สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิชัยวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยาสมีน  ไอเยชา ปิดุกซ
 
1. นางนันทพร   แก้วเสน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพงศ์   บุญสดุดี
2. เด็กชายปองพล   บุุญเฉลย
 
1. Mr.Gokhan   Ozlurk