สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรชนก   ลุงยะ
3. เด็กหญิงลิซ่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรเดช   ธีรธนลักษณ์
2. เด็กหญิงฐิติพร   เทพบุญ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   ใจมาธิ
4. เด็กหญิงรุจิรา   จักรบัวคำ
5. เด็กชายสุวสันต์   นันทไชย
 
1. นางพิสมัย  บุญตัน
2. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชชนันท์   นลินบูชา
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันนี   ลุงกอ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปูปี
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  เรือนคำ
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทองอินฟ้า
5. เด็กหญิงศศิธร  ฉิมเรือง
6. เด็กหญิงอลิสา   สายปัญญา
 
1. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
2. นางสาววรรณชนก  มานนท์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร   ปินตาปิน
2. เด็กชายศิรวิทย์   มั่งมูล
 
1. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิตติกรณ์   ธนาวุฒินันท์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจตา
 
1. นายธีร์นริศวร์   ปราจันทร์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คำบัวตอง
 
1. นางนันทยา  นันตา