สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปติณญา   มาเดช
2. เด็กหญิงปรัธธนา   ป็อกแก้ว
3. เด็กชายเนติพัฒน์   สุขประสงค์
 
1. นางสาวชัชนันท์   สุกัณทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.64 เงิน 5 1. เด็กหญิงช่อกมล   ไชยลวน
2. เด็กหญิงธีรนาฎ   แก่นสาร
3. เด็กหญิงศิศิภา  ยะมะโน
4. เด็กหญิงศุภนิชา   มอยติละ
5. เด็กหญิงอิศริยา  พจนสุนทร
 
1. นางนภัสวรรณ   โชติจิราภิรมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณศศิ   นพเกตุ
 
1. นายณัฐพงษ์   รังสี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร   คงมั่น
 
1. นางอุไร   คลี่สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิง ปริยากร   แสงแสน
2. เด็กหญิงกนกพร   บุญเมือง
3. เด็กหญิงปาภาวรินทร์   ปัญญาสม
4. เด็กหญิงพัชริศา   วานิชย์สถาพร
5. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร์   เขียวระยับ
6. เด็กหญิงหฤทัย   ดวงแก้ว
 
1. นางอุมาพร   จันทรวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุโขทัย
2. เด็กชายพิชญุตย์   เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวโรบล   ไชยวงศ์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัชญ์   จันทรา
 
1. นางวนิดา   โปธาเจริญ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐฌา   ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงดนิสา   พชรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สล่าปัน
 
1. นางสาวอารีย์   อุ่นคำ