สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.64 เงิน 5 1. เด็กหญิงช่อกมล   ไชยลวน
2. เด็กหญิงธีรนาฎ   แก่นสาร
3. เด็กหญิงศิศิภา  ยะมะโน
4. เด็กหญิงศุภนิชา   มอยติละ
5. เด็กหญิงอิศริยา  พจนสุนทร
 
1. นางนภัสวรรณ   โชติจิราภิรมย์