สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปติณญา   มาเดช
2. เด็กหญิงปรัธธนา   ป็อกแก้ว
3. เด็กชายเนติพัฒน์   สุขประสงค์
 
1. นางสาวชัชนันท์   สุกัณทา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิง ปริยากร   แสงแสน
2. เด็กหญิงกนกพร   บุญเมือง
3. เด็กหญิงปาภาวรินทร์   ปัญญาสม
4. เด็กหญิงพัชริศา   วานิชย์สถาพร
5. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร์   เขียวระยับ
6. เด็กหญิงหฤทัย   ดวงแก้ว
 
1. นางอุมาพร   จันทรวรรณ