สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณศศิ   นพเกตุ
 
1. นายณัฐพงษ์   รังสี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร   คงมั่น
 
1. นางอุไร   คลี่สุวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุโขทัย
2. เด็กชายพิชญุตย์   เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวโรบล   ไชยวงศ์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัชญ์   จันทรา
 
1. นางวนิดา   โปธาเจริญ