สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ม่วงนนทศรี
 
1. นางเพ็ญศรี    ธรรมไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องหิรัญ
 
1. นางจุฬาภรณ์   ลำพูนพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภราดา  จารุสัมพันธ์กนก
 
1. นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชพร   ศรีทราย
 
1. นางสาวประไพพรรณ   จำเริญดารารัศมี