สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา   คำประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สารขาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคริษฐชาคร   หริณวรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา   เกียรติบุรุษ
 
1. นางสาววรรณภา   ทองจิตรติวัฒนา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภานัน   ปาละ
 
1. นายนรินทร์  บัวเงา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกมลชัย   เมทาง
2. เด็กชายนราพงศ์   สาทริยารัตน์กุล
3. เด็กชายภูมินันนท์   ศรีตาบุตร
 
1. นายจีระพงษ์   แก้วศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   คาร์ลสัน
 
1. นางสาวกิตติยา   บุญต่อ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชนน   โรจนธนาดุล
 
1. นางสาวกิตติยา   บุญต่อ