สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวีณา   เอี่ยมตาล
2. เด็กชายศักดิ์สกุล   แสนวังทอง
 
1. นายชัยณรงค์   ชัยสาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงส่วย   ลุงอู
2. เด็กหญิงเพรชลดา   รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงแพรพลอย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงบานชื่น  มีสุข
2. เด็กชายวทัญญู   คำจันทา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว