชัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสาวณัฎกฤตา ชุ่มใจโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางยวภัทร ประมวลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางศศิธร ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางสะใบทิพย์ ยาโนโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสะไบทิพย์ ยาโนโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางศุฑาพร ฮุนภักดิ์ดีโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางสาวปิยารัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางยุคลธร จิตติวงค์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพิมพ์รัตน์ กาวีโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
3. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนสันกำแพงคันธา อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ กาใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวบัณรส บูรพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางสาววรพิชชา บุญชุมโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางยุคลธร จิตติวงค์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
3. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายธีรภัทร์ ทองบุญโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรพรต วิริยะโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขสวัสดีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอฐิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสำรวย ไชยสารโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นายธีร์นริศวร์ ปราจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ เสียงเพลินโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นายนพดล แตะต้อยโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
3. นางเบ็ญจพรรณ ดวงเด่นโรงเรียนสันกำแพงคันธา อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา พันกันทะโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางมนชยา ทิพย์วงศ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายสมจิต จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมฤกษ์ พอกจันทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางพัชชา สิทธุวานนท์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี ปัทมรังสรรค์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจรัล จันทิพย์โรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
2. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ โกมิตร์วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงกรรมการ
4. นายสุรชัย ทิพย์คำวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ยศชัยศรีโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกรณัฐ รัตนยรรยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไชยวงค์ญาติโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นายสุเมธ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางพรรณี สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอำพรรณ รัตนตสกุลกรรมการ
2. นางสาวมาลิณี นวลแบบโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายพิรุณ วันติยาโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
2. นายสุชาติ สมพรหมโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
3. นางกาบแก้ว เมืองโสมโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ปัญญาศรีโรงเรียนวัดบวกค้างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวสกาพรรณ์ ุฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางทรงศรี แก้วสักโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ชำนาญคิดโรงเรียนพุทธิโศภณกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ นุชอำพันธ์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางพิกุล ปันทาโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
4. นายคำนึง ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอรุณ นำโชคชัยเจริญกุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายอนุชา คันธรสโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางไพรินทร์ อภิวงค์งามโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
4. นายวชิรา วชิรนครโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เสนาทานสพป.ชม.1กรรมการ
2. นายกวิน หยดย้อยสพป.ชม.1กรรมการ
3. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลสพป.ชม.1กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอยกรรมการ
2. นายอิสราพร สมวงศ์โรงเรียนสังวาลวิทยากรรมการ
3. นายนบน้อม ขัดปินโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิศสมัย วงค์ชูเวชโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแก้วโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางรวงทอง เนียมงามโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเกศริน เลิศกุศล โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
3. นางพรรณี ปัญโญ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
4. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ แสงจันทร์โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางอาภรณ์ สมณะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แสงจันทร์โรงเรียนสันกำแพงคันธา อนุสรณ์กรรมการ
3. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางพรรณี ปัญโญโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง (นรากรประสาท)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สมณะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายรณชัย สุวรรณมาลีโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
2. นางวัลลภา วงศ์ดาวโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางตรีชวัล มูลทะสินโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางกันต์ฤทัย นาห้วยทรายโรงเรียนบ้านคุณแม่กรรมการ
2. นางนิตยา ไทยแท้โรงเรียนวัดเจ็ดยอด กรรมการ
3. นางพรทิวา กาวิชัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
4. นางสมผิน กำแพงแก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นางสุภาวดี วณัชวงศ์โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี สหเสวียนต์โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญกรรมการ
2. นางนฤมล ภิรมย์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางสุทธิพร บุญเมืองโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางดวงเดือน ไชย์ลังการ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางดรุณวรรณ ศรีบุญมาโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางรัชนี สมภารจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
4. นางศรีพรรณ มังคละสวัสดิ์โรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
5. นางจริยา ถาปินตาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยกรรมการ
6. นางพิมพ์พันธุ์ ชมภูชัยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางไพรวัลย์ แสงแก้วโรงเรียนพิงครัตน์กรรมการ
2. นางวิไลพร ตนเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางเกตุธิดา จินานางโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา ตะติยาพรพันธ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด)กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ คำลือโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุลีกาญ ธิแจ้วัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลาท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวภัทร ประมวลเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลาท่าศาลากรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลาโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพิกุล วงค์เกียรติแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุทธิวา คำอ่อนดีโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางพิกุล วงค์เกียรติแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุทธิวา คำอ่อนดีโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศจีรัตน์ มณเฑียรวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางสิริกุล อนันตการณ์วัดเจ็ดยอดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถนัด ทองคำวัดช่่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางกรวรรณ บุญกล้าวัดป่าตันกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
2. นางกรวรรณ บุญกล้าวัดป่าตันกรรมการ
3. นายถนัด ทองคำวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร สุคำมาโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
4. นางสุภิต มูลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอัมพร สุคำมาโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
4. นางสุภิต มุลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชาริณี เชียงดาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชาริณี เชียงดาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชาริณี เชียงดาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวชาริณี เชียงดาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์ปั้นโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์กรรมการ
3. นางนวลนุช ปานพรหมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชาริณี เชียงดาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร เจตนิพิฐดาภาโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร เจตนิพิฐดาภาโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นายมั่นชัย เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
3. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสุภลักษณ์ เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศรีเนรูห์กรรมการ
3. นางปุณณดา บวรวุฒิภัทรโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันธิกา ใจวังโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นายอินทร ชมชื่นโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุรนันท์ สิทธิตรีโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันธิกา ใจวังโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นายอินทร ชมชื่นโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุรนันท์ สิทธิตรีโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง email : nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]