หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 9 3
2 004 โรงเรียนชลประทานผาแตก 67 162 79
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 31 80 58
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 42 62 58
5 011 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 22 42 22
6 010 โรงเรียนท่าศาลา 10 24 16
7 020 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 0 0 0
8 024 โรงเรียนบ้านดอนปิน 33 62 45
9 025 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 13 32 15
10 026 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 6 13 6
11 027 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 16 35 18
12 028 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 8 25 9
13 029 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 6 8 8
14 030 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1 1 1
15 033 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 0 0 0
16 032 โรงเรียนบ้านปางแดง 1 5 2
17 031 โรงเรียนบ้านป่าขุย 3 4 4
18 034 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2 4 2
19 035 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 036 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 8 14 8
21 039 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 0 0 0
22 040 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 26 43 31
23 041 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 12 8
24 037 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 29 57 38
26 045 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 4 4 3
28 052 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 17 37 19
29 053 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 5 3
30 054 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 47 111 68
31 055 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 1 1 1
32 056 โรงเรียนบ้านสันทราย 0 0 0
33 057 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 31 61 46
34 058 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 2 1
35 059 โรงเรียนบ้านออนกลาง 3 9 3
36 060 โรงเรียนบ้านออนหลวย 7 11 7
37 021 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 49 106 72
38 022 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1 1 1
39 023 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18 33 26
40 046 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 3 12 3
41 047 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 0 0 0
42 048 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 13 26 24
43 049 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 12 19 12
44 051 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 11 24 16
45 050 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1 2 2
46 042 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 0 0 0
47 043 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 21 73 35
48 063 โรงเรียนพุทธิโศภน 9 14 11
49 071 โรงเรียนวัดขะจาว 8 19 10
50 070 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 11 28 19
51 073 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 37 73 46
52 074 โรงเรียนวัดดอนจั่น 38 93 64
53 075 โรงเรียนวัดดอนชัย 9 13 11
54 106 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 5 4
55 077 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 3 3
56 078 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 0 0 0
57 079 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 5 1
58 080 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 10 17 13
59 082 โรงเรียนวัดป่าตัน 5 8 6
60 083 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 1 1
61 081 โรงเรียนวัดป่าแดด 0 0 0
62 087 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 1 5 1
63 088 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 3 4 3
64 089 โรงเรียนวัดล้านตอง 6 12 7
65 090 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 9 32 15
66 091 โรงเรียนวัดสวนดอก 5 15 6
67 092 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 7 25 12
68 094 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 095 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1 2 1
70 093 โรงเรียนวัดสันโค้ง 2 5 2
71 097 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 3 9 3
72 099 โรงเรียนวัดห้วยทราย 23 62 22
73 098 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 28 60 28
74 072 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 11 24 11
75 084 โรงเรียนวัดเปาสามขา 8 27 10
76 085 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 2 4 3
77 096 โรงเรียนวัดเสาหิน 2 2 2
78 086 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 0 0 0
79 101 โรงเรียนศรีเนห์รู 5 14 7
80 102 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 7 5
81 104 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 20 13
82 105 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 20 43 22
83 108 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 55 25
84 110 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 3 3
85 109 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 39 149 55
86 003 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0
87 013 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 24 51 32
88 065 โรงเรียนแม่คือวิทยา 35 70 39
89 066 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 0 0 0
90 067 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 23 52 34
91 062 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 4 9 6
92 116 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 10 2
93 118 โรงเรียนจิตราวิทยา 2 21 3
94 009 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 14 22 14
95 018 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 0 0 0
96 019 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 3 8 3
97 061 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 16 12
98 115 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 2 3 2
99 064 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 1 1
100 069 โรงเรียนวชิรวิทย์ 5 13 7
101 100 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
102 114 โรงเรียนวิชัยวิทยา 6 8 7
103 103 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 2 9 2
104 107 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 6 9 6
105 112 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 0 0 0
106 111 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 0 0 0
107 008 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 11 34 13
108 012 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 7 36 14
109 068 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 6 2
110 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 8 22 8
111 005 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1 7 1
112 014 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 0 0 0
113 015 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 1 1
114 016 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1 3 1
115 017 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0
รวม 1084 2500 1428
3928

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง email : nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]