สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรชนก   ลุงยะ
3. เด็กหญิงลิซ่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ธิโสภา
 
1. นางพิสมัย  บุญตัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา   ลุงทูล
2. เด็กหญิงพรประภา   วงศ์คำปัน
3. เด็กหญิงพิชชาภา   มานะเจริญกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเอกราช   สุกิตติกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
2. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงษ์   กำแพงแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  เทพบุญ
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
2. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรเดช   ธีรธนลักษณ์
2. เด็กหญิงฐิติพร   เทพบุญ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   ใจมาธิ
4. เด็กหญิงรุจิรา   จักรบัวคำ
5. เด็กชายสุวสันต์   นันทไชย
 
1. นางพิสมัย  บุญตัน
2. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเขียว
2. เด็กหญิงจีรนันท์   เกสรเสาวคนธ์
3. เด็กหญิงชนมน   หนองบัว
4. เด็กชายธนโชติ  วัฒนชูสกุล
5. เด็กหญิงธมลวรรณ   วิโชนิตย์
6. เด็กหญิงนราธิป   แก้วศรี
7. เด็กหญิงปราณี   พะฮือกุดู
8. เด็กชายฟุก  อยู่สุข
9. เด็กหญิงภัควรรณ์  น้อยทู่
10. เด็กหญิงมัณฑนา    อนุกูล
11. เด็กชายวีระพงษ์   นลินบูชา
12. เด็กหญิงสุภาวณี   นิลคำ
13. เด็กชายสุรเกียรติ   สมภารจันทร์
14. เด็กหญิงอรรถภรณ์   กันตีมูล
15. เด็กหญิงอัญชลี   ท้าวคำ
 
1. นางสาวนิภาภัทร์  ดวงแก้ว
2. นายธีร์นริศวร์  ปราจันทร์
3. นายรัตนพงษ์  ขันทอง
4. นางสาววรรณชนก  มานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชชนันท์   นลินบูชา
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันนี   ลุงกอ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์   จันต๊ะอูป
2. เด็กชายธัชชัย   ธรรมชัย
3. เด็กชายวิชิต   วงนันใจ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธรรมศรี
2. เด็กหญิงปิยมาศ   จันต๊ะตึง
3. เด็กชายปิว   ลุงกอ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปูปี
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  เรือนคำ
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทองอินฟ้า
5. เด็กหญิงศศิธร  ฉิมเรือง
6. เด็กหญิงอลิสา   สายปัญญา
 
1. นายอนุวัฒน์  ท่ากระเชียง
2. นางสาววรรณชนก  มานนท์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพิทยาธร  เผ่าต๊ะใจ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ธรรมศรี
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร   ปินตาปิน
2. เด็กชายศิรวิทย์   มั่งมูล
 
1. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิตติกรณ์   ธนาวุฒินันท์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจตา
 
1. นายธีร์นริศวร์   ปราจันทร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนัน  ไทยหนุ่ม
2. เด็กชายภูษณ   ประสิทธิโรจนยุต
 
1. นางสาวนริศรา  ปันอินทร์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คำบัวตอง
 
1. นางนันทยา  นันตา