สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรกมล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจจอมกุล
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทองคำ  ปู่ตาแย
2. เด็กชายสุพิเชษฐ์  บุทู
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.77 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุนาอ้าย
2. เด็กชายสิรภพ  แปงใจ
 
1. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
2. นางสาวสุปราณี  ลามู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 45.66 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงตันหยง  น้อยริยะ
2. เด็กชายพันธ์ธวัช  ก๋องฟุ่น
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