สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสริน  ลุงส่า
2. เด็กหญิงศศิภา  ลุงวิ
3. เด็กหญิงแสงดาว   นายทุน
 
1. นายทวี  กันธิวงค์
2. นางวลารัตน์   กุลธรวัฒนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงกอ
2. เด็กหญิงนวลยง  ลุงนุ
3. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงทอง
 
1. นางพรทิพย์  ไชยองค์การ
2. นางวลารัตน์    กุลธรวัฒนา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  จองอิ่ง
2. เด็กหญิงอรสา  จะชา
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงต่า
 
1. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
2. นางพรทิพย์   ไชยองค์การ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอภิชาติ   ทองดี
 
1. นางสุนิตย์   จันต๊ะวงค์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกนกศักดิ์   อินทชัย
2. เด็กชายณัฐ   ลุงต๊ะ
 
1. นางคนึงนิจ   ทนันชัย
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายธนารักษ์   จันตา
2. เด็กหญิงเพชรา   โชติรุจิตรา
 
1. นางคนึงนิจ   ทนันชัย
2. นางสุคณทิพย์  จินดามัง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายธีรเดช  จะผึ
 
1. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุลวัตร  ทองลืน
2. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  โชติรุจิตรา
3. เด็กชายอ่องล๊ะ  ลุงจอง
 
1. นางสุคณทิพย์  จินดามัง
2. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  คำแสน
2. เด็กชายวุนแสง  สุคำ
3. เด็กชายสือ  ลุงต๊ะ
 
1. นายขวัญชัย  ใจคะจัด
2. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีโชค  ไพรวรากร
2. เด็กชายศืรืสิทธิ์  จันทร์แสง
3. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงสู้
 
1. นางวาสนา  พวงบุบผา