สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสมเกียรติ  ลีเลิศ
 
1. นายชาติชาย  ถนอมจิตดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ลี
2. เด็กชายณัฐพงศ์   แซ่ย่าง
3. เด็กชายพยัพราชัน   แซ่ว้าน
 
1. นางสาวพยุดา  ทาเติง
2. นายนพดล  ภาวนะวิเชียร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นายอภิชาติ   ทองอินทร์ศรี
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอติชาต  วังศรี
2. เด็กหญิงอารียา  สวนพร
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปัดถา
 
1. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีไพร  กันธิ
2. เด็กหญิงสุทิศา   หวังวนพัฒน์
3. เด็กหญิงอำฑิกา   แซ่ลี
4. เด็กหญิงเปรมทิพย์   เยาว์มณี
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   เฟื่องฟูกิจการ
6. เด็กหญิงแววตา   เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นางศิริพร  ไชยมงคล
2. นางสาวพลอยณภัทร์   ชมชื่น
3. นางกฤษณา  มาสกลาง
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เลาเฒ่า
2. เด็กชายปัทภูมิ  เคนตู้
3. เด็กหญิงวรรณา   แซ่ว่าง
 
1. นางวรรณวิไล  กัลยา
2. นายเกียรติศักดิ์  เฟื่องฟูกิจการ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิรวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายหวัง  แซ่ส้ง
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่เฒ่า
 
1. นายอิสราพร  สมวงศ์
2. นายไมตรี   ไชยยา