สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเขียว
2. เด็กหญิงจีรนันท์   เกสรเสาวคนธ์
3. เด็กหญิงชนมน   หนองบัว
4. เด็กชายธนโชติ  วัฒนชูสกุล
5. เด็กหญิงธมลวรรณ   วิโชนิตย์
6. เด็กหญิงนราธิป   แก้วศรี
7. เด็กหญิงปราณี   พะฮือกุดู
8. เด็กชายฟุก  อยู่สุข
9. เด็กหญิงภัควรรณ์  น้อยทู่
10. เด็กหญิงมัณฑนา    อนุกูล
11. เด็กชายวีระพงษ์   นลินบูชา
12. เด็กหญิงสุภาวณี   นิลคำ
13. เด็กชายสุรเกียรติ   สมภารจันทร์
14. เด็กหญิงอรรถภรณ์   กันตีมูล
15. เด็กหญิงอัญชลี   ท้าวคำ
 
1. นางสาวนิภาภัทร์  ดวงแก้ว
2. นายธีร์นริศวร์  ปราจันทร์
3. นายรัตนพงษ์  ขันทอง
4. นางสาววรรณชนก  มานนท์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนัน  ไทยหนุ่ม
2. เด็กชายภูษณ   ประสิทธิโรจนยุต
 
1. นางสาวนริศรา  ปันอินทร์