สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ม่วงนนทศรี
 
1. นางเพ็ญศรี    ธรรมไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องหิรัญ
 
1. นางจุฬาภรณ์   ลำพูนพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภราดา  จารุสัมพันธ์กนก
 
1. นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชพร   ศรีทราย
 
1. นางสาวประไพพรรณ   จำเริญดารารัศมี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
 
1. นางสาวประภัสสร   ใจยะบาล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ   มีสุข
 
1. นางทัศนา   สมินทรปัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐนัน    ปัญญาดี
2. เด็กหญิงดลยา   ดุมเพชร์
3. เด็กหญิงมณฑิตา   คำสอน
 
1. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์
2. นางจิตรานุช  วันทมาตย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์สิงห์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาณต์ธิดา   รัตนา
2. เด็กหญิงณัฐนพิน   อินทะรังษี
3. เด็กหญิงรุ่งตวัน  ห้วยห้อง
 
1. นางสาวจันทวี    ทาเกิด
2. นางสาวมัลลิกา   กันชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง
2. เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล
3. เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  วิสุทธิรัตนพันธุ์
5. เด็กหญิงเตธินีกัญญา  เสาร์คำ
 
1. นางจารุณี  ไชยถาวร
2. นางอุบล  สว่างวงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินต์รุจี  ธรรมเดช
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธรรมขันแข็ง
3. เด็กหญิงบุญราศี  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงปัญญาพร   ฤทธิแผลง
5. เด็กหญิงลลิตา  ตันวงศ์ษา
 
1. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
2. นางสุวภัทร  สุคันธา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินลดา   วงศ์ชุมพันธุ์
2. เด็กชายคุณกร  สุขป้อม
3. เด็กหญิงจารุศิริ  ตาจ่อ
4. เด็กชายณัฐกิตต์  ปัญญาวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐกุล   ไพรวัลย์
6. เด็กหญิงทินัฐชา  ปิ่นคำ
7. เด็กหญิงนพมาศ   สุรินทร์แก้ว
8. เด็กชายนวภูมิ   พิบูลธรรมวงศ์
9. เด็กชายบุณยกร    ประไพบูลย์
10. เด็กชายปองกานต์   วงศ์สุวรรณ
11. เด็กชายปุณณวรรธน์  ธิมาไชย
12. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เด็ดขาด
13. เด็กหญิงพิชญธิดา  สนธิศักดิ์วรรณะ
14. เด็กหญิงพิธญ์   มณีวรรณ์
15. เด็กชายพีรวิชญ์   ช่างเหล็ก
16. เด็กชายรัชชานนท์   ผาอินทร์
17. เด็กหญิงวราภรณ์   เทพจา
18. เด็กหญิงสายไหม  ไชยคำหล้า
19. เด็กหญิงสิรินดา   คำสิงห์แก้ว
20. เด็กชายเนติพล  ยะอนันต์
 
1. นางกัลย์ธีรา   ขัติรัตน์
2. นางปาณิสรา   แก้วยศ
3. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา   คงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชญานิศ   อูปจันทร์
3. เด็กหญิงชนกนันท์   ทองสุข
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   มาลารัตน์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  กาคำเครือ
6. เด็กหญิงปัญญารัตน์   วัฒนมิตร์
7. เด็กหญิงพีรดา  กันทา
8. เด็กหญิงรติญา   สุริยะ
9. เด็กหญิงรักตกมล    เดชะประทุมวัน
10. เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา
 
1. นางตติยา  ไผ่วงษ์
2. พระวิทวัส  โกฏิฉกรรจ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจีราพัชรน์  นุ่นศรี
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  กันใจ
4. เด็กหญิงณัฎฐนรี  บรรณจักร์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์คำ
6. เด็กหญิงธนิชชานันท์  เจริญเมือง
7. เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์
8. เด็กหญิงบัวชมพู  ลาภพิสูตร
9. เด็กหญิงพีรดา  กันทา
10. เด็กชายวิศวยศ  สาโรจน์
11. เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร
12. เด็กหญิงศิริพา  พิชัยพรหม
13. เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา
14. เด็กชายอธิภัทร  สุวเสริม
15. เด็กชายแสงฟ้า   เมืองพาง
 
1. นายวันชัย   ทวีเดช
2. นายวริศ   คำยวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีวากร   เชื้อพูล
 
1. นางประไพ   ฤทธิ์ปัญจะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิธิ  ตาสิงห์
 
