สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิภา  ปะฮะ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  กิ่งโต๊ะทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชา  ขันใหม่
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เต๋จ๊ะแยง
3. เด็กหญิงอารียา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัฐริกา  สุนาตุ้ย
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุขอำพร  เขาเขียว
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิภา  กองคำ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  ดูแฮ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พือทอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมภูขอด
2. เด็กหญิงนฤมล  ดาวเงิน
3. เด็กหญิงนฤมล  สุนาอ้าย
4. เด็กหญิงบงกช  อุดทา
5. เด็กหญิงสาวิณี  ช่างซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.35 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ดูแฮ
2. เด็กหญิงพาวิณี  สิริลักษณ์คณา
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วิหคตระกูล
 
1. นางนิศารัตน์  เพียรพนัสสัก