สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเนห์รู สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชมน  แซ่ย่าง
 
1. นางขวัญใจ  อาษากิจ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจู  แซ่เฒ่า
 
1. นางพจน์มาศ   ปะวะภูสะโก
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   แซ่ลี
2. เด็กชายศุภกฤต   แซ่ย่าง
3. เด็กชายอำนาจ   แซ่ลี
4. เด็กหญิงแสงดาว   แซ่ย่าง
5. เด็กชายโกวิท    แซ่ย่าง
6. เด็กชายไตรภพ   แซ่เฒ่า
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยวงค์
2. นางขวัญใจ   อาษากิจ
3. นางพจน์มาศ   ปะวะภูสะโก
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนิกร  แซ่ลี
2. เด็กชายวันเฉลิม  แซ่งย่าง
3. เด็กชายอนุสรณ์  ลีธนากร
 
1. นายพิทักษ์  เมฆขลา
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร   ยั่งยืนสกุล
2. เด็กชายสงกรานต์   ขัดเดชา
3. เด็กชายสุชาติ    แซ่ย่าง
 
1. นายชูศักดิ์   นิลประยูร