หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รอง ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รอง ผู้อำนวยการ. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 ว่าที่ร้อยตรี บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผอ.โรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายบรรจง จันทระ ผอ.โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายกมล กาวิรส ผอ.โรงเรียนวัดเจ็ดยอด คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายประวัติ ผันผาย ผอ.โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสาธิต คำหน่อแก้ว ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายสุพจน์ สีกันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
14 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
15 นางสายตา ปาลี ครูโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
16 นางนิลุบล โพธ์นาคม ครูโรงเรียนวัดล้านตอง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
17 นางเกษร โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
18 นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง ครูโรงรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
19 นายเดช สาระจันทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
20 นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
21 นายสุพจน์ สีกันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
22 นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
23 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
24 นายอรรนพ ดวงเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
25 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
26 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
27 นายทยุตภัทร อินต๊ะมูล ครูโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
28 น.ส.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
29 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
30 นายโอภาส อินต๊ะแสน ผอ.โรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
31 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต ผอ.โรงเรียนบ่อสร้าง (นรากรประสาท) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
32 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
33 นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว ครูโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
34 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
35 นางสุภา วิริยภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน
36 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชม.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
37 นายชูชาติ หาได้ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
38 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
39 นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา เจ้าหน้าที่ ไอ.ซี.ที (ประชาสัมพันธ์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
40 นางปิยรัตน์ วงค์เติง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
41 นางประภาศรี ณ กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
42 นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
43 นางจารุวรรณ เหล็กชาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
44 นางอังสนา สุขสุเสียง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายบริการ และประชาสัมพันธ์
45 นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
46 นายสาธิต คำหน่อแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
47 นายภานุวัฒน์ กีฬาแปง ครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
48 นางสาววรารัตน์ ขันทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
49 นางสาวปิยะภา วรรณสมพร ครูธุรการโรงเรียนวัดขะจาว บ้านท่าหลุกสันทราย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
50 นายชาญณรงค์ พันธ์ตา ครูธุรการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
51 นางสาวนริศรา ปันอินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
52 นางสาวจิราภรณ์ โกมุท ครูโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
53 นายสะอาด แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านป่าเสร้า คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
54 นายพรพิพัฒน์ ปวงจักร์ทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลา วัดดอนจั่น คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
55 นางสาวฉันทนา แสงบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
56 นายวชิรพงษ์ สัธนะพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมืองสาตร วัดเสาหิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
57 นายนัท สะสะรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ วัดสวนดอก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
58 นางสาวเจนจิรา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านแม่เหียะสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
59 นายจิรโรจน์ มะเปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
60 นางสาววิไลวรรณ วังบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด วัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
61 นายชินโชติ ทิพยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดป่าตัน อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
62 นายภาคิน จุลมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดร้องอ้อ ชุมชนวัดท่าเดื่อ วัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
63 นางสาวน้ำฝน สมบูรณ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดป่าแดด วัดวังสิงห์คำ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
64 นางสาวอารีรัตน์ ปันใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนปิน ศิริมังคลาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
65 นางสาวเสาวลักษณ อัศวพุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีเนห์รู คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
66 นางสาวฐิติการย์ ดังก้อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
67 นางสาววรรณภา พรหมลือชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
68 นางสาวสุภาวดี ชัยเมืองชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
69 นางสาวกษวรรณ สิทธิปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
70 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
71 นางสาววารี ไกรกิจราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง email : nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]