1. นายไพโรจน์  จี๊ดเจริญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤช  ป่านแก้ว
2. เด็กหญิงจริญญา   ไชยอินทร์
3. เด็กชายชุติพงษ์  สาวฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตุ่นทอง
5. เด็กชายณัฐชนน  นันทศรี
6. เด็กชายปณิธิ   ตาสิงห์
7. เด็กหญิงพรรณภัทร  จุลเสฏฐพานิช
8. เด็กชายพัชรพล   รัตนกุล
9. เด็กชายภานุพงษ์  อินนันชัย
10. เด็กชายฤทธิ์เกียรติ์  อิฎฐะพงค์พันธุ์
11. เด็กชายวรากร  สอนบาลี
12. เด็กชายวิรัลพัชร์  ลิมพชรรัตน์
13. เด็กชายศุภกฤต  เกลียวบุญทอง
14. เด็กชายสันติราษฎร์  นิธิมากร
15. เด็กชายเนติพลยะ  อนันต์
 
1. นายไพโรจน์  จี๊ดเจริญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  โชติกะชีวิน
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินใจดี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเมืองมูล
4. เด็กหญิงณัฐพร  สุขแจ่ม
5. เด็กชายนราธิป  อุดมวิเศษ
6. เด็กหญิงนันทวัน   วิจารณ์เจริญ
7. เด็กหญิงนารีรัตน์   ชินชัย
8. เด็กหญิงบุญสิริ  สมกัน
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซาวสุภา
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
11. เด็กหญิงภิรารัศศ์  เจริญมาศกุล
12. เด็กหญิงภูริชา   กัณฑสิมาธิติ
13. เด็กชายวรชัย  เทียนหล่อ
14. เด็กหญิงวิชญาดา  กันธิมัย
15. เด็กชายศุภกฤต  พรมสุทธิ
16. เด็กหญิงอริสรา   บารมี
17. เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์
18. เด็กหญิงเบญญา   อารีย์เกื้อ
19. เด็กหญิงแก้วเก้า  ศิริเขตต์
20. เด็กหญิงแพรวา   เร่งเหิม
 
1. นางสาวกรกฏ    หลานรักษ์
2. นายปิติพงษ์   วิญญาณ
3. นางสาวณิชาพร  ใจเย็น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปราชญ์  ปิยาโน
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เริงสำราญ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิชชา  รินชัย
2. เด็กหญิงธัญรสา   จิตตปัญญา
3. เด็กหญิงนัชนภัส  พวงแก้ว
4. เด็กหญิงพรรณพนัช   ศรีสุพรรณ
5. เด็กหญิงรุจิรา   ยะวัน
6. เด็กหญิงศรัณภัทร  เหล็กยอง
 
1. นางกุลนารี   ณะรินทร์
2. นางรัศมิ์ลดา  กิติศักดิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์
 
1. นางสาวณิชภัทร   ภู่พุกก์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา  วิเศษคุณ
 
1. นางศรีธร  วงค์คำ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์   นักสัตย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตราภูมิ   ตาถาวัน
 
1. นางผ่องศรี  สิทธิชัย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนิสา  ยอดปัญญา
 
1. นางประไพ   ธีรนรเศรษฐ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุเดช   มาวิมล
2. เด็กหญิงณัชชา   ธนะศรี
 
1. นางศรีธร   วงค์คำ
2. นางสาวพรสุดา  อุตรสัก
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีรีน   สวัสดิ์อารี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์วงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อินต๊ะสงค์
4. เด็กหญิงนัฐนรี   กัญญา
5. เด็กหญิงนันทิพร   ใจตั้ง
6. เด็กหญิงปัญญาพิช  ปริศนานันทกุล
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทะยา
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปัญญาภูวเศรษฐ์
9. เด็กหญิงภควรรณ   ปรัตถจริยาวงศ์
10. เด็กหญิงอารียา   ธนวรธาดา
 
1. นายประชา   รุ่งศิริ
 
29 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริมพรรษ์  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เครื่องคำ
2. เด็กชายณัฐพล   ชนเวโรจน์
 
1. นายธวัฒชัย   ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา   จิตตปัญญา
 
1. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนกร  วงศ์วิชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวัน
3. เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวปาณิตา  คำแดง
2. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร
 
33 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปองขวัญ   สวนโน
 
1. นางจันทลักษณ์   ใหม่จันทร์แดง