สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา   ลุงทูล
2. เด็กหญิงพรประภา   วงศ์คำปัน
3. เด็กหญิงพิชชาภา   มานะเจริญกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเอกราช   สุกิตติกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
2. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงษ์   กำแพงแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  เทพบุญ
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
2. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์   จันต๊ะอูป
2. เด็กชายธัชชัย   ธรรมชัย
3. เด็กชายวิชิต   วงนันใจ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธรรมศรี
2. เด็กหญิงปิยมาศ   จันต๊ะตึง
3. เด็กชายปิว   ลุงกอ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน