สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประเสริฐ    เมืองเมา
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา   ใจมา
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   แดงบุญเรือง
2. เด็กชายชัยศักดิ์   ดอยเจดีย์
3. เด็กชายแสง  จะเหมาะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  หัตถา
2. นางคนึงนิจ  ศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญวิทย์    โสสุด
2. เด็กชายอมรเทพ   สุภาเขียว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  หัตถา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวีณา   เอี่ยมตาล
2. เด็กชายศักดิ์สกุล   แสนวังทอง
 
1. นายชัยณรงค์   ชัยสาร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมราวดี   ลุงกอ
 
1. นายเฉลิมพล   พุทธสอน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน   อุ่นเรือนพิงค์
 
1. นายเฉลิมพล   พุทธสอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดาพร   พรมใจมา
 
1. นายเฉลิมพล   พุทธสอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา   ถาวร
 
1. นางสาวภัทรจาริน   มัฆวาล
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริยากร   คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงหมวย  -
3. เด็กหญิงอำพร   ลุงกาน
4. เด็กหญิงเกศรินทร์    พอก๊ะ
5. เด็กหญิงแสงจันทร์   ลุงวัน
 
1. นายนิติกรณ์   อภิวงศ์
2. นางสาววีรภัทรา   แจ้งสว่า
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุลีพร    พวงศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ภิรมแก้ว
3. เด็กหญิงพรพรรณ   จันพรมมา
4. เด็กหญิงวาสนา  วันนาพ่อ
5. เด็กหญิงหลอด   ลุงหยิ
6. เด็กหญิงเบยบิ   ลุงคำ
 
1. นายชัยณรงค์   ชัยสาร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงส่วย   ลุงอู
2. เด็กหญิงเพรชลดา   รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงแพรพลอย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพวงทอง   ไตรเมฆนิกร
2. เด็กหญิงมลฤดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายวัชรพงษ์   มีสุวรรณ์
 
1. นางสาวธนัญญาณ์  สุภามูล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงฉัตรตญา   ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวิภาวินี   อัมรานนท์
 
1. นางสาวยุวรรณดี  มหามิตร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงธาศิณี   คำตุ้ย
 
1. นางสาวยุวรรณดี  มหามิตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   สุบินชมภู
2. เด็กชายวิศิษฏ์    ปินไชย
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกร  คำแลน
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์   ลุงนะ
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงบานชื่น  มีสุข
2. เด็กชายวทัญญู   คำจันทา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพัฒ   ลุงนะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา   สิทธิพานิช
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิยะจันทร์
2. เด็กชายพนัสบดี   อินต๊ะทา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์    ใจแก้ว