สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดาวเงิน
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  กิ่งโต๊ะทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิภา  ปะฮะ
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  กิ่งโต๊ะทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรกมล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองหล่อ
2. เด็กชายธนดล  ทองชนะกุล
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจจอมกุล
 
1. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชา  ขันใหม่
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เต๋จ๊ะแยง
3. เด็กหญิงอารียา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทองคำ  ปู่ตาแย
2. เด็กชายสุพิเชษฐ์  บุทู
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.77 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุนาอ้าย
2. เด็กชายสิรภพ  แปงใจ
 
1. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
2. นางสาวสุปราณี  ลามู
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัฐริกา  สุนาตุ้ย
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายคมกริบ  อุดทา
 
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 45.66 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงตันหยง  น้อยริยะ
2. เด็กชายพันธ์ธวัช  ก๋องฟุ่น
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อุดทา
2. เด็กชายณดลย์  ศรีเอื้องดอย
 
1. นางนิตยา  ติยะบุญ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายบรรณวิฑิต  ชมภูขอด
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธนิล
 
1. นายสุเกรียงศักดิ์  สมณะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุขอำพร  เขาเขียว
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวิภา  กองคำ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  ดูแฮ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พือทอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมภูขอด
2. เด็กหญิงนฤมล  ดาวเงิน
3. เด็กหญิงนฤมล  สุนาอ้าย
4. เด็กหญิงบงกช  อุดทา
5. เด็กหญิงสาวิณี  ช่างซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา  วงศ์อัมไชย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.35 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ดูแฮ
2. เด็กหญิงพาวิณี  สิริลักษณ์คณา
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วิหคตระกูล
 
1. นางนิศารัตน์  เพียรพนัสสัก
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โปธิตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์เชษฐา
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ตามอย
 
1. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มูลเฟย
2. เด็กชายราชันย์  ธิใจเงิน
3. เด็กหญิงวันพยา  ติปิน
 
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงการเกด  คอโพ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ขุนทอง
3. เด็กหญิงราตรี  ทองหล่อ