สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดาวเงิน
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  กิ่งโต๊ะทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองหล่อ
2. เด็กชายธนดล  ทองชนะกุล
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายคมกริบ  อุดทา
 
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายบรรณวิฑิต  ชมภูขอด
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธนิล
 
1. นายสุเกรียงศักดิ์  สมณะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โปธิตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์เชษฐา
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ตามอย
 
1. นางสาวมาลิณี  นวลแบน